ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ - SDRUŽENÍ CHOVATELŮ KOČEK

Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 3.9. 2008

3/2008

Přítomni:

Ing. B. Mahelka, MUDr. M. Říhová,Ing. M. Šanda,  A. Šimková 

Omluveni:

J. Kytlerová, P. Fries, B. Němcová, E. Reijers

Hosté:

Mgr. Z. Maršíčková, L. Venclíková

 

 1.

Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání: 

 

- holografické destruktivní ochranné známky s logem FIFe:  A.Šimková zajistila jejich výrobu. V současné době jsou již na plemenné knize. Úkol splněn.

Předsednictvo rozhodlo, že  tyto ochranné známky budou používány na průkazech původu vydaných po 1.1.2009, kdy zároveň budou uvedeny do užívání nové tiskopisy PP.

- Ing. Mahelka písemně informoval  generálního sekretáře ČSCH pana S. Petržílku o stanovisku předsednictva k tvorbě platu pracovnice plemenné knihy koček.

- příspěvek chovatelům prezentujícím na generálním zasedání FIFe v letošním roce sibiřské kočky s odznaky byl vyplacen. Úkol splněn.

- paní Šimková písemně informovala pana Semeráda o stanovisku předsednictva k jeho odvolání proti rozhodnutí chovatelské komise (odvolání bezpředmětné – není již členem ČSCH). Pan Semerád tento doporučený dopis nepřevzal;

- stížnost paní Sylvie Hujové  na členku ZO 1.SKO paní Lenku Holubovou ohledně porušení chovatelských předpisů  (prodej koťat před 12. týdnem věku), ale také ohledně toho, že v chovu paní Holubové pravděpodobně dochází k týrání koček a k zanedbávání veterinární péče byla prověřena, a to jak komisí pro zdraví a pohodu koček, tak disciplinární komisí a dále inspektorátem Státní veterinární správy Frýdek-Místek.  Šetřením bylo zjištěno pouze porušení chov. řádu – prodej koťat před 12. týdnem věku.

Porušení chov. řádu předčasným prodejem koťat paní Holubovou  bude se jmenovanou projednáno v 1.SKO. Přestupek je plně v kompetenci základní organizace. JUDr. D. Soukenková z titulu předsedkyně disciplinární komise odpoví stěžovatelce, pokud na ni má spojení (stížnost předána  JUDr. Soukenkové);

- příspěvek pořadateli ZO Varnsdorf na tábor mladých chovatelů ve výši 10 000,-Kč byl převeden  na účet pořadatele. Úkol splněn.

2.

Informace z generálního zasedání FIFe

 

Ing. B. Mahelka informoval o změnách, které byly přijaty na generální zasedání FIFe ve Starém Smokovci (SK). Všechny podstatné změny jsou publikovány v IZ č. 2/08.

3.

Výstavy

 

Ing. M. Šanda seznámil přítomné s plánem výstav pro rok 2009.

ZO Praha 4/17 byla požádána o souhlas s konáním výstavy v Mnichově (D), ve stejném prosincovém termínu 2009. ZO Praha 4/17 souhlasí.

 

ZO Praha 4/17 nebude pořádat Národní výstavu koček 22. listopadu 2008 v rámci celosvazové výstavy. Po dohodě předsedy Ing. Mahelky a A. Šimkové bude tato výstava pořádána sekretariátem SCHK.

A. Šimková jednala se ZO Ústí n.L. Freyacat, která prostřednictvím její předsedkyně přislíbila pomoc při zajišťovaní této výstavy, zejména pronájmem programu na zpracování agendy.

Pozvaní posuzovatelé : B. Němcová, Ing. B. Mahelka, Ing. M. Šanda, šéfstevard: L. Venclíková, ředitel výstavy: A.Šimková

Výstavní výbor: J. Makovcová, J. Horáček, MUDr. M. Říhová

Ostatní členové výstavního výboru budou jmenováni později.

4.

IZ

 

Předsednictvo bere na vědomí rozpočet na tisk IZ v Tiskárně ČSCH  v Brně (jedno číslo 29 800,-Kč).

A.Šimková informovala o snižujícím se počtu předplatitelů a s tím související úrovni informovanosti jednotlivých chovatelů. Dotazy, které jsou směřovány na Plemennou knihu koček, se týkají především chovatelských povinností a předpisů, které jsou vždy uveřejňovány v IZ, a pokud by chovatelé byli odběrateli IZ,  věděli by, jak postupovat. Stejné zkušenosti mají i Ing. Šanda a Mgr. Maršíčková.

Předsednictvo zvažuje, jak zvýšit odběr IZ a v souvislosti s tím i informovanost jednotlivých členů. Touto otázkou se bude zabývat i na příštím zasedání.

Pan E. Reijers již při minulém zasedání navrhoval povinný odběr IZ členy.

Obsah č. 3/08:

-         informace  ZO o změně při provádění evidence členů a členských příspěvků

-         článek o testování sluchu

-         standard kočky domácí

-         soutěž Kočka roku – vyhlášení

-         soutěž MCH – celostátní kolo

-         seznam výstav

-         evoluce koček atd.

 

5.

Různé

 

 a)

Paní Šimková informovala předsednictvo o volbě předsedy komise pro práci s mládeží. Novým předsedou byl zvolen pan Vlastimil Jura, st., člen ZO CHK Varnsdorf. 

 b)

Ing. B. Mahelka písemně kontaktoval generálního sekretáře ČSCH, resp. Ústřední výbor dotazem na zdaňování posuzovatelů. Dle informací pana Petržílky bude požádán nezávislý daňový poradce o rozbor celé situace.

Předsednictvo konstatuje, že dle Řádu pro posuzovatele ČSCH nejsou posuzovatelé koček funkcionáři ČSCH, neboť posuzovatelé nejsou jmenováni Svazem a ani se mu nezodpovídají.

 c)

Ing. Martin Šanda navrhl odloučení SCHK od ČSCH. MUDr. M.Říhová jeho návrh podpořila

 d)

Paní L. Venclíková složila zkoušku na posuzovatele – žáka.

 

 

 

Termíny zasedání předsednictva v r. 2008:

03.12.2008    předsednictvo Praha

Termíny  zasedání  pro rok 2009:

20. 2. 2009   předsednictvo Praha

21. 2. 2009   konference odbornosti Praha

 

 

 

 

A. Šimková v.r.

Ing. B. Mahelka v.r.