Zpět na hlavní stránku

Pravidla pro chovatelské rady (CHR)

 

ZÁMĚR

CHR se zřizují pro každé jednotlivé plemeno s cílem být poradním orgánem pro plemenné standardy a chovatelská pravidla. CHR přenáší názory a podněty jednotlivých členů Generálnímu shromáždění FIFe prostřednictvím sekretáře, kterého si zvolí každá jednotlivá CHR.

 

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Člen musí mít ve FIFe registrovaný název chovatelské stanice.

Člen musí být starší 18 let a musí být bezúhonným členem členského svazu FIFe nejméně 5 kalendářních let. Člen musí v průběhu 5 posledních kalendářních let odchovat a zaregistrovat ve FIFe minimálně 3 vrhy příslušného plemene.

Ze členovy chovatelské stanice  musí pocházet minimálně jedno zvíře příslušného plemene s titulem GIC nebo GIP .

Člen musel minimálně 3x do roka v průběhu 3 předchozích kalendářních let osobně vystavovat na výstavách pořádaných FIFe kočku příslušného plemene, která byla v jeho vlastnictví.

Pro posuzovatele FIFe s aprobací pro příslušné plemeno platí stejné podmínky jako pro ostatní chovatele.

Členství ve kterékoliv CHR získávají vhodní jednotlivci předložením úplně vyplněné přihlášky, potvrzené národním svazem FIFe  generálnímu sekretáři FIFe a uhrazením příslušného poplatku/poplatků do pokladny FIFe. Členství běží od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku.Po obdržení členské přihlášky a poplatku/poplatků zapíše generální sekretář jméno člena do seznamu členů CHR. Členská přihláška pro každý rok bude přijata nejpozději do 1. srpna toho roku.

Členství ve více CHR je povoleno.

 

SEKRETÁŘ CHR

Podmínky jeho zvolení:

Viz:  Podmínky členství

Sekretář nemůže současně zastávat tuto funkci ve více než jedné CHR.

Volba:

Sekretář každé CHR musí být zvolen z jejích členů a jejími členy.

Volby se konají každé 3 roky v průběhu měsíce prosince.

Kandidát musí písemně potvrdit svůj záměr kandidovat na sekretáře CHR Generálnímu sekretáři nejpozději do 1. srpna toho roku, ve kterém probíhají volby.

Hlasovací lístky pro volbu sekretáře CHR musí být zaslány Generálnímu sekretáři v souladu s volebními pokyny, na nich uvedenými a musí být v oficiální volební obálce.

Hlasovací právo mají pouze ti členové CHR, kteří uhradili své členské příspěvky do 1. srpna toho roku, v němž volby probíhají.

V případě rovnosti hlasů pro dva nebo více kandidátů na sekretáře CHR bude volba mezi těmito kandidáty  s rovností hlasů členy CHR opakována. Opakovaná volba musí proběhnout do 3 týdnů od uzavření první volby, přičemž budou mít hlasující lhůtu 14 dnů na vrácení hlasovacích lístků Generálnímu sekretáři. Pokud bude i druhá volba nerozhodná, vítěz bude určen losem.

Uvolněná místa:

Náhradníka na uvolněné místo sekretáře CHR jmenuje Předsednictvo FIFe.

 

POPLATKY

Výši ročního (1.1. – 31.12.) registračního poplatku stanoví Generální zasedání FIFe. Poplatek je určen k pokrytí  výdajů vzniklých činností CHR.

 

POSTUP PŘI PŘEDÁVÁNÍ NÁVRHU

Názory a podněty členů každé CHR se předávají zvolenému sekretáři příslušné CHR. Sekretář CHR zhodnotí tyto návrhy a získá k nim vyjádření ostatních členů příslušné CHR v každoročním hlasování, provedeném nejpozději do konce listopadu každého kalendářního roku.

Aby mohla CHR postupovat dále své návrhy, musí být tvořena členy z min. 6 různých národních svazů FIFe.

I přesto, že CHR slouží Generálnímu shromáždění jako poradní orgán, musí být dosaženo schválení návrhu 2/3 většinou hlasujících členů příslušné CHR. Návrh CHS, který je schválen výše popsaným způsobem, musí být postoupen příslušným komisím (Komise pro zdraví a pohodu, Posuzovatelská a LO komise) ve všech 3 jazycích FIFe do konce ledna každého kalendářního roku. Musí být schválen 2/3 většinou příslušné komise, aby mohl být předložen jako návrh Generálnímu shromáždění.

 


Poznámka:

Pro členy ČSCH/SCHK, kteří mají zájem o členství, platí následující postup:

  1. vyplnit Přihlášku do chovatelské rady a Přílohu, kterou potvrdí členská organizace

  2. uhradit poplatek na účet ČSCH dle pokynů v Příloze

  3. zaslat Přihlášku, Přílohu a kopii platby na adresu ČSCH.

Přihlášky do CHR, které obdrží Plemenná kniha nejpozději do 10.7. příslušného roku, budou po potvrzení údajů zaslány hromadně generálnímu sekretáři FIFe. Příslušné poplatky budou převedeny na účet FIFe, je proto nutné, aby byly ke stejnému datu již připsány na účtu ČSCH. Příloha bude archivována jako doklad pro PKK.

Zájemci o členství by měli být schopni písemně komunikovat v některém oficiálním jazyce FIFe (nejlépe angličtina) a měli by mít přístup k e-mailu, u kandidátů na funkci sekretáře CHR se toto pokládá za samozřejmé.