Zpět na hlavní stránku

 

 CHOVATELSKÝ A  REGISTRAČNÍ ŘÁD FIFé

vydaný 1.1.2004, se změnami platnými od 1.1.2005

 
1 Všeobecná pravidla
Zájem o zdraví a pohodu každé jednotlivé kočky a každého mláděte musí být u všech chovatelů a majitelů koček na prvním místě.
Je třeba podporovat zodpovědný chov založený na genetických principech, prevenci nemocí, pohodě a láskyplném prostředí.
O zdraví a chovu koček a koťat musí být vedeny pečlivé záznamy.
2 Chovatelský řád 
2.1 Všeobecně
Kočka s vrozenou vadou nesmí být použita k chovu a ani jako chovná kočka prodána. Chovatel, který takovou kočku prodává, musí zažádat svou národní chovatelskou komisi o zanesení omezující poznámky do rodokmenu (přetisk Nevhodný k chovu).
Kočky všech plemen, které mají být použity k chovu, musí mít hmatové chlupy (vousy).
2.2 Chovní kocouři
Předtím, než je kocour použit jako chovný, musí mít veterinární osvědčení o tom, že má varlata normálně vyvinutá a že jsou sestouplá v šourku. (V podmínkách ČSCH jde o podmínku získání chovnosti - pozn. překladatele)
2.3 Chovné kočky 
Chovné kočky nesmějí mít více než tři vrhy během 24 měsíců. Výjimka je možná pouze po předchozím písemném doporučení veterináře a/nebo národní chovatelské komise.
Kočka, která opakovaně rodí jen císařským řezem, nesmí být použita k dalšímu chovu.
Kočka, která byla kryta, nesmí být v průběhu následujících tří týdnů kryta jiným kocourem.
2.4 Mikročipy a tetovaní
Všechny chovné kočky musí být identifikovány buď mikročipy (přednostně) nebo tetováním a identifikační kódy obou rodičů musí být zaneseny v rodokmenu. Výjimka bude udělena pouze kocourům (rodičovskému zvířeti), kteří nejsou ve FIFé registrováni. Toto provádění identifikace by mělo vejít v platnost co nejdříve, nejpozději však k 1. lednu 2007.
2.5 K chovu není povoleno použít: 
hluché bílé kočky
kočky se zřetelnou pupeční kýlou
2.6 Speciální omezení pro jednotlivá plemena
2.6.1 BEN (bengálská kočka) 
novici nejsou povoleni
křížení s jakýmkoliv jiným plemenem není povoleno
2.6.2 BRI (britská kočka)
FIFé neuznává žádnou jinou délku srsti než krátkou
2.6.3 KOR (korat)
FIFé neuzná žádné jiné zbarvení než modré.
FIFé nebude podporovat ani chovatele ani jiné federace v chovu koratů jiné než modré barvy.
Při chovu koratů smějí být použiti pouze modří korati a jako korati (KOR) smějí být registrována pouze modrá koťata po modře zbarvených rodičích.
Jinak než modře zbarvení potomci musí být registrováni jako XSH nebo XLH. Korati, které chce chovatel použít k chovu, musí mít test DNA na GM, pokud oba jejich rodiče nebyli testováni na GM s negativním výsledkem. (GM - gangliosidoza, dědičné degenerativní onemocnění nervového systému. Projevuje se klinicky především třesem, neschopností stát a končí smrtelně. Jeho projevy začínají ve stáří 2-3 měsíců [Robinson's Genetics for Cat Breeders and Veterinarians, 4. vydání 1999] - pozn. překladatele)
Musí být zachováno následující chovné schéma:
GM negativní x GM negativní
GM negativní x nositel GM - za předpokladu, že veškeré potomstvo bude testováno na GM.
Pokud zamýšlené páření zcela neodpovídá uvedeným podmínkám, musí být předem schváleno chovatelskou komisí národního svazu poté, co chovatel předložil zdůvodnění. V takovém případě chovatelská komise písemně stanoví podmínky povolení tohoto experimentu.
Kočky, které budou testovány podle uvedených podmínek, musejí být identifikovány mikročipem nebo tetováním.
Prodávající musí kupujícího informovat o nemoci GM a o podmínkách registrace koratů. Veterinární potvrzení o GM testu s jeho výsledkem musí být připojeno k rodokmenu. Vyšetření provádí akreditovaný veterinář.
2.6.4 MAU (egyptská mau)
Novici nejsou povoleni.
2.6.5 OCI (ocicat)
Červeně, krémově nebo želvovinově zbarvené kočky nejsou povoleny. Skořicové (cinnamon) nebo plavé (fawn) zbarvení může vypadat jako červené nebo krémové, avšak nevznikají z něho želvovinově skvrnité kočičky.
2.6.6 RUS (ruská modrá )
FIFé neuzná žádné jiné zbarvení než modré.
FIFé nebude podporovat ani chovatele ani jiné federace v chovu ruských modrých koček v jiné než modré barvě.
Při chovu ruských modrých mohou být užity pouze modré RUS.
Jako RUS nesmějí být registrována jiná než modrá koťata po modrých rodičích. Potomci jiných zbarvení než je modré, musejí být registrováni jako XSH nebo XLH.
2.6.7 SIA (siamské kočky) a BAL (balineské kočky)
Křížení siamek a balinesek všech barevných variet se stříbřitými varietami je zakázáno. Na žádost chovatele může chovatelská komise povolit výjimku a pak zodpovídá za správné určení zbarvení potomků.
Křížení siamek a balinesek všech barevných variet s bíle skvrnitými kočkami (skvrny 01, 02, 03, 04, 09) je zakázáno. Na žádost chovatele může chovatelská komise povolit výjimku.
2.6.8 SIB (sibiřská kočka) 
Třída noviců je povolena jen pro kočky, narozené v zemích bývalého Sovětského Svazu. Křížení s jakýmkoliv jiným plemenem je zakázáno.
2.6.9 SOK (sokoke) 
Ve třídě noviců smějí být vystavovány pouze kočky dovezené z oblasti Sokoke v Keni (Afrika). Jejich původ musí být doložen oficiálními dokumenty.
2.6.10 KBL/KBS (kurilský bobtail dlouhosrstý/krátkosrstý) 
K uznání ve třídě noviců smějí být vystaveny pouze kočky oficiálně dovezené z Kurilských ostrovů. Křížení s jinými plemeny není dovoleno.
2.7 Genetické choroby a testy 
2.7.1 Testovací programy 
Kočky plemen, která nesou riziko genetického onemocnění a splňují následující kritéria:
- onemocnění vede ke smrti nebo způsobuje chronické utrpení
- onemocnění se projevuje u významného počtu zvířat daného    plemene
- existuje spolehlivý test a choroba tak může být eliminována
by měly být na tato onemocnění testovány.
Každý člen FIFé (národní svaz) musí vytvořit odpovídající testovací programy. HWC (Health and Welfare Comittee - komise pro zdraví a pohodu zvířat při FIFé) bude zpracovávat a zprostředkovávat informace o genetických chorobách a jejich tetování a může členovi FIFé nebo jeho chovatelské komisi poskytnout pomoc a poradit s testovacími programy. Pokud bude třeba, bude konzultovat i s chovatelskou, posuzovatelskou a dalšími komisemi FIFé.
2.7.2 Genetická onemocnění 
FIFé nebude uznávat plemena, pro něž je charakteristická:
achondroplazie: stav způsobený dominantním genem, projevující se zakrslostí, zkrácenými končetinami a dalšími tělesnými defekty;
osteochondrodysplazie: stav způsobený dominantním genem, který vyvolává progresivní deformaci kloubů, kostí a chrupavek (nebude-li vědeckým a lékařským výzkumem potvrzena neškodnost mutace). Do doby, než bude výzkum proveden, nebude povoleno tyto kočky vystavovat kdekoliv na výstavách FIFé.
3 Prostředí a podmínky chovu 
3.1 Obecné zásady 
Dospělé kočky i koťata se mají pravidelně vakcinovat.
Nemocným kočkám a koťatům se musí co nejrychleji dostat veterinární péče.
Napadení parazity jako jsou blechy, klíšťata nebo střevní a srdeční paraziti někdy není zjevné, ale všechny kočky musejí být pravidelně vyšetřovány a ošetřeny.
Je třeba činit speciální preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění vyvolaných viry, bakteriemi a plísněmi, včetně vakcinace, pokud vakcina existuje.
3.2 Podmínky chovu 
3.2.1 Všeobecné podmínky 
Prostředí, kde kočky žijí, místa ke spaní, misky na krmení, toalety atd. musejí být vždy udržovány v čistotě. Kočky musí mít stále k dispozici misky s čistou vodou, odpovídající nebo předepsané krmení, pohodlná místa ke spánku, hračky, šplhadla, škrabadla apod.
Kočky musejí mít dostatečný prostor k pohybu, ke hře a pokud možno by měly žít v domácím prostředí.
Pro kočky, které nejsou zvyklé na extrémní teploty, jsou přijatelné teploty mezi 10 až 35°C. Při nižších nebo vyšších teplotách je třeba se postarat o topení nebo chlazení prostředí.
Přívod čerstvého vzduchu (okna, dveře, klimatizace) musí být zajištěn tak, aby bylo zabráněno průvanu, vlhkosti a zápachu.
Musí být zajištěn přístup denního i umělého světla.
Vždy musí být zajištěna čistota a desinfekce podlahy, stěn a zařízení.
Ačkoli některé kočky oceňují společnost jiných koček, musí být omezeno jejich nepřiměřené množství, protože může vést ke stresu a agresivitě a, co je ještě důležitější, může vést ke zvyšování rizika onemocnění.
Každé kočce a kotěti se musí denně dostat individuální pozornosti a péče, což by mělo vést ke kontrole jejich obecného zdravotního stavu.   
3.2.2 Chovatelská zařízení 
Pokud kočky nežijí v domácím prostředí, musejí být chovatelská zařízení co nejlépe přizpůsobena jejich životu.
Pro tato zařízení platí následující podmínky:
- každá kočka musí mít k dispozici minimální plochu 6 m2 o výšce minimálně 1,80 m. Musí mít k dispozici více než jednu výškovou úroveň. Součástí zařízení jsou také místa na spaní a místo, kde se kočka může schovat;
- všechny prostory musejí být přístupné člověku a odolné počasí.
Žijí-li kočky ve venkovním zařízení:
- musejí mít k dispozici dostatek stínu k ochraně před přímými slunečními paprsky a musí jim být umožněno ukrýt se před deštěm nebo sněhem uvnitř zařízení;
- plochy musejí být konstruované tak, aby snadno odváděly vodu
3.3 Předávání (prodej) zvířat
3.3.1 Smlouvy 
Všechna ujednání, smlouvy nebo omezující podmínky při nabytí kotěte, při krytí kocourem apod. musejí mít písemnou formu, aby se zabránilo pozdějším nedorozuměním.
3.3.2 Zákaz poskytovat kočky obchodům se zvířaty a pokusným laboratořím 
Kočky s rodokmenem FIFé nesmějí být prodávány nebo předávány do obchodů se zvířaty a do podobných zařízení a pokusných laboratoří.
3.3.3 Koťata 
Koťata nesmějí být předávána novým majitelům před 12. týdnem věku a bez očkování proti panleukopenii a rhinotracheitidě, aby byla v imunitě proti těmto onemocněním, pokud veterinář nedoporučí jiný postup. (V ČSCH-SCHK nejdříve ve 13 týdnech - pozn. překladatele).
3.4 Chovní kocouři 
Kocourům, kteří žijí v oddělené místnosti nebo zařízení, musí majitel zajistit následující podmínky:
- musejí mít k dispozici nejméně 6 m2 plochy s minimální výškou 1,80 m. Nejméně 2 m2 musí tvořit vnitřní prostor chránící před počasím. Pokud má zařízení sdílet více zvířat, plocha musí být větší;
- v každém zařízení musí být více než jedna výšková úroveň, stejně jako místo ke spaní a místo, kde se mohou ukrýt;
- všechny prostory musí být přístupné člověku.
3.5 Chovné kočky 
Porody všech koček musejí být sledovány pro případ možných problémů.
Kočkám musí být umožněno, aby rodily nebo kojily koťata v odděleném prostoru nebo místnosti.


Chovatelský a registrační řád FIFé (obsah)

Chovatelský a registrační řád FIFé (body 4 - 6)