Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 13.5.2009 v Praze

2/2009

Přítomni:

Ing. B. Mahelka, MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, Mgr. Z. Maršíčková, J. Makovcová, Z. Gorgoň, A. Šimková

Omluveni: E. Reijers


1. Zahájení
  Zasedání zahájil Ing. Mahelka přivítáním všech přítomných a omluvou nepřítomných členů. Poté předal slovo Ing. Pavlu Jursíkovi.
Ing. Jursík poděkoval za zajištění NVK v Letňanech konané 21. 11. 2008 v rámci celosvazové výstavy. Dále požádal o spolupráci při zajištění výstavy koček v Litoměřicích ve dnech 23. a 24.10.2009 v rámci výstavy ČSCH. Vzhledem k tomu, že termín se kryje s termínem Světové výstavy koček, může se jednat pouze o výstavu propagační. A. Šimková bude informovat základní organizace v Ústí n. Labem a v Litvínově o této možnosti a panu Ing. Jursíkovi předá kontakty na jednatele či předsedy těchto základních organizací.
Dále pan Jursík informoval o možnostech čerpání finančních prostředků z EU na spolupráci s chovateli ze Saska. Rovněž informoval o výrobcích z chráněné dílny. Až předá paní Šimkové kontakt, bude tento zveřejněn na webu SCHK.
2. Kontrola zápisu a úkolů: 
  - Všem ZO byly v termínu rozeslány návrhy na plénum, seznam kandidátů do předsednictva a komisí. Úkol splněn.
- Ing. Šanda sezval všechny posuzovatele - žáky na 21.2.2009 na instruktáž. Úkol splněn.
- Manž. El Khaledovi budou skládat zkoušky na posuzovatele žáky na MVK v Ústí n. Labem 28.2.2009.
- ZO Praha 7- CBNCF – byla informována prostřednictvím paní Markové o výsledku jednání o povolení výstavy. Úkol splněn.
- ZO Praha 5 upřesnila místo konání své první NVK – Kladno. Úkol splněn.
- Plemenná kniha koček již má k dispozici novou tiskárnu. Úkol splněn.
- Nová vyhláška o ochraně zvířat je již v současné době platná.
3. Informace Volební komise
  JUDr. Soukenková předložila předsednictvu návrh „volebního řádu pro volby do předsednictva, předsedů komisí a revizní komise“. Předsednictvo s navrženým řádem souhlasí.
4. Informace Výstavní komise
  - Ing. Šanda a A. Šimková upozornili na rostoucí nešvar žádat o přiznání titulů najednou (např.od CH po SC), což je v rozporu s výstavním řádem. Ing. Šanda navrhuje doplnit výstavní řád, který stanoví, že o přiznání titulu je nutno zažádat do jednoho měsíce po získání potřebného ocenění o dodatek: „v případě, že není tento termín splněn, má PKK možnost sankcionovat chovatele.“ Předsednictvo souhlasí.
- Ing. Šanda informoval o žádosti ZO Zlín pořádat MVK. Vzhledem k tomu, že tato organizace již delší dobu nepořádala žádnou výstavu (poslední výstavu organizovali členové, kteří již nejsou v ZO), považuje výstavní komise konání výstavy jako první pořádání a souhlasí tak, jak je běžným zvykem, s pořádáním výstavy národní. ZO Zlín s NV nesouhlasí. Předsednictvo většinou hlasů odsouhlasilo pořádání NV.
- Ing. Šanda seznámil přítomné s výsledky soutěže „Kočka roku 2008“. Předání cen výhercům se bude konat již tradičně na březnové výstavě 1.OK v hotelu Pyramida – 21.3.2009. Ceny pro vítěze bude sponzorovat firma A-Vet, poháry, kokardy a ev. dalši zajistí PKK. Diplomy budou rovněž sponzorované firmou A-Vet.
5. Informace Disciplinární komise
JUDr. D. Soukenková informovala předsednictvo o činnosti disciplinární komise za uplynulé období.
6. Informace Chovatelské komise
MUDr. M.Říhová informovala předsednictvo o činnosti chovatelské komise. Dále informovala o výkladu k vyhlášce na ochranu zvířat při chovu. Tento výklad bude odprezentován na konferenci odbornosti a chovatelská komise vydá metodický list, týkající se výše uvedené vyhlášky.
7. Informace Komise pro zdraví a pohodu koček
MVDr. K. Mahelková informovala předsednictvo o činnosti této komise. Na konferenci odbornosti bude ve stejném smyslu informovat delegáty.
8. Informační zpravodaj
Mgr. Maršíčková informovala přítomné o přípravě IZ č. 1/09.
Na konferenci jsou dva protichůdné návrhy ze ZO. Jeden je pro zachování IZ a druhý pro jeho zrušení. Předsednictvo podporuje jeho další trvání.
9. Čerpání rozpočtu 2008 a návrh pro rok 2009
Dle předběžné účetní závěrky byl zisk PKK v loňském roce 95 tis. Kč, návrh rozpočtu na rok 2009 - zisk 135 tis Kč.
10. Různé
- ZO Trutnov opětovně žádá o přiznání bronzového odznaku pro své členky. Předsednictvo přenechává rozhodnutí novému předsednictvu, které bude zvoleno na konferenci 21.2.2009.
- Pan V.Jura žádá o příspěvek na letni tábor mládeže. I v tomto případě předsednictvo odkládá rozhodnutí na další zasedání.
- A. Šimková informovala předsednictvo o činnosti plemenné knihy za uplynulý rok. Statistické údaje budou zveřejněny v IZ 1/09.
- Na Valnou hromadu ČSCH navrhuje předsednictvo tyto delegáty: J. Knýová, JUDr. M.Slámová, H. Topolová a V.Jura. Další kandidáti budou navrženi konferencí a o závěrečné sestavě, která bude naši odbornost na valné hromadě zastupovat, rozhodnou delegáti.
- Předsednictvo bylo seznámeno s dopisem pana Kořízka ze ZO Liberec, týkající se stížnosti na činnost předsedy ZO Liberec, ve kterém současně žádá o provedení revize hospodaření. Vzhledem k tomu, že předseda Revizní komise SCHK je předsedou ZO Liberec a jednalo by se tedy o střet zájmů, doporučuje předsednictvo nechat udělat v ZO nezávislý audit na náklady ZO. Současně A.Šimková požádá předsedu ZO Liberec pana S. Lehkého o vyjádření ke stížnosti.
Termíny zasedání pro rok 2009: 13.5.2009, 2.9.2009, 14.12.2009
A. Šimková v.r.

Ing. B. Mahelka v.r.