ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ - SDRUŽENÍ CHOVATELŮ KOČEK

Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 1. 12. 2004 v Praze

 2/2004

Přítomni:

Ing. B. Mahelka, B. Němcová, MUDr. M. Říhová, E. Reijers, 
Ing. M. Šanda, A. Šimková 

Omluveni:  J. Kytlerová, P. Fries
Hosté: Mgr. Z. Maršíčková,  Ing. P. Černý


 1. Kontrola zápisu a úkolů: 
 
a) ukončena revize Chovatelského a registračního řádu    ČSCH/SCHK. Předsednictvo revizi schvaluje a pověřuje ing. Mahelku konečnou korekturou. Zveřejnění v IZ 4/2004;
b) Řád pro posuzovatele, žáky a stewardy ČSCH/SCHK - bude dopracován, úkol trvá, zodpovídá J. Kytlerová;
c) barevný tisk: konečné řešení odsunuto (v plánu je nový počítač s tiskárnou vč. nových tiskopisů);
d) nedoplatky FIFe: pí Šimková sepíše seznam dlužných ZO, který bude vyhlášen na konferenci 2005. Pokud ZO dluhy neuhradí, nebudou moci pořádat MVK resp. NVK.
2. Informační zpravodaj (IZ)
  Mgr. Maršíčková informovala o IZ. V č. 4/2004 bude zveřejněn článek převzatý z Chovatele o odkladu povinnosti pro ZO vést podvojné účetnictví, vyhlášení a pravidla soutěže Kočka roku 2004, příspěvek ing. Koldové ke třídě 13c - ověřovací a odpověď CHK. Hlavní náplní čísla bude revidované znění CHŘ. Diskuse o ekonomické situaci časopisu.
3. Plán výstav
  Pí Šimková předala prostřednictvím ing. Mahelky J. Kytlerové plán výstav. Po schválení FIFe bude kompletní plán předán zástupcům ZO na konferenci a zveřejněn v IZ 1/2005 a v Našich kočkách. U jednotlivých výstav je třeba uvádět odkazy na webové stránky ZO, event. na web SCHK - zajišťuje pí Šimková.
4. Kočka roku 2004
  Ing Černý informoval přítomné o soutěži, od letošního roku mají soutěžící možnost zasílat výsledky i na jeho mailovou adresu, uzávěrka je 31.1.2005.
Generální sponzoring soutěže dohodl ing Mahelka se zástupcem firmy Masterfoods dr. Železným. MF dodá ceny pro vítězná zvířata. Kokardy a diplomy zajišťuje ČSCH/SCHK - pí Šimková.
Soutěž bude vyhlášena na MVK Praha (1.OK) v březnu 2005.
 5.  Konference odbornosti 
 

Termín konání 26.2.2005. Nejpozději do konce r. 2004 pí Šimková připraví a rozešle program jednotlivým ZO.

 6. Rumunsko
  ČSCH/SCHK má i nadále patronát nad chovateli z Rumunska. Platby pro FIFe jsou průběžně prováděny, dalšími jednáními s AFR/FFR je pověřena pí Němcová, která na konferenci podá zprávu o stavu příprav na přijetí Rumunska do FIFe.
 7. Různé
 
a) Předsednictvo rozhodlo zakoupit pro potřeby CHK čtečku mikročipů, zajistí pí Šimková v součinnosti s CHK
b) Mgr. Maršíčková ověří možnost začlenění českého textu standardů do nové tříjazyčné formy (anglicky, německy, česky). Za postupně uveřejňované texty na webu SCHK odpovídají obsahově pí Němcová (obecná část), ing. Mahelka (kat. I,IV), dr. Říhová (kat. II) a pí Kytlerová (kat. III).
c) Příprava uznání SIB s odznaky (SIB 33) - úkol trvá, zajišťuje ing. Šanda. 
d)  Termíny zasedání předsednictva:
  25.2.2005  17.00 Praha  dle potřeby 
  26.2.2005   9.30  Praha  konference 
  11.5.2005  15.00 Praha   
    7.9.2005  15.00 Brno  
30.11.2005  15.00 Praha  
 
A. Šimková v.r.

Ing. B. Mahelka v.r.