Zpět na hlavní stránku SCHK
Zpět na hlavní stránku

 

Chovatelský řád - Zásady pro chov a plemenitbu koček  

VI. Chovní kocouři, chovné kočky, podmínky krytí
1 Chovný kocour nebo kočka je zvíře, které získalo chovnost způsobem popsaným v ustanoveních kap. Chovnost zvířat (viz kap. V.).
1.1 Podmínka, že kocour určený k chovu musí mít varlata normálně vyvinutá a sestouplá v šourku [FIFe 2.2] je v ČSCH-SCHK splněna závazným způsobem přiznávání chovnosti úspěšným posouzením na výstavě. Při sporech, zda jsou varlata normálně vyvinuta, se postupuje podle Výstavního řádu.
2 Krytí kočky kocourem registrovaným plemennou knihou jiného člena FIFe je přípustné za podmínek stanovených CHŘ a řídí se stejnými zásadami jako krytí kocourem registrovaným naší plemennou knihou.
3 Krytí kocourem registrovaným plemennou knihou nečlenského klubu FIFe (tzv. non-FIFe) ať v tuzemsku či v zahraničí, je přípustné v souladu s obecně platnými podmínkami CHŘ a za dodržení dále uvedených ustanovení:
3.1 získal-li kocour chovnost na výstavě pořádané FIFe, krytí tímto kocourem schvaluje poradce chovu; je možné aplikovat i volnou plemenitbu;
3.2 nezískal-li kocour chovnost na výstavě pořádané FIFe nebo takto získanou chovnost nelze pokládat za platnou, krytí tímto kocourem schvaluje příslušný HPCH nebo CHK, a to s právem stanovit další podmínky.
4 Při krytí podle bodu 3 je k předem podané písemné žádosti o povolení takového krytí nutno přiložit fotokopii PP kocoura a popř. fotokopie jeho výstavních posudků a diplomů. Krytí lze pak uskutečnit na podkladě písemného souhlasu HPCH příslušného pro danou kategorii plemen nebo CHK.
5 Poskytování krytí našimi, tj. ve FIFe registrovanými kocoury, kočkám členů jiných chovatelských (non-FIFe) organizací se řídí těmito pravidly:
5.1 kocour musí mít platnou chovnost, zásadně může krýt pouze kočky s PP. Za jakékoliv následné problémy (kupř. problém vzniklý podceněním odlišností standardu plemene či rozdílnému rozsahu uznaných barevných variet) odpovídá chovatel, který krytí uskutečnil nebo poskytl.
5.2 Otázky členství majitele kočky, přípustnosti krytí či chovnosti u kočky řeší členská (non-FIFe) organizace, v níž je organizován majitel kočky.
6 Chovatelé jsou povinni vytvořit k páření přiměřené podmínky (dostatek prostoru, pocit pohody a bezpečí) a zajistit identitu obou zvířat, určených k páření.
7 Chovatelé jsou povinni si navzájem doložit:
7.1 platné členství v ČSCH (event. členství v jiné chovatelské organizaci, pokud tato organizace členství vyžaduje);
7.2 platnou chovnost obou zvířat (je-li chovnost v jejich organizaci vyžadována);
7.3 dobrý zdravotní stav zvířat a povinná očkování;
7.4 souhlas poradce chovu s krytím zvolených partnerů na krycím listě (pokud nejde o volnou plemenitbu).
8 Další podmínky páření jsou zcela závislé na vzájemné dohodě chovatelů, kteří mají právo navzájem požadovat předložení i jiných (nepovinných) zdravotních vyšetření, testů a chovatelských dokumentů.
9 Během jedné říje smí být kočka nakrývána pouze jedním kocourem. Minimální časový odstup mezi krytím dvěma různými kocoury jsou 3 týdny [FIFe 2.3]. Dvojí nakrytí, tj. současné nakrytí dvěma různými kocoury, je nepřípustné.
9.1 Chovný kocour smí být během období 14 dnů použít k nakrytí nejvýše dvou různých koček s výjimkou jednoho náhradního krytí, které lze poskytnout navíc.
9.2 Omezující ustanovení pro krytí se vztahuje i na použití chovného kocoura, registrovaného podle pravidel FIFe při krytí non-FIfe koček.
10 Před krytím se doporučuje uzavřít písemnou smlouvu a zejména určit výši poplatku, jeho splatnost, popř. způsob poskytnutí náhradního krytí, právo na vrácení části poplatku při neúspěšném krytí apod.
VII. Průkazy původu
1 PP vystavuje plemenná kniha na žádost chovatele současně se zápisem zvířat do plemenné knihy. Řídí se při tom platnými registračními řády FIFe a ČSCH-SCHK.
1.1 Do plemenných knih se podle obvyklého systému (Registračního řádu ČSCH-SCHK - viz kap. IX.) zapisují všechna žijící koťata z každého vrhu.
1.2 PP na vrh nelze vydat dodatečně, příslušné lhůty se odvíjejí od znění bodu 2.2.6. Výjimku CHK připustí jen ve zcela výjimečných, mimořádně odůvodněných případech.
2 Podmínky vystavení PP:
2.1 chovatel splňuje podmínky ustanovení Evidence chovu a plemenitby koček (viz kap. IX, bod 2).
2.2 Žádost o zápis koťat a vydání PP obsahuje tyto náležitosti:
2.2.1 při prvním krytí některého z rodičů je společně s krycím listem plemenné knize odeslána věrohodná fotokopie PP rodičů;
2.2.2 rodiče vrhu v době krytí splňují podmínku platné chovnosti a věku (doloženo výstavním posudkem a diplomem);
2.2.3 ke krytí byl poradcem chovu předem vydán písemný souhlas;
2.2.4 narození vrhu bylo ohlášeno poradci chovu v předepsaném termínu;
2.2.5 vrh byl poradcem chovu zkontrolován a jeho stanovisko uvedené v krycím listě k vydání PP je kladné;
2.2.6 žádost o vystavení PP - krycí list- musí být plemenné knize odeslána nejpozději do 8 týdnů po narození koťat. Je-li to nutné, lze případně doplnit některé údaje do krycího listu až dodatečně (např. zbarvení), vždy po dohodě s plemennou knihou. Rozhoduje datum převzetí zásilky k poštovní přepravě. Plemenná kniha vystaví PP zpravidla do 30 dnů od data doručení krycích listů zaslaných chovatelem (rozhoduje razítko pošty), pokud tomu nebrání závažná okolnost (neúplnost dodaných dokladů, závady ve vyplnění formuláře apod.) Při volné plemenitbě odpadají body 2.2.3 až 2.2.5.
3 PP není vydán, jestliže chovateli byl pravomocným kárným rozhodnutím omezen výkon členských práv k chovatelské stanici nebo plemenitbě.
4 Přetisk Nevhodné k chovu:
4.1 je zpravidla nevratný;
4.2 je použit zejména:
4.2.1 pokud při cílené nebo řízené plemenitbě poradce chovu páření předem písemně neschválil;
4.2.2 pokud při řízené plemenitbě chovatel nedodržel předem stanovená pravidla nebo byl experiment předčasně ukončen;
4.2.3 pokud okolnosti nasvědčují důvodnému zpochybnění identity některého z rodičů vrhu;
4.2.4 na žádost chovatele.
5 PP je možné alternativně doplnit přetiskem Bez oprávnění k chovu. Tento přetisk je určen pro označení PP zvířete, u nějž si chovatel nepřeje, aby bylo z jakéhokoliv důvodu v budoucnosti využito pro chov. Pominou-li důvody pro toto rozhodnutí, může majitel chovatelské stanice, ze které zvíře pochází, požádat o vystavení duplikátního PP bez tohoto označení. Postupuje se stejně, jako u jiné žádosti o vystavení duplikátního PP.
6 Duplikát za ztracený nebo znehodnocený PP vystaví plemenná kniha na žádost chovatele za stanovený poplatek.
6.1 Žádosti o vydání duplikátů jsou nejprve zveřejněny v Informačním zpravodaji a teprve, nedojde-li na adresu plemenné knihy koček do jednoho měsíce od zveřejnění protest proti vystavení, může být duplikát vydán.
6.2 PP jsou veřejné listiny. Jejich platnost může být pozastavena nebo omezena, jsou-li záznamy neúplné, chybné nebo neoprávněně opravované.
6.3 Záznamy do PP může provádět pouze plemenná kniha, chovatel a majitel zvířete (změna majitele apod.) a veterinární lékař (záznam o provedené kastraci, čipování apod.).
VIII. Chovatelské stanice
1 Chovatelská stanice (dále CHS) je chráněné jmenné označení, přiznávané chovateli koček organizovanému v ČSCH. Opravňuje jej k provádění plemenitby koček v souladu s platnými chovatelskými předpisy.
2 Majitelem CHS se může stát řádný člen ČSCH starší 18 let (mladý chovatel po dosažení 15 let, a to jen s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce). Odpovědnost vždy nese dospělý.
2.1 CHS je osobním vlastnictvím chovatele a stejný název nesmí být v ochranné době užíván jiným chovatelem (v rámci FIFe).
3 Chovatel má právo vlastnit pouze jednu CHS a její název je neměnný.
4 O přiznání chráněného názvu CHS chovatel požádá plemennou knihu s dostatečným předstihem před uskutečněním prvního odchovu. Na formuláři vydávaném plemennou knihou chovatel uvede 6 návrhů možných názvů CHS v požadovaném pořadí.
4.1 Plemenná kniha zprostředkuje za příslušný poplatek registraci CHS pod jedním z navržených názvů v sekretariátu FIFe. Chovateli vystaví písemné osvědčení a přidělí evidenční číslo. Dodatečná oprava nebo změna již provedené registrace není přípustná, s výjimkou nápravy technické chyby (zaviněné orgánem FIFe nebo ČSCH).
4.2 Mezinárodní ochrana názvu CHS registrací sekretariátem FIFe je, počínaje dnem 31.12.1995, povinná. Právo užívat chráněný název CHS nastává okamžikem zapsání do mezinárodní knihy chovatelských stanic FIFe.
5 Název CHS nesmí být delší než 15 znaků včetně mezer mimo kódu CZ. Tento kód je nedělitelnou součástí názvu.
6 Celý názec CHS je chovatel povinen uvádět u všech svých odchovů.
6.1 Celé jméno kočky (tj. jméno + název CHS + kód CZ) nesmí převyšovat 39 znaků (z důvodů počítačového zpracování údajů).
7 Vlastnictvím CHS se rozumí přiznání chráněného názvu CHS včetně jeho mezinárodní registrace sekretariátem FIFe.
7.1 Název CHS je vlastnicky vázán na osobu majitele nebo spolumajitelů a může být převeden na jinou osobu výhradně dědictvím.
7.1.1 Zanikne-li společné vlastnictví CHS, musí spoluvlastníci písemně a s ověřenými podpisy sdělit své rozhodnutí sekretariátu ČSCH-SCHK, kdo z nich a od kterého data bude nadále užívat její chráněný název.
7.1.2 Nedojde-li k platné dohodě spoluvlastníků, veškerá práva k CHS se spoluvlastníkům pozastaví až do právní moci rozhodnutí soudu.
7.1.3 Změnu majetkoprávních vztahů k CHS jsou chovatelé povinni neprodleně, nejpozději do 3 měsíců po nabytí právní moci, písemně oznámit sekretariátu ČSCH-SCHK.
7.1.4 Jestliže jeden ze spoluvlastníků CHS vystoupí z ČSCH nebo jeho členství v ČSCH zanikne, má se za to, že se tím vzdává i vlastnických práv k chráněnému názvu CHS.
8 Odchovávat koťata bez vlastnictví CHS nebo pod jménem CHS jiného chovatele je nepřípustné.
9 Trvalé pozastavení výkonu práv k CHS je obecně možné výhradně na základě provedení kárného řízení, popř. z důvodů uvedených v následujícím bodu.
10 CHS zaniká, jestliže:
10.1 se jí chovatel písemně zřekl a toto prohlášení doručil plemenné knize (sekretariátu SCHK);
10.2 chovateli byla pravomocným kárným rozhodnutím CHS zrušena;
10.3 chovateli zaniklo členství v ČSCH z jakéhokoliv důvodu a nedošlo k nápravě v ochranné lhůtě 6 měsíců;
10.4 chovatel zemřel a právo nepřešlo na dědice dokončeným pozůstalostním řízením.
11 Přešla-li práva k chráněnému názvu CHS na dědice, platí podmínka jeho členství v ČSCH a povinnost ve lhůtě do 6 měsíců po nabytí dědictví oznámit a doložit potřebné skutečnosti plemenné knize, jinak název CHS zaniká.
12 Zanikla-li CHS, může být stejný název v ČSCH znovu přiznán nejdříve po 20 letech. Totéž platí i pro dřívější CHS, neregistrované u FIFe dle bodu 4.2.
IX. Evidence chovu a plemenitby koček - Registrační řád
1 Evidence chovu a plemenitby koček (tzv. národní registr) je vedena centrálně plemennou knihou koček, která je v souladu s platným Chovatelským a registračním řádem FIFe pověřena vedením dvou autentizovaných plemenných knih:
1.1 České hlavní plemenné knihy koček (LO) [FIFe 4.2.1]
1.2 České experimentální plemenné knihy koček (RIEX) [FIFe 4.2.2].
2 Kočky se zapisují podle genetických zákonitostí. Liší-li se fenotyp od genotypu, musí odpovídat svému popisu v EMS systému [FIFe 4.4.1].
3 Do plemenných knih se podle obvyklého systému a pod registračními čísly odpovídajícími zásadám FIFe [FIFe 4.4.3] zapisují:
3.1 živě narozené vrhy koťat, odchované v CHS člena ČSCH. Teprve poté je jejich majitel může nechat přeregistrovat (má-li o to zájem) v jiné, např. non-FIFe plemenné knize [FIFe 4.4.1]. O zápis je třeba požádat do 8 týdnů od narození;
3.2 zvířata s PP, pocházející z jiné národní organizace FIFe. O zápis je třeba požádat do 8 týdnů od jejich nabytí;
3.3 zvířata s PP, získaná členem ČSCH z non-FIFe organizace. O zápis těchto zvířat je třeba zažádat do 8 týdnů od nabytí. Zápis do plemenné knihy (registrace)ale může být proveden až po uznání PP zvířete chovatelskou komisí a po absolvování ověřovací třídy (viz Dodatek: Zvláštní výstavní třídy).
4 Pro zápis do hlavní plemenné knihy (LO) je třeba splnit ještě tuto podmínku:
4.1 zvíře odpovídá uznanému plemeni, oba jeho rodiče, všichni prarodiče a praprarodiče (generace 1 až 3) patří k témuž plemeni a jsou zapsáni v LO, RIEX nebo v odpovídající zahraniční plemenné knize.
5 Pro zápis do experimentální plemenné knihy (RIEX) je třeba splnit ještě alespoň jednu z následujících podmínek:
5.1 zvíře odpovídá uznanému plemeni, pro které je vypsána výstavní třída noviců (viz Dodatek: Zvláštní výstavní třídy); v této třídě musí zvíře získat známku Výborná za podmínek určených Výstavním řádem. Pro vystaveníve třídě noviců je nutno k přihlášce na výstavu přiložit písemný souhlas CHK. Za dodržení tohoto pravidla zodpovídají výstavní výbory chovatelské komisi a při nedodržení mohou být sankcionovány;
5.2 zvíře pochází z páření v jednotlivých etapách šlechtění nového plemene nebo nové barevné variety, z experimentální plemenitby povolené CHK; pro zapsání do RIEX vydává souhlas CHK a zpravidla zvíře posoudí ve věkovém rozmezí 6 až 10 měsíců nebo je ve věku nad 6 měsíců posouzeno v kontrolní výstavní třídě (viz Dodatek: Zvláštní výstavní třídy);
5.3 výjimečně lze do RIEX zapsat zvíře neodpovídající uznanému plemeni a nepocházející z povoleného experimentu (je-li to účelné pro založení nebo vytvoření nového plemene); zápis do RIEX se pak provede (se souhlasem CHK) až po posouzení na výstavě za předpokladu, že existuje alespoň provizorní standard. Pokud zvíře PP má, předchází zápisu do RIEX souhlas, resp. posouzení CHK.
6 Zvířata zapisovaná do RIEX podle bodu 5.2 mohou být převedena do LO po uznání nového plemene nebo barevné variety a za předpokladu, že plně odpovídají standardu a mají oba rodiče, prarodiče i praprarodiče zapsány v LO nebo RIEX.
6.1 O převedení požádá  chovatel po ukončení uznávacího řízení plemennou knihu, která vydá nové průkazy.
7 Posouzení, zda zvíře odpovídá standardu, je nutné provést na výstavě za běžných podmínek podle Výstavního řádu a za předpokladu, že existuje definitivní standard plemene, resp. barevné variety;
7.1 za plemeno se považuje plemeno uvedené v aktuálním seznamu plemen uznaných FIFe [FIFe 4.1].
8 Uhyne-li zvíře zapsané v některé z plemenných knih, je povinností majitele uhynulého zvířete, aby tuto skutečnost ohlásil plemenné knize a předložil PP k provedení záznamu o úhynu do 8 týdnů od úhynu zvířete.
8.1 Podobně je třeba postupovat, je-li zvíře pohřešováno. Znovunalezení pohřešovaného zvířete je vázáno na spolehlivou, průkaznou identifikaci a přiměřeně omezeno časově.
8.2 Použít PP pro jiné zvíře, než kterému byl vystaven, je zakázáno.
8.3 Kočky, získané od jiného chovatele, je zakázáno nechat registrovat pod jiným než původním jménem [FIFe 4.3.3].
9 CHK má pravomoc doplnit další omezení, odpovídající národním potřebám [FIFe 4.4.4].
10 Na výstavách v ČR je možno výhradně mimo soutěž a převážně pro registrační účely vypisovat zvláštní třídy (viz Dodatek: Zvláštní výstavní třídy).
X. Dovoz a vývoz zvířat
1 Dovoz zvířat podléhá z chovatelského hlediska výhradně pravidlům o zápisu do plemenné knihy [FIFe 4.3] a povinnosti do 8 týdnů požádat plemennou knihu o registraci.
1.1 V případě dovozu z členské organizace FIFe se k oznámení přikládá originál PP a transfer.
1.2 V případě dovozu z non-FIFe organizace se přikládá kopie PP a transfer (pokud se v non-FIFe organizaci vydává). Originály dokladů pro registraci v LO (RIEX) se předkládají po posouzení v ověřovací třídě.
2 Při vývozu zvířete do členské organizace FIFe požádá chovatel PK o vystavení transferu.
3 Pro dovoz i vývoz platí povinnost označení zvířete identifikačním mikročipem.
XI. Identifikace zvířat
1 Všechny kočky přecházející hranice ČR musejí být od určeného data identifikovány mikročipem.
1.1 Mikročip musí odpovídat normě ISO 11784, ISO 11785 anebo musí mít majitel kočky odpovídající vlastní čtecí zařízení.
2 Povinnost identifikace mikročipem platí dále pro všechna chovná zvířata počínaje dnem 1.1.2007. Identifikační kódy obou rodičů všech zvířat narozených po tomto datu musejí být zaneseny v jejich rodokmenu [FIFe 2.4].
2.1 Výjimka je možná pouze u kocourů (rodičovských zvířat), kteří nejsou ve FIFe registrováni.
XII. Závěrečná ustanovení
1 Tento text CHŘ je výsledkem kompletní redakce, provedené v návaznosti na ustanovení Chovatelského a registračního řádu FIFe platného od 1.1.2004 a na zákonná ustanovení vydaná v souvislosti se vstupem ČR do EU.
2 Při revizi byly formou trvalých příloh do textu CHŘ zapracovány platné metodické listy, vydané v období od 1.1.1998 do 31.12.2000, byly schváleny doplňky, upraveny některé formulace neměnící smysl a doplněny body schválené Plenárním zasedáním ČSCH-SCHK, předsednictvem a Chovatelskou komisí ČSCH-SCHK.
3 Všechny přílohy vydávané současně s revidovaným CHŘ jsou jeho nedílnou součástí.
4 Změny a doplňky Chovatelského řádu a jeho příloh po dni vydání této revize navrhuje v rozsahu svých kompetencí CHK a po schválení je zveřejňuje zpravidla v Informačním zpravodaji a na internetu.
5 Výjimky z ustanovení CHŘ povoluje výhradně CHK a ve vymezených případech hlavní poradci chovu.
6 Kombinovat ustanovení předchozího a současně platného znění CHŘ a jejich příloh je nepřípustné.

 

Pokračování

Zpět na obsah