Zpět na hlavní stránku SCHK
Zpět na hlavní stránku

 

Chovatelský řád - Zásady pro chov a plemenitbu koček

III. Plemenitba
1 Pro plemenitbu - odchov je možno použít pouze zdravá chovná zvířata po dosažen stanoveného věku (viz kap. V.).
1.1 Plemenitba probíhá v souladu s CHŘ a řídí se zejména ustanoveními jeho závazné přílohy Doporučené a nedoporučené formy páření koček.
1.2 Chovatel je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k nežádoucímu (neplánovanému) krytí.
1.3 Je-li ze zdravotních důvodů nutné nebo vhodné nakrýt kočku již v období mezi 10. a 12. měsícem věku, je třeba o to předem požádat CHK a předložit odůvodnění žádosti se souhlasným vyjádřením veterinárního lékaře.
1.3.1 V těchto případech rozhodne HPCH a souhlas, včetně podmínek, jež je nutno splnit, se uvede do zápisu z následujícího jednání CHK.
1.4 Chovné kočky nesmějí mít více než 3 vrhy v průběhu 24 měsíců [FIFe 2.3].
1.4.1 Kočka, která opakovaně rodí jen císařským řezem, nesmí být použita k dalšímu chovu [FIFe 2.3]. Z evidenčních důvodů je nutný přetisk Nevhodné k chovu v PP, doporučena je kastrace. rodící nebo kojící kočka musí mít možnost být držena odděleně od ostatních zvířat a musí být pod dohledem, aby jí mohla být poskytnuta pomoc, kdykoliv je třeba [FIFe 3.5].
1.5 Pro povinnost ohlásit narození vrhu platí podmínky:
1.5.1 chovatel ohlásí vrh ve lhůtě do 7 dnů po narození koťat poradci chovu. Poradci je takto třeba ohlásit i vrh mrtvých koťat nebo potrat kočky. Při vrhu více nežli 6 živých koťat (a také vyžádá-li si to poradce chovu výslovně předem), ohlásí chovatel poradci chovu narození vrhu neprodleně (platí i při použití volné plemenitby);
1.5.1.1 při kontrole vrhu má poradce nárok na paušální náhradu podle zvláštního předpisu, stanovujícího ceny úkonů a na úhradu nákladů veřejného (nebo po dohodě individuálního) dopravního prostředku.
1.6 Jména koťat z téhož vrhu musí začínat stejným písmenem. Při prvním vrhu lze začít libovolným písmenem abecedy, ale následující vrh téže chovatelské stanice (kterékoliv kočky) začíná následujícím písmenem abecedy. 
1.6.1 V krycím listě se uvádějí nejprve kocouři, pak kočky. Originál krycího listu chovatel zašle plemenné knize, kopie náleží poradci chovu.
1.6.2 Postup při žádosti o PP koťat se řídí ustanoveními Evidence chovu (viz kap. IX.) a Průkazy původu (viz kap. VII.).
1.6.2.1 Chovatelem opožděně, neúplně či chybně vyplněný krycí list může mít za následek nedodržení lhůty pro vystavení PP plemennou knihou a podstatné zvýšení poplatku za vystavení. V odůvodněných případech plemenná kniha PP nevystaví, což neodporuje kap. II. bodu 3.1.
1.7 Koťata nedostatečně vyvinutá, zatížená exterierovými vadami nebo z jiných důvodů nevhodná k chovu musí chovatel z rozhodnutí poradce chovu z chovu vyřadit. Vyřazením se míní opatření prokazatelně znemožňující další reprodukci postiženého jedince, např. přetisk Nevhodné k chovu nebo kastrace [FIFe 2.1].
1.7.1 Rozhodnutí o označení nevhodnosti k chovu v PP vyjádří poradce na krycím listu v rubrice Vyjádření poradce chovu a svoje rozhodnutí zdůvodní.
1.7.2 Proti rozhodnutí poradce má chovatel právo se odvolat nejpozději do 15 dnů k HPCH, resp. CHK. Odvolání musí být podáno písemně, dodržení lhůty se posuzuje podle data poštovního razítka. Důkaz, že odvolání bylo podáno včas, je na chovateli.
1.7.3 O doplnění PP přetiskem Nevhodné k chovu může majitel kočky požádat kdykoliv, podle vlastního uvážení, z jakýchkoliv důvodů, popř. bez uvedení důvodu, a to i u dospělého zvířete.
1.7.4 Dodatečná žádost o přetisk Nevhodné k chovu je zpoplatňována.
1.8 Utracení prokazatelně defektních, života neschopných koťat může provést pouze veterinární lékař co nejdříve po jejich narození.
1.8.1 Toto ustanovení je obecně závaznou zákonnou podmínkou pro každé utracení zvířete. chovatel, který se dopustí nezákonného utracení zvířete anebo k němu jiného podněcuje, se kromě obecné zákonné odpovědnosti vystavuje kárnému řízení.
1.9 V případě, že se u odchovů téže chovatelské stanice opakovaně projeví vrozené vady, jakékoliv morfologické defekty, nedostatečný vývin či zakrnělý vzrůst, je CHK oprávněna (zpravidla na podnět poradce chovu či HPCH) výskyt vady prošetřit a zjištěné nedostatky na straně chovatele řešit příslušným opatřením. V nutných případech může CHK rozhodnout o trvalém vyřazení rodičů defektních zvířat z chovu, resp. doporučit jejich kastraci.
1.10 Pokud jsou koťata předávána náhradní matce (kojné) ze zdravotních či výživných důvodů, musí chovatel takové předčasné oddělení koťat od matky neprodleně ohlásit poradci chovu.
1.11 Při prodeji nebo jiném přemístění koťat od matky  (kromě předání náhradní kojné) musí být kotě staré nejméně 13 týdnů. Pokud veterinář nestanoví jiný postup, musí být očkováno tak, aby v době předání novému majiteli bylo v imunitě proti panleukopenii a rhinotracheitidě, a odčerveno.
1.12 Prodej, resp. přemístění březí kočky se považuje za výjimečné (závažné důvody u chovatele, import apod.). Narozená koťata pak nesou jméno chovatelské stanice nabyvatele.
1.13 Při prodeji kočky nebo kotěte se chovateli doporučuje uzavřít písemnou smlouvu [FIFe 3.3.1].
2 Plemenitba koček je organizována následovně:
2.1 Cílená plemenitba je plemenitba vedená v souladu s ustanoveními tohoto CHŘ, při níž chovatel využívá předepsaným způsobem služeb kvalifikovaného poradce chovu;
2.1.2 právo výběru poradce chovu není chovatelskými předpisy ČSCH-SCHK vymezeno, je věcí dohody mezi chovatelem a poradcem, pokud není stanoveno jinak, např. interním pravomocným rozhodnutím specializované členské organizace nebo klubu. Vybraný poradce chovu musí mít platnou kvalifikaci pro příslušnou kategorii plemen;
2.1.3 je-li chovatel současně poradcem chovu, podléhá jeho chov (anebo chov příslušníků jeho rodiny) v cílené plemenitbě pravomoci jiného poradce chovu.
2.2 Pro cílenou plemenitbu platí:
2.2.1 každé zamýšlené krytí kočky je nutné předem projednat s poradcem chovu, který k němu dává před uskutečněním písemný souhlas na krycím listu. K žádosti o krytí chovatel přikládá fotokopie PP kočky a všech navržených krycích kocourů a jejich výstavní posudky a diplomy, dokládající platnou chovnost;
2.2.2 poradce chovu je oprávněn nevhodné spojení neschválit (a pokud možno navrhnout jiné);
2.2.3 chovatel zůstává s poradcem chovu v kontaktu a průběžně jej informuje.
2.2.4 Metodu cílené plemenitby nelze použít při příbuzenské a experimentální plemenitbě ve smyslu ustanovení kap. IV. bodu 1.
2.3 Volná plemenitba je plemenitba vedená v souladu s ustanoveními tohoto CHŘ, při níž povinnosti a úkoly poradce chovu v plném rozsahu přejímá sám chovatel a nese za ně plnou odpovědnost. Kdykoliv však může odborné otázky konzultovat s kterýmkoliv poradcem chovu nebo odborným funkcionářem ČSCH-SCHK;
2.3.1 při volné plemenitbě musí chovatel bez výjimky dodržet veškerá závazná ustanovení platného znění CHŘ včetně jeho příloh.
2.4 Pro volnou plemenitbu platí:
2.4.1 Chovatel (pokud nejsou jeho práva využívat volnou plemenitbu právoplatným rozhodnutím orgánu ČSCH-SCHK omezena anebo vymezena) v takovém případě sám provádí výběr krycího kocoura, kontrolu vrhu i ohlášení vrhu plemenné knize. K hlášení vrhu plemenné knize koček chovatel navíc přikládá i doklady o nabytí chovnosti obou rodičů vrhu;
2.4.1.1 byl-li některému z rodičů již přiznán titul šampiona nebo vyšší, opravňující k získání trvalé chovnosti, není třeba jeho chovnost dokládat.
2.4.2 Právo volné plemenitby může CHK anebo HPCH omezit nebo vymezit:
2.4.2.1 v jednotlivých případech (z vážných důvodů, spočívajících zejména ve zjištěných nedostatcích, zdravotních podmínkách chovu, chovatelských přestupcích apod.);
2.4.2.2 u jednotlivých plemen (vyžaduje-li to zájem rozvoje chovu konkrétního plemene);
2.4.2.3 u začínajících nezkušených chovatelů stanovením zkušební lhůty.
2.4.3 Rozhodnutí o omezení volné plemenitby v jednotlivém případě oznámí CHK s uvedením důvodu prostřednictvím sekretariátu ČSCH-SCHK písemně chovateli, jehož se týká; rozhodnutí o obecnějším omezení volné plemenitby, vztahujícím se na plemeno nebo chovnou linii daného plemene, CHK zpravidla zveřejní vydáním metodického listu a jeho otištěním v Informačním zpravodaji.
2.4.4 HPCH je oprávněn omezit nebo vymezit právo volné plemenitby pouze v rozsahu své působnosti a v jednotlivých případech, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, vždy však svoje rozhodnutí dodatečně projedná při nejbližší příležitosti v CHK, která rozhodne s definitivní platností.
2.4.5 Volný způsob plemenitby bez součinnosti poradce chovu, resp. odborných orgánů ČSCH-SCHK nelze zásadně použít v následujících taxativně uvedených případech:
2.4.5.1 při příbuzenské a experimentální plemenitbě ve smyslu ustanovení kap. IV.;
2.4.5.2 při plemenitbě koček, jejichž zbarvení není v příslušném plemeni uznáno;
2.4.5.3 při plemenitbě tehdy, nese-li kočka nebo kocour v genotypu nežádoucí nebo atypické vlohy nebo znaky;
2.4.5.4 při rozvoji nového plemene nebo zbarvení ve stadiu uznávacího řízení;
2.4.5.5 při výběrovém chovu;
2.4.5.6 při nežádoucím (defektním) vývojovém trendu v plemeni, v chovné linii nebo ve zbarvení, jestliže CHK rozhodne o dočasném zavedení řízeného chovu k eliminaci defektu;
2.4.5.7 při takové plemenitbě, kdy podle přílohy Doporučené a nedoporučené formy páření koček je v některém z posuzovaných kriterií, označených písmeny A až H, použito spojení výslovně označeného jako spojení nedovolené.
2.4.6 Při volné plemenitbě je od chovatele vyžadována mimořádně vysoká morální a etická vyspělost, svědomitost a odborná způsobilost ve smyslu základních ustanovení Zásad pro činnost poradce chovu a odborné orgány mají právo si tyto okolnosti kdykoliv ověřit.
2.5 Řízená plemenitba je taková plemenitba, při níž jsou odbornými orgány ČSCH-SCHK předem stanovena a důsledně uplatňovány specifická pravidla, stanovená nad rámec nebo mimo rámec platného znění CHŘ (experimentální plemenitba, plemenitba za zvláštních podmínek). Chovatel je povinen se stanovenými konkrétními pravidly bezpodmínečně řídit po celou dobu jejich platnosti.
2.6 Pro řízenou plemenitbu platí:
2.6.1 podmínky stanovené Chovatelským a registračním řádem FIFe, CHŘ ČSCH-SCHK (ve znění platném v příslušné době) a další konkrétní podmínky, stanovené HPCH nebo CHK;
2.6.2 podmínky nad rámec chovatelských předpisů, které stanoví HPCH nebo CHK v souladu se schváleným chovatelským plánem rozvoje plemene.
3 Pro chovatele bílých koček platí následující ustanovení:
3.1 chovné nebo výstavní použití neslyšících - hluchých koček (bez ohledu na etiologii hluchoty) je zakázáno [FIFe 2.5];
3.2 povinností chovatele bílých koček všech plemen je prokázat vhodným testem, že sluchové schopnosti zvířete nejsou narušeny. Metodiku pro ověřování kvality sluchu (atest, že kočka slyší) ČSCH-SCHK zatím nestanoví, zpravidla postačí orientační (subjektivní) ověření sluchu veterinárním lékařem. Průkaznou metodou je audiometrické vyšetření sluchu (BAER test).
3.3 Jestliže v době platné chovnosti vznikne o kvalitě sluchu chovného zvířete oprávněná pochybnost (zjistí-li např. posuzovatel, poradce chovu nebo sám chovatel příznaky částečné nebo úplné hluchoty u chovného zvířete či u jeho potomstva), uplatnění práva platné chovnosti se pozastavuje a chovatel nadále nesmí zvíře k plemenitbě používat. K obnovení platné chovnosti musí chovatel předložit nový atest. Při ověřování pozastavené chovnosti je CHK oprávněna požadovat provedení audiometrického měření.
3.4 Poradci chovu (v podmínkách volné plemenitby chovatelé) jsou povinni při pochybnostech o kvalitě sluchu zvířat vyžadovat vystavení nového veterinárního atestu. Je-li vada sluchu u zvířete prokázána, musí majitel zabezpečit buď provedení kastrace zvířete anebo doplnění přetisku Nevhodné k chovu v PP zvířete.
3.5 Pro přiznání chovnosti mimo výstavu platí stejná podmínka jako na výstavě, tj. předložení sluchového atestu.
3.6 Pro bonitaci bílého zvířete a plemenitbu podle pravidel výběrového chovu je požadováno, aby zvíře mělo prokazatelně naprosto bezvadný sluch. Vždy je nutné předložit protokol o provedeném audiometrickém vyšetření sluchu zvířete.
3.6.1 Audiometrické vyšetření sluchu se provádí zásadně u zvířat již označených mikročipem. Tato záruka identity platí i při jiných testech a vyšetřeních, např. při určování rodičovství, genetických testech, vyšetření zálomků apod.
3.7 Při plemenitbě bílých koček i kocourů jsou jejich majitelé před uskutečněním krytí povinni navzájem požadovat předložení veterinárního atestu, že sluchové schopnosti zvířete odpovídají normě.
4 Při chovném využití uznaných plemen, pro něž je stanoveno speciální omezení, a pro veškerá meziplemenná křížení jsou závazná ustanovení Chovatelského a registračního řádu FIFe [FIFe 2.6 a FIFe 4.1]. Zvláště jde o následující případy:
4.1 křížení siamských a balinéských koček všech ostatních barevných variet se stříbřitými (event. zlatými) je zakázáno. Na žádost chovatele může CHK povolit výjimku v rámci cílené nebo řízené plemenitby, ale nese zodpovědnost za správné určení zbarvení potomků [FIFe 2.6.7]. Nepovolené křížení má zpravidla za následek nevydání PP;
4.2 křížení siamských a balinéských koček všech ostatních barevných variet s bíle skvrnitými kočkami (skvrny všech typů) je zakázáno. Na žádost chovatele může CHK v rámci cílené nebo řízené plemenitby povolit výjimku [FIFe 2.6.7];
4.3 křížení siamských a balinéských koček stříbřitých (event. zlatých) variet s bíle skvrnitými orientálními kočkami (skvrny všech typů) je zakázáno (jde o genetickou neslučitelnost v souběhu zákazů podle bodů 4.1 a 4.2). CHK nepovolí výjimku z tohoto ustanovení ani v podmínkách řízené plemenitby.
IV.Příbuzenská a experimentální plemenitba
1 Za přímou příbuzenskou plemenitbu ve smyslu CHŘ se považuje páření vlastních sourozenců (i z různých vrhů) mezi sebou a páření rodičů s jejich přímými potomky.
2 Příbuzenská plemenitba podle bodu 1 je přípustná jen při dodržení ustanovení platného Zákona na ochranu zvířat proti týrání (§ 13 odst. 2 zákona 246/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a je ve všech případech pokládána za plemenitbu experimentální, podléhající výslovnému schválení.
2.1 Pro hodnocení vhodnosti jiných stupňů příbuzenství, než stanoví bod 1, platí pravidla uvedená v závazné příloze CHŘ Vhodné a nevhodné formy páření v části týkající se hledisek stupně vzájemného příbuzenství.
2.2 K žádosti o uskutečnění příbuzenské plemenitby podle bodu 1 musí předem dát souhlas HPCH, event. CHK a musí být předem stanoven a odborně zdůvodněn chovatelský záměr tohoto páření. Souhlas může být vázán na specifické podmínky i nad rámec CHŘ, event. podmínky odpovídající metodě řízené plemenitby v rámci dlouhodobějšího experimentu včetně vymezení dalšího chovatelského využití zvířat. Vrhy podléhají přísné selekci a jejich kontrola je vyhrazena CHK, resp. pro tento případ určenému (hlavnímu) poradci chovu.
2.2.1 K základním právům CHK patří předvolání chovatele a opakované předvedení zvířete či zvířat v různém věku.
3 Stejná pravidla platí i pro ostatní experimentální plemenitbu, kde se jedná o problematiku křížení mezi plemeny nebo páření jinak nevhodných partnerů (ve smyslu závazné přílohy CHŘ Doporučené a nedoporučené formy páření koček) či páření zvířat, jejichž zbarvení není v příslušném plemeni uznáno, nebo za účelem vyšlechtění nových barevných variet příp. šlechtění nového plemene.
3.1 Při nepovoleném meziplemenném křížení, nepovolené příbuzenské plemenitbě nebo nepovoleném experimentu, tj. páření s neoprávněným použitím volné plemenitby (včetně všech případů, kdy došlo k páření jinak nevhodných partnerů) může být chovatel kočky i kocoura chovatelsky postižen.
3.1.1 Zásadní formou postihu chovatele za přestupky ve smyslu předchozího bodu je odepření práva na vystavení PP, případně omezení obecných chovatelských práv na stanovenou dobu.
V. Chovnost zvířat
1 Pod pojmem chovnost se u kocourů i koček rozumí splnění podmínek stanovených v CHŘ, potřebných pro užití zvířete k plemenitbě, pro krytí a odchov potomstva.
2 Chovnost lze získat na základě posouzení na výstavě koček v souladu s Výstavním řádem. Vždy to musí být výstava pořádaná členským klubem FIFe a podle pravidel FIFe.
3 Zvíře musí být k získání dočasné chovnosti posouzeno ve věku nad 10 měsíců ve třídě otevřené a ohodnoceno známkou Výborná.
3.1 Získaná chovnost zvířete je použitelná až po dosažení věku 12 měsíců.
3.2 Pro kočky (samice) může být chovatelskou komisí povolena výjimka pro nakrytí před dosažením věku 12 měsíců na základě předložení potvrzení veterinárního lékaře, že předčasné krytí je nutné ze zdravotních důvodů. V žádném případě nelze krýt kočku před dosažením věku 10 měsíců.
4 Jedná-li se o dovezené zvíře, pocházející z odchovu v rámci FIFe, které bylo ohodnoceno v zahraničí na výstavě FIFe známkou Výborná, je mu chovnost plemennou knihou zpravidla (tj. pokud tomu nebrání jiná závažná okolnost) přiznána na podkladě předloženého výstavního posudku a diplomu.
4.1 Stejné pravidlo pro uznání se vztahuje i na případy zvířat dovezených již se získanými FIFe tituly, pokud jim byly právoplatně uděleny, viz Seznam titulů FIFe [FIFe 5.2]. Plemennou knihu je třeba požádat o uznání chovnosti nebo titulu zvířete získaného v cizině bezodkladně po nabytí (dovezení), zpravidla současně s žádostí o jeho registraci.
5 Chovnost získaná podle pravidel bodů 2, 3 a 4 je dočasná a platí 2 roky.
6 Chovnost zvířat, která získala titul šampion a vyšší, je trvalá, s podmínkou, že plemenitba nevykazuje u potomstva nedostatky.
6.1 Trvalá chovnost je přiznávána také zvířatům starším 5 let, která byla nejméně třikrát ohodnocena na mezinárodní nebo národní výstavě známkou Výborná a alespoň jedno z těchto ohodnocení bylo získáno ve věku nad 3 roky s podmínkou, že plemenitba nevykazuje nedostatky.
6.1.2 Chovnost kocoura není omezena věkem, je-li v dobré zdravotní kondici, chovnost kočky je omezena dosažením věku 8 let, to znamená, že kočku je povoleno nakrýt nejpozději v den jejích 8. narozenin.
7 Tituly i trvalá chovnost jsou platné až po potvrzení plemennou knihou na podkladě předložené dokumentace.
8 Vyžaduje-li to zájem rozvoje chovu anebo jiné závažné okolnosti, může CHK na podkladě písemné žádosti chovatele (doplněné kladným stanoviskem ošetřujícího veterinárního lékaře) povolit buď posouzení na výstavě mimo soutěž anebo zvíře posoudit za účelem získání chovnosti na svém zasedání. Chovatel uhradí náklady takového posouzení zpravidla ve výši obvyklého klecného.
8.1 Posouzení výhradně za účelem získání chovnosti (mimo soutěž) se provádí obvykle u zvířat, která následkem úrazu, prodělané choroby či po operaci mají dlouhodobou nebo i trvalou exteriérovou nebo jinou vadu, vylučující možnost získat chovnost v soutěži. Původ této vady musí být doložen atestem veterinárního lékaře, který úraz nebo chorobu ošetřoval či provedl operativní zákrok. Tato okolnost musí být z atestu jednoznačně patrná.
8.1.1 Ustanovení o atestu od veterinárního lékaře se netýká deformací na ocase, které vyšetřují, posuzují a směrodatný atest vystavují výhradně vybraná veterinární pracoviště. Pro tyto případy platí příslušná závazná příloha.
8.1.2 Při posuzování výhradně za účelem získání chovnosti je žádoucí, aby posuzovatel zvíře posoudil neanonymně a vždy je třeba, aby byl předem seznámen s okolnostmi případu.
9 Zrušení chovnosti:
9.1 návrh na zrušení chovnosti podává majitel zvířete, poradce chovu, HPCH, plemenná kniha, CHK nebo posuzovatel, zjistí-li se opakované defekty u potomstva z páření s různými partnery nebo defekt zvířete samého;
9.2 konečné rozhodnutí v otázce zrušení chovnosti přísluší CHK.
10 Přetisk zadrženého PP zařizuje CHK. Poradce chovu je povinen návrh na vyřazení zvířete z chovu pečlivě přezkoumat a zdůvodnit a majitel musí mít možnost se k němu vyjádřit.
10.1 Chovatel má právo proti návrhu na vyřazení zvířete z chovu z popudu třetí osoby podat (prostřednictvím sekretariátu SCHK) odvolání k CHK a ta se jím musí zabývat při svém nejbližším zasedání. K návrhu na zrušení chovnosti přikládá navrhovatel nebo odvolávající se chovatel kompletní dokumentaci zvířete.
11 HPCH je oprávněn chovnost zvířete dočasně pozastavit zejména v případě, hrozí-li prodlení. Je povinen návrh na vyřazení z chovu se svým stanoviskem předložit k projednání CHK na nejbližším zasedání.
11.1 CHK rozhodne s konečnou platností až na podkladě rozboru všech dostupných informací a odborných stanovisek (může si vyžádat jak jejich doplnění, tak předvedení zvířete). Trvá-li šetření déle, je CHK oprávněna vydat dočasné omezující opatření.
11.2 Je-li to nutné, CHK zruší zvířeti chovnost trvale nebo stanoví podmínky ověřovacího páření, a pak podle výsledku zabezpečí provedení záznamu o nevhodnosti k chovu v PP zvířete.