Zpět na hlavní stránku

 

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ - VÝSTAVĚ KOČEK POŘÁDANÉ ČSCH
(Do ohlášení konání výstavy veterinární správě je vždy třeba uvádět údaj o schválení: Č.j. 30444/2010-17210 ze dne 29. 11. 2010)

Čl. 1 Identifikační údaje pořádajícího veřejného vystoupení
(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro Český svaz chovatelů (ČSCH), 182 00 Praha 8, Maškova 3, IČ 00443204. Postupovat dle tohoto řádu bude Sdružení chovatelů koček (SCHK), které je součástí ČSCH.
(2) Uvedený žadatel ČSCH jako chovatel zvířat určených pro předvedení na veřejném vystoupení v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento "Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení – výstavě koček pořádané Českým svazem chovatelů“ (dále jen Řád).
Čl. 2 Účel Řádu
(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky ochrany zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.
(2) Tento Řád neřeší použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.
(3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).
Čl. 3 Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní
(1)Vystavenými kočkami se rozumí kočky domácí (Felis silvestris f.catus) všech známých plemen a barevných variet.
(2) Maximální počet koček, které se mohou veřejného vystoupení účastnit je 2000.
(3) Veřejného vystoupení se mohou zúčastnit jen zvířata zdravá a v dobré kondici.
(4) Výstavy se nemohou zúčastnit březí a kojící kočky, kočky s odstraněnými drápy, s kosmetickou úpravou ocasu (kupírování), hluché a slepé kočky a koťata mladší tří měsíců, klinicky nemocná zvířata a zvířata nemající očkování osvědčené očkovacím průkazem nebo pasem zvířete v zájmovém chovu. Vyloučeny jsou i kočky, které nesplní podmínky veterinární prohlídky v místě veřejného vystoupení.
Čl. 4 Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty
(1) Kočky jsou posuzovány na stole. Posuzovatel je oprávněn se dotýkat celého povrchu těla kočky, kontrolovat pohlaví a tělesné otvory a osobně manipulovat s kočkou podle potřeby posuzování exterieru.
(2) Kočky přináší a předvádí jejich vystavovatel nebo jím pověřená osoba, případně osoba k tomu určená pořadatelem. Při přenášení koček, pokud nejsou použity přepravky (kontejnery) je třeba, aby osoba, která zvíře přenáší držela kočku v náruči s nenásilnou fixací končetin a pevným podložením hrudníku, břicha a pánve pažemi. Nelze přenášet kočku držením za kůži nebo jednotlivé části těla.
(3) Osoba uvedená v odst.2 (dále jen vystavovatel) zodpovídá za zabezpečení kočky proti úniku.
(4) Kočky jsou dopravovány do místa veřejného vystoupení – výstavy v transportních boxech (přepravkách). Ve vymezeném klidném prostoru jsou jednotlivá zvířata předvedena k veterinární přejímce, kterou provádí soukromý veterinární lékař sjednaný pro příslušné veřejné vystoupení. Po prohlédnutí a kontrole očkovacích průkazů resp. pasů jsou kočky v boxech přemístěny do prostor, ve kterých bude probíhat samotná výstava. Zde jsou umístěny do výstavních klecí.
(5) V průběhu veřejného vystoupení jsou kočky umístěny ve výstavních klecích, není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případů, kdy je zvíře přeneseno k posouzení na stole. Po posouzení je kočka odnesena do výstavní klece.
Čl. 5 Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty
(1) Kočky mohou být přineseny k místu posuzování ve vlastních transportních boxech (přenoskách) nebo v rukách vystavovatele.
(2) Na stole určeném k posuzování musí být zabezpečena omyvatelná a dezinfikovatelná plocha k předvedení kočky a výstavní klec k jejímu odložení. K průběžné dezinfekci po každé kočce se doporučuje používat vhodné bezbarvé dezinfekční přípravky, které nedráždí kůži, sliznice, případně jiné orgány zvířat a lidí např. pachem.
(3) Při předvedení k posouzení nesmí být kočky omezovány obojky, vodítky nebo kšírami. Mimo posuzování mohou mít kočky vodítka, obojky nebo kšíry.
Čl. 6 Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí a prostory k ustájení
(1) Pořadatel nezajišťuje krmení vystavovaných koček, stejně jako pomůcky pro krmení, napájení (misky, napájecí nádoby), hygienické pomůcky (toaleta s kočičím stelivem a pod.) nebo obohacení (záclonky) výstavní klece. Jejich zajištění je v kompetenci jednotlivých vystavovatelů.
(2) Vystavovatel vystavuje kočky na vlastní riziko a po celou dobu trvání veřejného vystoupení je povinen zabezpečit pohodu svých zvířat.
(3) Pořadatel v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí:
a) aby prostor pro umístění zvířat, výstavní klece a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění (zejména neporušenost klecí a jejich vybavení, použitého skla nebo pletiva, vyloučení ostrých hran a výčnělků),
b) výstavní klec musí mít takové rozměry, aby kočka mohla přirozeně stát, snadno se otočit a bez problému si lehat a vstávat. Výstavní klec musí umožnit kočkám pohodlné ležení. Rozměry výstavní klece se odvozují od velikosti kočky. Výstavní klece musí být zajištěny proti samovolnému otevření. Při společném umístění více koček musí být prostor přiměřeně větší (dvojklec, trojklec).
c) umístění klecí vedle sebe na stojanech nebo stolech ve výšce cca 80 cm nad podlahou; umístění výstavních klecí na podlaze nebo v několika řadách nad sebou není dovoleno, d) minimální čelní odstup mezi řadami klecí minimálně 125 cm,
e) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím umístěním celé výstavy v budově nebo pod střechou,
f) v prostoru výstavy mikroklimatické podmínky shodné s obvyklými potřebami člověka v témže prostoru,
g) možnost čerpání pitné vody pro kočky vystavovatelem (minimální spotřeba vody na kus a den je 250 ml/kg/den).
h) ustanovení a vybavení osoby pro nouzový odchyt koček,
i) místo a nádoby pro odstraňování a ukládání odpadů a výkalů,
j) aby vystavovatel po celou dobu trvání expozice kontroloval zvířata a klece a odstranil v nejkratší možné době každou zjištěnou závadu tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život zvířat,
k) ke kontrole a dohledu na kočky dostatečné osvětlení ve výstavních prostorách,
l) trvá-li výstava déle než jeden den, aby všechna zvířata po ukončení prvního i druhého dne opustila výstavní prostory a byla na noc odvezena domů.
Čl. 7 Přeprava zvířat na veřejná vystoupení zvířat
(1) Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě individuálně vystavovateli. Členové ČSCH-SCHK se nezabývají komerční přepravou koček.
(2) Při přepravě koček musí být se zvířaty zacházeno šetrně, je nutno zejména dodržovat následující zásady:
a) kočky mohou být v osobních dopravních prostředcích přepravovány volně jen pokud jsou pod kontrolou osoby, která o ně pečuje. Vzhledem k zachování jejich ochrany a pohody je doporučena přeprava v přenosných dobře větratelných přenoskách (kontejnerech) odpovídajících rozměrů. Minimální prostor musí zajišťovat, aby si každá umístěná kočka mohla přirozeným způsobem stoupnout, sednout nebo lehnout. V hromadných dopravních prostředcích se konstrukce a velikost kontejneru řídí požadavky a předpisy přepravce (železnice, autobusy, letadla). Majitel přepravovaného zvířete je povinen si tyto podmínky předem zjistit a akceptovat je;
b) kočky musí být během přepravy chráněny proti extrémním klimatickým vlivům, silnému proudění vzduchu (průvanu), nepřiměřenému hluku nebo otřesům;
c) při přepravě v kontejnerech musí být zabráněno jejich převracení nebo padání a musí mezi nimi být dostatečný prostor pro přívod vzduchu; kontejnery musí být nakládány, vykládány nebo přemísťovány ve vodorovné poloze; kontejnery musí být konstruovány tak, aby při manipulaci s nimi bylo zabráněno vytékání tekutin, vypadávání podestýlky nebo výkalů.
(3) V prostorách přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny. Rovněž nelze zvířata nebo kontejnery s nimi přepravovat v uzavřeném nevětraném prostoru zavazadlovém prostoru („kufru“) osobního automobilu.
(4) Kočky lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou způsobilé pro přepravu osob, nebo při hromadné nebo letecké přepravě v prostorách pro přepravu zvířat určených a upravených přepravcem.
(5) Kočky se přepravují společně s člověkem, takže hygienické podmínky přepravy odpovídají běžným požadavkům na prostředí pro člověka. Přepravní schránky jsou majetkem majitele a jsou v nich přepravovány kočky z jedné domácnosti / chovu. Pokud jsou přepravky zapůjčeny pro jiná zvířata, musí být před a po použití účinně vydezinfikovány proti bakteriím, virům a plísním.
Čl. 8 Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče
Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení zvířat poskytnutí první pomoci a zajištění kontaktu k ošetření veterinárním lékařem. Veterinární lékař je po celou dobu veřejného vystoupení přítomen nebo je k dispozici na telefonu, aby se mohl v krátké době dostavit.
Čl. 9 Způsob poučení osob o ochraně zvířat
Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu ústně před zahájením veřejného vystoupení.
Čl. 10 Důvody k zastavení veřejného vystoupení
Pořadatel je oprávněn a povinen
a) kontrolovat dodržování Řádu v místě konání veřejného vystoupení, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu;
b) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení;
c) zastavit konání veřejného vystoupení při výrazném zhoršení podmínek, které by mohly ohrozit nebo ohrožovaly pohodu zvířat nebo jejich ochranu;
d) vyloučit zvíře z veřejného vystoupení v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete;
e) nepřijmout na výstavu zvíře, které neodpovídá stanoveným veterinárním podmínkám a neprojde veterinární přejímkou
Čl. 11 Platnost a účinnost Řádu
(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství; změny tohoto Řádu musí být projednány a schváleny Ministerstvem zemědělství
(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ministerstvem zemědělství.

V Praze dne 24.listopadu 2010 Jiří Král, předseda ÚV ČSCH