ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ - SDRUŽENÍ CHOVATELŮ KOČEK

Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 14.5. 2008

2/2008

Přítomni:

Ing. B. Mahelka, MUDr. M. Říhová,Ing. M. Šanda, E. Reijers, A. Šimková 

Omluveni:

J. Kytlerová, P. Fries

Hosté:

Gen. sekretář ČSCH St. Petržílka – omluven, Mgr. Z. Maršíčková

 

 1.

Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání: 

 

- stížnost pí Holusekové na jednání pí Mikuláškové – odpověď pí. Holusekové odeslána.

Úkol splněn.

- falešný rodokmen v Belgii - JUDr. Soukenková se svém písemném stanovisku k výskytu falešného rodokmenu uvedla, že vzhledem k tomu, že ČSCH tento rodokmen nevydal, nemůže nic řešit. Rodokmeny obecně nemají žádné ochranné prvky proti padělání.

Předsednictvo, rozhodlo, že rodokmeny budou opatřeny holografickou destruktivní ochrannou známkou s logem FIFe. Zajištěním a objednáním těchto známek je pověřena pí Šimková.

Úkol splněn.

2.

Zhodnocení průběhu konference 2008

 

Z celkového počtu  51 ZO a odborů bylo na konferenci přítomno 4O, tj. 78,4 %. Z celkového počtu 75 možných hlasů bylo přítomno 64, tj. 85,3%. Konference byla schopná usnášení.

Všechny předložené materiály a návrhy byly řádně projednány. Zápis byl rozeslán všem ZO, informace byla zveřejněna v IZ č.1/08 a na internetových stránkách  SCHK.

V roce 2009 se bude konference konat 21.2. Na této konferenci budou volby nových orgánů SCHK. Pro tento účel byla zvolena volební komise ve složení JUDr. Soukenková, p.Maťha  a pí Waldmanová.

3.

Činnost plemenné knihy

 

K jednání o této části programu byl pozván generální sekretář ČSCH pan St. Petržílka, který se z jednání omluvil.

Výkony plemenné knihy:

Počet přiznaných titulů za období  2002-2007:

 Rok:                 2002    2003    2004     2005    2006     2007

 Počet titulů:       478       730      689       659      862       908

 

Počet zaregistrovaných průkazů původu za období 2002-2007:

 Rok:                 2002   2003     2004     2005     2006     2007

 Počet PP:         2966   2931     3302     3663     3938     4523

 

Počet zaregistrovaných chovatelských stanic za období 2002-2007:

 Rok:                 2002   2003   2004   2005   2006   2007

 Počet CHS:      115      121     187     131     174     192

 

Z celkového počtu vydaných průkazů původu v roce 2007 bylo zaregistrováno 127 importů z  FIFe a 136 importů z non FIFe.  Tzn. že u každého z těchto importů musí být do plemenné knihy koček zaregistrováno dalších 30 předků tj. celkem 7896 koček, které nejsou zahrnuty v počtu vystavených PP.

 

Dále jsou vydávány duplikáty, opravy či změny u již zaregistrovaných koček (změna barvy apod.).

Plemenná kniha koček rovněž poskytuje na vyžádání chronologický výpis odchovů chovatelské stanice.

 

V roce 2007 bylo vydáno 662 transferů.

 

Pracovnicí plemenné knihy je dále vedena evidence předplatitelů IZ, evidence ZO přímo řízených chovatelskou odborností,  evidence a expedice členských známek vč. kontroly úhrady za odebrané členské známky.

 

Pracovnice PK sleduje tvorbu a čerpání rozpočtu odbornosti, podílí se na jeho tvorbě.

 

Pracovnice PKK dále sleduje úhrady poplatků FIFe  jednotlivými ZO a úhrady FIFe celkem a do účtárny předává faktury k proplacení.

 

Svolává a organizuje zasedání předsednictva a chovatelské a revizní komise.

 

S činností plemenné knihy koček souvisí kontakt jak s jednotlivými ZO, tak přímo s chovateli.

 

Podílí se na sestavování plánu výstav.

 

Výše uvedené úkony tvoří převážnou část pracovní náplně pracovnice plemenné knihy koček. Další úkoly jsou specifické dle dané potřeby individuálně související s chovatelskou činnosti (požadavky na jednotlivé komise, dotazy apod).

 

Úklid kanceláře není zajišťován ČSCH.

 

Pracovnice plemenné knihy se dle potřeby ČSCH též účastní pracovních úkolů nesouvisejících s odborností chovu koček (zasedání ÚV ČSCH Slavkov, 5O let ČSCH Poděbrady atd.).

4.

Generální zasedání FIFe 2008

 

Generálního zasedání FIFe, které se koná poslední týden v květnu ve Starém Smokovci (SR), se zúčastní Ing. B. Mahelka a Ing. M. Šanda.

Předsednictvo diskutovalo o předložených návrzích členů FIFe a dohodlo se na stanovisku k jednotlivých návrhům.

SCHK resp. ČSCH podává na gen. zasedání FIFe návrh na změnu standardu SIB – vyškrtnutí ustanovení, že nejsou povoleny barevné variety s odznaky. S tím souvisí návrh na posuzování těchto variet v rámci nových skupin: skupina 10 - kočky s odznaky a skupina 11 - kočky s odznaky a bílou.

Prezentace koček SIB x (33) se na zasedání zúčastní 6 chovatelů se 7 kočkami.

Předsednictvo rozhodlo, že na zajištění prezentace koček chovatelům přispěje ve výši korunového ekvivalentu 100 EUR na jednu kočku. Seznam chovatelů předá Ing. Šanda pí Šimkové po zasedání FIFe.

5.

Výstavy

 

V listopadu se bude konat ve Výstavním areálu v Praze Letňanech celosvazová výstava ČSCH. Po dohodě s předsedou ČSCH Ing. J. Kratochvílem zvažuje SCHK možnost uspořádat v rámci této výstavy jednodenní národní výstavu koček dne 22.11.2008. Povolení výstavy  závisí na souhlasu rakouského člena FIFe KKŐ. O povolení ho požádá Ing. Šanda na zasedání FIFe. Pokud rakouští chovatelé budou souhlasit, je třeba ještě získat povolení od ZO Pardubice, která pořádá výstavu o týden dříve. Pokud by byly získány souhlasy výše zmíněných organizací, předsednictvo pověřuje pořádáním této  národní výstavy ZO Praha 4/17.

6.

IZ

 

Paní Maršíčková požádala členy předsednictva o pomoc při získávání firemních inzerentů.

Pan E. Reijers navrhuje, aby předsednictvo na příští konferenci odbornosti předložilo návrh na povinný odběr IZ.

V IZ č. 2/2OO8 bude zpráva o generálním zasedání FIFe (Ing. Mahelka), článek o jednání gen. zasedání z pohledu přítomných chovatelů SIB, dle možnosti článek o BAER testu, kočkovitých šelmách (tygrech) a běžné rubriky (výstavy apod.)

 

7.

Různé

 

 a)

A. Šimková podala informace o průběhu VH  ČSCH. Jakmile bude zápis z této VH, bude zveřejněn na webových stránkách a v IZ.

Jedním z bodů VH bylo i schválení členských příspěvků pro rok 2009 ve výši  250,- Kč.

 b)

Předsednictvo obdrželo odvolání pana Semeráda proti rozhodnutí  chovatelské komise, týkající se nezaregistrování koťat z důvodu hrubého porušení  čl. IX, bod 3.1 chovatelského řádu ČSCH-SCHK. Vzhledem  k tomu, že pan Semerád není od 1.4. 2008 členem ČSCH (členství mu bylo ukončeno z důvodu nezaplacení členských příspěvků a navíc, jak upozornila pí Šimková, jiná jeho koťata, narozená 6.8.2007, byla již  registrována u WCF), považuje předsednictvo jeho odvolání za bezpředmětné.

V tomto smyslu bude pí Šimková doporučeným dopisem informovat pana  Semeráda.

 c)

ZO Praha 4/17 navrhla chovatelku paní Jiřinu Štokrovou na ocenění stříbrným odznakem. Paní Štokrová je členkou ČSCH od roku  1993. ZO u ní oceňuje mimo jiného dlouholetou práci zaměřenou  zejména na pomoc ZO při organizování výstav. Předsednictvo souhlasí a doporučuje.                  

 d)

ZO CHK Praha 8 - Libeň navrhuje pana Vlastimila Juru, ml. jako kandidáta do Ústřední  komise pro práci s dětmi a  mládeží. Předsednictvo souhlasí.

 e)

ZO CHK Varnsdorf navrhuje pana Vlastimila Juru, st. jako kandidáta do Ústřední komise pro práci s mládeží. Předsednictvo souhlasí.

 f)

Stížnost paní Bednářové ze ZO Brno na jednání výstavního výboru ZO Hradec Králové, konkrétně na předsedu ZO pana Vladimíra Černého se stěžovatelkou vyřešil předseda ZO Brno Ing. Mahelka.

 g)

ZO Varnsdorf  pořádá letní tábor mladých chovatelů. Předseda této ZO, pan Vlastimil Jura, st., který je dlouholetým pořadatelem mládežnických akcí, žádá o příspěvek na tento tábor. Vzhledem k výraznému zisku odbornosti koček v loňském roce, žádá o navýšení z původně plánované částky  6000,- Kč na 10 000,- Kč. Předsednictvo souhlasí. Oproti loňskému  roku bude příspěvek poskytnut přímo provozovateli na základě předložené faktury.

 h)

Rozpočet odbornosti pro rok 2OO8 byl po jednání s předsedou ČSCH Ing. J.Kratochvílem navýšen v příjmové části o 2OO tis. Kč.

 

 

 

Termíny zasedání předsednictva v r. 2008:

03. 9. 2008    předsednictvo Praha

03.12.2008    předsednictvo Praha

Termíny  zasedání  pro rok 2009:

20. 2. 2009   předsednictvo Praha

21. 2. 2009   konference odbornosti Praha

 

 

 

 

A. Šimková v.r.

Ing. B. Mahelka v.r.