Zpět na hlavní stránku SCHK
Zpět na hlavní stránku

 

 CHOVATELSKÝ  ŘÁD  ČSCH-SCHK
Zásady pro chov a plemenitbu koček
(revize znění platná od 1.1.2005)

1. Chovatelský řád - Zásady pro chov a plemenitbu koček
I. Základní ustanovení
II. Práva a povinnosti chovatele
III.  Plemenitba
IV. Příbuzenská a experimentální plemenitba
V. Chovnost zvířat
VI. Chovní kocouři, chovné kočky, podmínky krytí
VII. Průkazy původu
VIII. Chovatelské stanice
IX. Evidence chovu a plemenitby koček - Registrační řád
X. Dovoz a vývoz zvířat
XI. Identifikace zvířat
XII. Závěrečná ustanovení
2 Přílohy Chovatelského řádu 
2.1 Doporučené a nedoporučené formy páření koček 
A Páření podle plemenné příslušnosti a typu srsti
B Páření podle zbarvení očí
C Páření podle intenzity pigmentace v srsti
D Páření podle zbarvení srsti
E Páření podle projevů kresby v srsti
F Páření podle projevů tipingu
G Páření podle stupně příbuzenství
H Páření podle souhrnných hledisek cílené plemenitby
Poznámky a souhrnné vysvětlivky
2.2 Dodatek : Zvláštní výstavní třídy
2.3 Zásady pro činnost poradců chovu koček
2.3.1 Podmínky kvalifikační zkoušky poradce chovu koček
2.4 Kriteria pro výběrový chov
2.5 Přehled defektů vedoucích k trvalému nebo dočasnému vyřazení kočky z chovu
2.5.1 Pravidla diagnostiky defektu na ocase kočky
2.6 Závazná pravidla pro plemenitbu Českých kadeřavých koček (BRX)
3 Metodické listy
4 Zrušené předpisy

 

Úvodní poznámky
Chovatelský řád (dále CHŘ) se zabývá podrobným výkladem ustanovení zabezpečujících chov koček v podmínkách zájmových chovů.
CHŘ vychází z ustanovení následujících předpisů:

1. Zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů.
2. Zákon č. 149/2004 Sb. na ochranu zvířat (úplné znění zákona č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
3. Chovatelský a registrační řád Féderation Internationale Féline (dále FIFe) platný od 1.1.2004 včetně pozdějších úprav.
4. Ostatní zákonná ustanovení České republiky, resp. Evropské unie, zejména zmiňovaná v poznámkách a odkazech.
5. Stanovy a ostatní předpisy Českého svazu chovatelů (dále ČSCH) v platném znění.
Návaznosti na zákonná ustanovení jsou zdůrazněny poznámkami, důležité vazby na předpis ad 3 jsou v textu vyznačovány odkazy na příslušný bod v české verzi. Odkaz je v textu vždy umístěn v hranaté závorce např. [FIFe 2.1]
I. Základní ustanovení
1 Chovatelství koček je řízeno odbornými orgány ČSCH - Sdružení chovatelů koček v ČR (dále ČSCH-SCHK nebo Sdružení). Orgány Sdružení se řídí Stanovami a dalšími předpisy ČSCH a ČSCH-SCHK.
CHŘ v souladu s §3 zákona č. 166/1999 Sb. (v úplném znění č. 286/2003 Sb.) stanoví že chovatelem se rozumí každý člen ČSCH, který zvíře vlastní nebo drží, je pověřen nebo povinen se o zvíře starat, ať trvale či na přechodnou dobu. Pokud je třeba z chovatelského hlediska odlišit (tzv. původního) chovatele, tj. toho, u koho se zvíře narodilo, a toho, kdo toto zvíře drží nebo vlastní, je tento v textu označován jako majitel.
Ve smyslu uvedeného zákona je chovatel povinen chovat zvířata takovým způsobem, v prostředí a podmínkách, jaké vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav. Chovatel je povinen předcházet poškození zdraví zvířat.
Ve smyslu §13 Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 149/2004 Sb. je zakázáno chovat zvířata, jestliže chovatel vytvořil takové podmínky chovu, že v dalších generacích budou na základě dědičnosti zvířatům chybět části těla nebo orgány anebo budou orgány znetvořené nebo funkčně nezpůsobilé. Chovatel je zodpovědný za to, že nebude úmyslně odchovávat zvířata s genetickými vadami.
2 Nositelem členství ve FIFe je ČSCH, podmínkou chovu koček prováděného dle zásad FIFe je členství chovatele v ČSCH. ČSCH-SCHK respektuje závazná organizační i odborná ustanovení FIFe a ve své činnosti se jimi řídí.
3 Odborným orgánem ČSCH-SCHK v problematice chovu a plemenitby koček je Chovatelská komise Sdružení (dáleCHK), která rozhoduje v rozsahu jí svěřených pravomocí.
3.1 Chovatelé se na CHK obracejí písemně buď prostřednictvím poradce chovu nebo přímo (na adresu sekretariátu ČSCH-SCHK). V nutných případech (mezi zasedáními CHK) rozhodují hlavní poradci chovu (dále HPCH). Svá rozhodnutí projednávají v CHK. Sbor poradců chovu, je-li zřízen, je poradním orgánem CHK.
4 Chovatelé koček organizovaní v ČSCH (ve specializované organizaci, v odboru smíšené organizace anebo v klubu chovatelů koček) jsou v chovu a plemenitbě vázáni důsledným dodržováním předpisů CHŘ včetně jeho závazných příloh a ostatních předpisů ČSCH-SCHK.
4.1 Přestupky proti (odborným a organizačním) předpisům ČSCH-SCHK jsou řešeny v rámci předpisů ČSCH-SCHK, resp. FIFe, přestupky, týkající se členství v ČSCH jsou řešeny v rámci předpisů ČSCH.
5 Výkon veškerých práv a povinností k ČSCH-SCHK, ke zvířeti, k chovatelské stanici, chovu a plemenitbě se vztahuje k osobě chovatele a je posuzován podle předpisů ČSCH-SCHK, resp. předpisů FIFe.
5.1 Předpisy ČSCH-SCHK neřeší majetkoprávní vztah majitele ke zvířeti.
6 U mladistvých (mladých chovatelů - dále MCH) přechází výkon práv a povinností na dospělou osobu (rodiče, zákonný zástupce, pěstoun). Doporučuje se, aby zákonný zástupce mladistvého byl rovněž členem ČSCH.
II. Práva a povinnosti chovatele
1Práva chovatele :
1.1 vlastnit chráněný, u FIFe registrovaný název chovatelské stanice;
1.2 za stanovených podmínek odchovávat koťata s průkazem původu (dále PP);
1.3 poskytovat za stanovených podmínek chovného kocoura ke krytí chovných koček;
1.4 vystavovat kočky na výstavách pořádaných pod záštitou FIFe, event. jiných organizací;
1.5 je-li v základní organizaci (dále ZO) nebo klubu ustavena funkce poradce chovu, využívat jeho odborných služeb a obracet se jeho prostřednictvím na CHK a ostatní odborné orgány ČSCH-SCHK;
1.5.1 požadovat, aby při kontrole chovu provedené poradcem, event. jiným chovatelským orgánem byl na místě o provedené kontrole sepsán protokol a podávat ke zjištěním svá vysvětlení. Chovatel má právo obdržet kopii protokolu. Může si rovněž vyhradit právo vyjádřit se ke zjištěním uvedeným v protokolu dodatečně písemně, avšak nejpozději do 10 kalendářních dnů musí své vyjádření doručit na adresu sekretariátu ČSCH-SCHK. Obsah protokolu nelze jiným způsobem nebo dodatečně zpochybnit;
1.6 aktivně se zúčastňovat všech aktivit Sdružení, při dodržení stanovených podmínek volit a být volen do všech orgánů;
1.7 užívat veškerých práv zaručených stanovami ČSCH a domáhat se jich;
1.8 ostatní (obecná, organizační, členská) práva chovatele jsou uvedena v jiných předpisech ČSCH-SCHK, event. ČSCH.
2 Povinnosti chovatele :
2.1 řádně pečovat o všechna chovaná zvířata (kočky), zajistit jim optimální životní podmínky (výživa, péče o zdraví, životní prostor a prostředí) v souladu s předpisy FIFe, ČSCH-SCHK a obecně závaznými právními normami, zejména Zákonem na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.(1) a Veterinárním zákonem č. 166/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů [FIFe 1];
(1) zejm. ve znění zákona č. 162/1993 Sb. 193/1994 Sb., 243/1997 sb. a 77/2004 Sb., kterými se mění zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.
2.1.1 činit vhodná preventivní opatření k zamezení šíření nákaz, např. očkováním, a nemocným kočkám neprodleně zabezpečovat odbornou lékařskou pomoc [FIFe 3.1];
2.1.2 okamžitě věrohodným způsobem ohlásit poradci chovu resp. HPCH a výboru ZO, jejímž je členem, výskyt přenosného onemocnění ve svém chovu (zjistí-li je sám nebo je na ně upozorněn jinou osobou) a zavést nutná opatření až po karanténu chovu, která se týká všech zvířat držených chovatelem osobně anebo členy jeho domácnosti (tzn. nesmí vystavovat, působit aktivně v jakékoliv jiné funkci na výstavě, prodávat, předávat nebo přemísťovat zvířata, krýt cizí kočky, dávat svoje kočky ke krytí k jinému chovateli, používat služeb kočičího penzionu apod.) až do úplné likvidace nákazy. O nutných opatřeních rozhoduje určený veterinární lékař a další orgány státní správy. výbor ZO, resp. poradce chovu musí být chovatelem o situaci průběžně písemně informován. Pokud ani na písemnou výzvu chovatel požadovanou zdravotně - veterinární dokumentaci ve stanovené lhůtě nepředloží, následujícím dnem automaticky vstupuje v platnost jednoletý zákaz všech výše uvedených chovatelských aktivit, a to bez ohledu na příslušnost majitele vířat k jakékoliv organizační složce ČSCH. Opatření slouží k zábraně šíření přenosných onemocnění do jiných chovů ve smyslu obecně platných veterinárních a hygienických předpisů a není jím dotčena povinnost předložit požadované veterinární osvědčení. Nedojde-li ani po uplynutí jednoho roku k nápravě, je CHK (a kterýkoliv jiný orgán ČSCH-SCHK) povinna podat podnět k zahájení kárného řízení pro dlouhodobé závažné neplnění členských povinností;
2.2 vést knihu krytí a vrhů (chovatelský deník), předkládat ji ke kontrole poradci chovu nebo jiné osobě, kterou určí CHK, a držiteli krycího partnera při krytí k ověření [FIFe 1];
2.3 dodržovat při chovu minimální plochu 6 m2 (na zvíře) a výšku nejméně 1,8 metru, aby byla zajištěna možnost pohybu a normální fyzický i psychický vývoj chovaných koček [FIFe 3.2.2];
2.4 dodržovat etické normy při držení, chovu, plemenitbě i prodeji zvířat v souladu s chovatelskými předpisy, zákonem na ochranu zvířat, zákonem o veterinární péči a jinými obecně právními předpisy;
2.4.1 neprodávat či nepředávat kočky do obchodů se zvířaty a do pokusných laboratoří [FIFe 3.3.2];
2.5 umožnit poradci chovu nebo dalším chovatelským orgánům, které mají pravomoc i bez předchozího upozornění chovy koček kdykoliv v denní době kontrolovat, tuto kontrolu provést. Nesplněním této povinnosti se chovatel vystavuje sankci podle kteréhokoliv předpisu ČSCH a ČSCH-SCHK. Při kontrole chovu si poradce chovu nebo odborný chovatelský orgán může vyžádat součinnost státního veterinárního nebo hygienického dozoru nebo spolupráci veterinárního lékaře.
2.6 Ostatní (obecné, organizační, členské) povinnosti chovatele jsou uvedeny v jiných předpisech FIFe, ČSCH, resp. ČSCH-SCHK.
3 Chovatelům není dovoleno:
3.1 odchovávat potomstvo bez PP z rodičů, z nichž kterýkoliv patří k některému plemeni;
3.2 používat k páření zvířata bez platné chovnosti (viz kap. V.);
3.3 zasahovat do normální anatomické stavby a fyziologických funkcí jinak zdravé kočky (amputace drápů, ocasu, operace hlasivek apod.) s výjimkou odborně provedené kastrace.

Pokračování.

Zpět na obsah