Zpět na hlavní stránku SCHK
Zpět na hlavní stránku

 

Chovatelský řád - Zásady pro chov a plemenitbu koček  

2 Přílohy Chovatelského řádu
2.1 Doporučené a nedoporučené formy páření koček
1 Příloha je závaznou součástí Chovatelského řádu. Upřesňuje pravidla, jimiž jsou povinni se řídit členové ČSCH, zabývající se chovem a plemenitbou koček.
1.1 Příloha je výchozím odborným materiálem pro práci chovatelů a poradců chovu koček.
1.2 Doplňky, změny a výjimky vydává Chovatelská komise ČSCH-SCHK.
2 Vhodnost páření koček je podle jednotlivých kriterií klasifikována třemi stupni:
2.1 páření doporučená - optimální spojení k přednostnímu použití v plemenitbě koček;
2.2 páření přípustná - ostatní spojení v souladu s CHŘ a jeho přílohami;
2.3 páření nepovolená - spojení odporující ustanovením CHŘ a jeho příloh.
3 Ustanovení jsou v jednotlivých případech doplněna:
3.1 výjimkami a úlevami;
3.2 přechodnými ustanoveními.
4 Další nutné vysvětlivky jsou připojeny v závěru přílohy.
A. Páření podle plemenné příslušnosti a typu srsti
1 DOPORUČENÁ
1.1 Páření v rámci plemenné skupiny a plemene mezi kočkami:
1.1.1 s totožnou délkou srsti;
1.1.2 s totožnou strukturou a typem srsti.
2 PŘÍPUSTNÁ
2.1 Ostatní přípustná páření mezi kočkami:
2.1.1 s totožnou vlohou pro délku srsti (viz pozn. 1);
2.1.2 s totožnou vlohou pro typ a strukturu srsti (viz. pozn. 1)
3 NEDOVOLENÁ
3.1 Páření odporující CHŘ - zejména meziplemenná křížení
4 VÝJIMKY
4.1 Meziplemenná křížení v rámci schváleného experimentu - schvaluje CHK.
4.2 Páření v rámci téže plemenné skupiny a plemene, odporující jinému ustanovení CHŘ nebo příloh - schvaluje HPCH.
B. Páření podle zbarvení očí
1 DOPORUČENÁ
1.1 Páření koček s totožným zbarvením očí.
2 PŘÍPUSTNÁ
2.1 Páření koček modrookých, oranžovookých a různookých (viz pozn. 2.3) mezi sebou.
2.2 Páření koček odlišného zbarvení očí v rámci plemen, u nichž je rozdílnost v rámci téže barevné variety povolena standardem (viz pozn. 3).
3 NEDOVOLENÁ
3.1 Páření koček zelenookých s kočkami ostatních zbarvení očí (mimo plemena konkrétně uvedená v poznámce (viz pozn. 3).
4 VÝJIMKY
4.1 Jednotlivé případy schválených experimentů - schvaluje CHK, resp. HPCH.
C. Páření podle intenzity pigmentace v srsti
1 DOPORUČENÁ
1.1 Páření koček s geneticky totožnou intenzitou pigmentace navzájem (plně pigmentované mezi sebou, s barmským zbarvením mezi sebou, s odznaky mezi sebou).
2 PŘÍPUSTNÁ
2.1 Páření koček v rámci téže plemenné skupiny, ale s rozdílnou intenzitou pigmentace tam, kde to neodporuje části B. (viz pozn. 9).
3 NEDOVOLENÁ
3.1 Ostatní páření koček s rozdílnou intenzitou pigmentace v srsti, bez významu (anebo se zvýšeným rizikem) pro rozvoj chovu.
4 VÝJIMKY
4.1 Jednotlivé případy schválených experimentů.
D. Páření podle zbarvení srsti
1 DOPORUČENÁ
1.1 Páření koček téhož zbarvení srsti (včetně odpovídajících zbarvení želvovinových) mezi sebou, s geneticky si odpovídající podstatou.
1.2 Páření bílých koček s kočkami ostatních zbarvení na podkladě rozboru PP, vyšetření sluchu, s ohledem na děděné vlohy a při dodržení všech ostatních pravidel plemenitby (viz pozn. 5).
2 PŘÍPUSTNÁ
2.1 Páření koček plných, základních zbarvení srsti s kočkami se zbarvením modře nebo čokoládově ředěným včetně koček želvovinových při analogickém genotypu.
2.2 Páření koček bíle skvrnitých s kočkami s kresbou nebo s předpokládaným projevem vlohy pro kresbu - pouze u plemen, kde to povoluje standard (viz pozn. 8).
3 NEDOVOLENÁ
3.1 Páření koček bíle skvrnitých s bílými, zejména pokud páření neodpovídá podmínkám bodu D1.2 (rozbor PP s ohledem na děděné vlohy) (viz pozn. 5).
3.2 Páření koček bíle skvrnitých s kočkami stříbřitými, s kočkami s tipingem a s kočkami s akromelanickými odznaky. Toto páření je přípustné u plemen, kde to odpovídá standardu.
3.3 Páření koček bíle skvrnitých s kočkamis kresbou anebo s předpokládaným projevem vlohy pro kresbu - u ostatních plemen, neuvedených v bodě D2.4.
3.4 Páření siamských, balinéských a orientálních koček ve výslovně zakázaných vzájemných kombinacích podle kap. III., bodů 4.1 až 4.3.
4 VÝJIMKY
4.1 Jednotlivé případy schválených experimentů - schvaluje CHK.
4.2 Páření uvedená pod body D3.1, D3.2 jsou přípustná u plemen, kde to odpovídá jejich standardu.
E. Páření podle projevu kresby v srsti
1 DOPORUČENÁ
1.1 Páření koček s totožnou vlohou a totožným projevem kresby v srsti.
2 PŘÍPUSTNÁ
2.1 Páření koček bez kresby (jednobarevných) s kočkami s kresbou.
2.2 Páření koček s vlohou pro jednobarevnost (bez kresby) s kočkami s vlohou pro projev kresby.
2.3 Páření koček s různými projevy kresby navzájem.
3 NEDOVOLENÁ
3.1 Páření koček s tikingem s kočkami bez tikingu s výjimkou výslovně uvedených polodlouhosrstých plemen koček - MCO, NFO, TUA a SIB.
3.2 Opakování přípustných páření, jestliže předešlý vrh vykázal zjevné nedostatky v projevu kresby nebo naopak v potlačení kresby.
3.3 Páření koček s kombinací vloh pro kresbu s vlohou pro bílou skvrnitost (s výjimkou plemen, kde jsou tyto vareity povoleny) - jako bod D2.2
4 VÝJIMKY
4.1 Jednotlivé případy schválených experimentů - schvaluje HPCH v souladu se schváleným chovatelským záměrem.
F. Páření podle projevů tipingu
1 DOPORUČENÁ
1.1 Páření koček s týmž projevem a stupněm projevu tipingu mezi sebou (závojová x závojová, stínovaná x stínovaná, kouřová x kouřová).
2 PŘÍPUSTNÁ
2.1 Páření koček s různým stupněm projevu téhož druhu tipingu mezi sebou (závojová x stínovaná).
2.2 Páření zlatých koček se stříbřitými kočkami obou typů, je-li to geneticky odůvodněno.
3 NEDOVOLENÁ
3.1 Páření koček s tipingem s kočkami bez tipingu s výjimkou plemen MCO, NFO, TUA a SIB.
4 VÝJIMKY
4.1 Páření koček s tipingem s kočkami bez tipingu mimo plemena vyjmenovaná v bodě F3.1 - HPCH schvaluje případy s účelným chovatelským záměrem a chovatelským plánem.
G. Páření podle stupně příbuzenství
1 DOPORUČENÁ
1.1 Páření uskutečňovaná tak, aby stupeň příbuzenství potomků byl stejný anebo menší, než stupeň příbuzenství obou rodičů; stupeň příbuzenství posuzuje poradce chovu (podle počtu pravých prapředků vnášejících do PP rodičů vrhu samostatný, nezávislý genotyp.
2 PŘÍPUSTNÁ
2.1 Páření, která nespadají pod přímou příbuzenskou plemenitbu (viz kap. IV. bod 1).
3 NEDOVOLENÁ
3.1 Páření označovaná CHŘ za přímou příbuzenskou plemenitbu a páření se zvířaty s neúplným PP, je-li vzájemná příbuznost známá.
4 VÝJIMKY
4.1 Použití příbuzenské plemenitby jako exaktní chovatelské metody - HPCH, resp. CHK schvaluje případy s účelným chovatelským záměrem a více generačním chovatelským plánem - výhradně v podmínkách řízené plemenitby.
H. Páření podle souhrnných hledisek cílené plemenitby
1 DOPORUČENÁ
1.1 Páření respektující nebo převážně respektující spojení doporučená, nevyžadující zásahy ve prospěch zlepšení vybraných exteriérových znaků či k omezení stupně příbuzenství.
2 PŘÍPUSTNÁ
2.1 Páření běžná (obvyklá), respektující spojení přípustná ve smyslu CHŘ a jeho příloh, s drobnými nedostatky v kvalitě vybraných exteriérových znaků nebo ve stupni příbuzenství, včetně povolených experimentů.
3 NEDOVOLENÁ
3.1 Páření odporující některému z ustanovení CHŘ, odporující rozsahu doporučených a přípustných páření podle této přílohy a páření, při nichž je použito spojení, které tato příloha označuje jako nedovolená.
3.2 Páření, při němž je použito některé z nedovolených spojení v kterékoliv části této přílohy, nelze uskutečnit ve volné plemenitbě.
4 VÝJIMKY
4.1 Posuzovat vhodnost páření podle části H této přílohy je povinen poradce chovu, resp. chovatel, který ve volné plemenitbě převzal za poradce chovu za plemenitbu zodpovědnost.
4.2 Podle části H odborné orgány Sdružení posuzují rovněž všechny případy, kde je to přínosné pro rozvoj chovu nebo pro vytváření anebo posuzování chovů výběrové kvality.
  Poznámky a souhrnné vysvětlivky
1 Detailně lze vhodnost kombinací v délce srsti stanovit v pořadí:
1.1 dlouhosrstá x dlouhosrstá; krátkosrstá x krátkosrstá;
1.2 dlouhosrstá x krátkosrstá variant;
1.3 krátkosrstá variant x krátkosrstá variant;
1.4 krátkosrstá variant x krátkosrstá (bez vlohy pro dlouhosrstost - neplatí pro kočky plemenné skupiny IV - SIA, BAL, OSH, OLH.
1.5 Vhodnost kombinací v typu a struktuře srsti je dána zásadou pářit podle tohoto modelu:
britská stříbřitě stínovaná/závojová x britská stříbřitě stínovaná/závojová
ruská modrá x ruská modrá
sibiřská tygrovaná x sibiřská tygrovaná apod.
2 Páření SIA, BAL, OSH a OLH koček navzájem, s úlevou vůči pravidlu o zbarvení očí (pokud není páření nežádoucí z jiných hledisek) je zdůvodněno zlepšením zeleného odstínu zbarvení očí občasným připářením modrooké kočky s odznaky (prozatím i nedostatečným počtem chovných zvířat).
3 Kombinace různých odstínů zbarvení očí ve varietách, kde to standard umožňuje, není optimální - ustanovení je dočasnou úlevou; standard rozdílnost odstínu ve zbarvení očí povoluje u koček ABY, SOM, EUR (s výjimkou bílých), MCO, NFO, MAN, CRX, DRX, GRX, JBT apod.
4 Bílé kočky orientálního typu (SIA w 67) se zásadně páří s kočkami siamskými, jejich páření se zelenookými orientálními kočkami je zakázáno.
5 Použití dominantně bílých koček k páření s kočkami jiných zbarvení je vázáno na rozbor PP; vnášet do genotypu bílých koček bez účelu další vlohy  není vhodné (nevhodné kombinace s vlohou pro tiping a bílou skvrnitost; u siamských  a balinéských  koček je výslovně zakázáno). Atest na hluchotu je nutný vždy.
6 Vloha pro červené zbarvení srsti zčásti ruší epistázi, a proto potlačení či zdůraznění kresby lze docílit výhradně selekcí.
7 HPCH jsou oprávněni v konkrétních případech uplatňovat další nutná hlediska pro posuzování vhodnosti a účelnosti páření. Pro konkrétní plemeno kočky může CHK v případě potřeby stanovit podmínky odchylně od znění této přílohy.
Ve volném chovu - volné plemenitbě (bez účasti poradce chovu) může chovatel realizovat výhradně páření označená jako doporučená nebo přípustná. Ostatní formy páření (páření označená jako nedovolená, veškeré trvalé i dočasné výjimky a úlevy, příbuzenská plemenitba ve smyslu kap. IV.) jsou ve volném chovu - volné plemenitbě vyloučeny. Vždy podléhají regulaci, tj. schvalování příslušnými orgány ČSCH-SCHK ve smyslu CHŘ a této přílohy. Součinnost poradce chovu je v takových případech nezbytná.
8 U různookých koček se nerozlišuje, které oko je odlišně zbarvené.
9 Páření koček s odznaky s kočkami bez odznaků, u nichž neexistuje předpoklad, že tuto vlohu nést mohou (CPC), podléhá předchozímu povolení HPCH.
2.2 Dodatek: Zvláštní výstavní třídy
Na výstavách v ČR je možno výhradně mimo soutěž a převážně pro registrační účely vypisovat tyto zvláštní třídy:
2.2.1 Třída noviců (13a). V této třídě se posuzují kočky s neznámým původem bez PP za účelem určení plemenné příslušnosti [FIFe 4.4.5.3]. V této třídě může být vysta
2.2.2 Kontrolní třída (13b). Tato třída je vyhrazena kočkám
2.2.3 Ověřovací třída (13c). Používá se při pochybnostech chovatele o zbarvení (zařazení do správné variety) nebo před registrací koček dovezených z non-FIFe organizací. Posuzují se zvířata ve věku nad 3 měsíce. Kočky importované z non-FIFe organizací se posuzují na základě písemného povolení CHK. Posouzení (tj. ověření, zda odpovídají z hlediska plemene a zbarvení) se provádí na výstavě před posouzením, ale neuvádí se ve výstavním  katalogu. V ověřovací třídě posouzená zvířata mohou dále soutěžit i ve třídě, do které podle Výstavního řádu náleží (a jak jsou uvedena v katalogu), a ve zbarvení, které bylo ověřeno posouzením v ověřovací třídě. Zvířata musí projít veterinární přejímkou.

 

Pokračování

Zpět na obsah