Zpět na hlavní stránku

 

ŘÁD ČSCH NA OCHRANU KOČEK PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU

Čl. 1 Název a sídlo chovatele pořádajícího veřejné vystoupení nebo svod
1. Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu byl zpracován a je určen pro Český svaz chovatelů (ČSCH), Praha 8, Maškova 3, IČ 00443204, a to pro chovatele koček. Postupovat podle tohoto řádu bude Sdružení chovatelů koček (SCHK), které je součástí ČSCH. 
2. Uvedený žadatel ČSCH jako chovatel zvířat určených pro předvedení na veřejném vystoupení nebo svodu v souladu s ustanoveními zákona č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento "Řád Českého svazu chovatelů na ochranu koček při veřejném vystoupení nebo svodu" (dále jen Řád).
Čl. 2 Účel a cíle Řádu
1. Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky ochrany zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.
2. Tento Řád neřeší použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.
3. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat.
Čl. 3 Pořadatel veřejného vystoupení nebo svodu
1. Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých veřejných vystoupení nebo svodu za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, je ředitel výstavy, kterého jmenuje výbor pořádající organizace.
2. Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro veřejné vystoupení nebo svod Městské veterinární správě v Praze nebo krajské veterinární správě místně příslušné podle místa konaných vystoupení nebo svodu (dále jen KVS), v případě mezinárodní účasti Státní veterinární správě. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu a uvedení jména, příjmení, případně titulu, adresy bydliště a telefonického spojení pořadatele. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu místně příslušné obci.
3. Pořadatelem při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o zvířatech, aby byla schopna
a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,
b) zjistit změny v chování zvířat,
c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
d) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu.
Čl. 4 Druh zvířat, která se veřejného vystoupení nebo svodu účastní
1. Vystavenými kočkami se rozumí kočky domácí (Felis silvestris f.catus) všech známých plemen a barevných variet.
2. Celkový počet vystavených koček ani počet koček jednoho vystavovatele není limitován.
3. Veřejného vystoupení nebo svodu se mohou zúčastnit jen zvířata zdravá a v dobré kondici.
4. Aktuální seznam vystavovaných koček, včetně údajů o počtu, původu a identifikaci předloží pořadatel na vyžádání orgánům ochrany zvířat. Tyto dokumenty archivuje pořádající základní organizace ČSCH - Sdružení chovatelů koček v ČR po dobu 3 let.
5. Výstavy se nemohou zúčastnit březí a kojící kočky, kočky s odstraněnými drápy, s kosmetickou úpravou ocasu ( kupírování), hluché a slepé kočky a koťata mladší tří měsíců.
Čl. 5 Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty
1. Kočky jsou posuzovány na stole. Posuzovatel je oprávněn se dotýkat celého povrchu těla kočky, kontrolovat pohlaví a tělesné otvory a osobně manipulovat s kočkou podle potřeby posuzování exterieru.
2. Kočky přináší a předvádí jejich vystavovatel nebo jím pověřená osoba, případně osoba k tomu určená pořadatelem. Při přenášení koček, pokud nejsou použity přepravky (kontejnery) je třeba, aby osoba, která zvíře přenáší držela kočku v náruči s nenásilnou fixací končetin a pevným podložením hrudníku, břicha a pánve pažemi. Nelze přenášet kočku držením za kůži nebo jednotlivé části těla.
3. Osoba uvedená v odst.2 (dále jen vystavovatel) zodpovídá za zabezpečení kočky proti úniku.
Čl. 6 Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty
1. Kočky mohou být přineseny k místu posuzování ve vlastních přenosných schránkách nebo v rukách vystavovatele.
2. V místě určeném k posuzování musí být zabezpečena omyvatelná a dezinfikovatelná plocha k předvedení kočky a výstavní klec k jejímu odložení. K průběžné dezinfekci se doporučuje používat vhodné bezbarvé dezinfekční přípravky, které nedráždí kůži, sliznice, případně jiné orgány zvířat a lidí např. pachem.
3. Při předvedení k posouzení nesmí být kočky omezovány obojky, vodítky nebo jinými přístroji blokujícími pohyb.
Čl. 7 Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení nebo svod provádí a prostory k ustájení
1. Pořadatel nezajišťuje krmení vystavovaných koček, stejně jako pomůcky pro krmení, napájení (misky, napájecí nádoby), hygienické pomůcky (toaleta s kočičím stelivem apod.) nebo obohacení (záclonky) výstavní klece. Jejich zajištění je v kompetenci jednotlivých vystavovatelů.
2. Vystavovatel vystavuje kočky na vlastní riziko a po celou dobu trvání akce je povinen zabezpečit pohodu svých zvířat.
3. Pořadatel v místě veřejného vystoupení nebo svodu před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení nebo svodu zajistí:
a) aby prostor pro umístění zvířat, výstavní klece a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění (zejména neporušenost klecí a jejich vybavení, použitého skla nebo pletiva, vyloučení ostrých hran a výčnělků),
b) minimální rozměry výstavních klecí 50x50x50cm,
c) umístění klecí vedle sebe na stojanech nebo stolech ve výšce cca 80 cm nad podlahou; umístění výstavních klecí na podlaze nebo v několika řadách nad sebou není dovoleno,
d) minimální čelní odstup mezi řadami klecí minimálně 125 cm,
e) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím umístěním celé výstavy v budově nebo pod střechou,
f) v prostoru výstavy mikroklimatické podmínky shodné s obvyklými potřebami člověka v témže prostoru,
g) možnost čerpání pitné vody pro kočky vystavovatelem (předpokládaná minimální spotřeba vody na 0,5 l kočku a den),
h) ustanovení a vybavení osoby pro nouzový odchyt koček,
i) místo a nádoby pro odstraňování a ukládání odpadů živočišného původu a výkalů,
j) aby vystavovatel po celou dobu trvání expozice kontroloval zvířata a klece a odstranil v nejkratší možné době každou zjištěnou závadu tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život zvířat,
k) ke kontrole a dohledu na kočky dostatečné osvětlení ve výstavních prostorách,
l) trvá-li výstava déle než jeden den, aby všechna zvířata po ukončení prvního i druhého dne opustila výstavní prostory. Umístění svých vystavovaných zvířat zajistí vystavovatelé.
Čl. 8 Přeprava zvířat na veřejná vystoupení nebo svod zvířat
1. Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě individuálně vystavovateli. Členové ČSCH-SCHK se nezabývají komerční přepravou koček.
2. Při přepravě koček musí být se zvířaty zacházeno šetrně, je nutno zejména dodržovat následující zásady:
a) kočky mohou být v osobních dopravních prostředcích přepravovány volně jen pokud jsou pod kontrolou osoby, která o ně pečuje. Vzhledem k zachování jejich ochrany a pohody je doporučena přeprava v přenosných dobře větratelných přenoskách (kontejnerech) odpovídajících rozměrů. Minimální prostor musí zajišťovat, aby si každá umístěná kočka mohla přirozeným způsobem stoupnout, sednout nebo lehnout. V hromadných dopravních prostředcích se konstrukce a velikost kontejneru řídí požadavky a předpisy přepravce (železnice, autobusy, letadla). Majitel přepravovaného zvířete je povinen si tyto podmínky předem zjistit a akceptovat je;
b) kočky musí být během přepravy chráněny proti extrémním klimatickým vlivům, silnému proudění vzduchu (průvanu), nepřiměřenému hluku nebo otřesům;
c) při přepravě v kontejnerech musí být zabráněno jejich převracení nebo padání a musí mezi nimi být dostatečný prostor pro přívod vzduchu; kontejnery musí být nakládány, vykládány nebo přemísťovány ve vodorovné poloze; kontejnery musí být konstruovány tak, aby při manipulaci s nimi bylo zabráněno vytékání tekutin, vypadávání podestýlky nebo výkalů.
3. V prostorách přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny. Rovněž nelze zvířata nebo kontejnery s nimi přepravovat v uzavřeném nevětraném prostoru zavazadlovém prostoru ("kufru") osobního automobilu.
4. Kočky lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou způsobilé pro přepravu osob a jejich příručních zavazadel, nebo při hromadné nebo letecké přepravě v prostorách pro přepravu zvířat určených a upravených přepravcem.
5. Kočky se přepravují společně s člověkem, takže hygienické podmínky přepravy odpovídají běžným požadavkům na prostředí pro člověka. Přepravní schránky jsou majetkem majitele a jsou v nich přepravovány kočky z jedné domácnosti / chovu. Pokud jsou přepravky zapůjčeny pro jiná zvířata, musí být před a po použití účinně vydezinfikovány proti bakteriím, virům a plísním.
Čl. 9 Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu
1. Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat poskytnutí první pomoci a zajištění kontaktu k ošetření veterinárním lékařem.
2. Dozor nad ochranou zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské veterinární správy, kteří se pořadateli prokáží služebním průkazem.
3. Pořadatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení zvířat na požádání na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.
Čl. 10 Poučení osob o ochraně zvířat
1. Pořadatel zajistí předchozí poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení nebo svodu zvířat o tom, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu. Poučení je stvrzeno podpisem na výstavní přihlášce.
2. Pořadatel zabezpečí zejména, aby:
a) se zvířaty bylo zacházeno šetrně, klidně a rozhodně a zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;
b) nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, kde je pečováno o zvířata, nebo kde je vyhrazen prostor pro veřejné vystoupení nebo svod;
c) osoby manipulující se zvířaty přistupovaly k nemocnému či poraněnému zvířeti vždy se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke zvířatům, která se projevují jako nebezpečná a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou;
d) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob;
e) při provádění zvláštních úkonů u neklidných zvířat byly použity vhodné prostředky k fixaci zvířete, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem;
f) osoby manipulující se zvířaty věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe navyklá, nebo mohou projevit obranné reakce, zvýšenou péči je třeba věnovat zvířatům poraněným;
g) osoby manipulující se zvířaty byly informovány o opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk zvířete mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu zvířat před utrpením a vznikem nebezpečných situací;
3. Všichni vystavovatelé se musí řídit předpisy na ochranu zvířat a tímto Řádem.
Čl. 11 Důvody k zastavení veřejného vystoupení nebo svodu
1. Pořadatel je oprávněn a povinen:
a) kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu;
b) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení nebo svodu;
c) zastavit konání veřejného vystoupení nebo svodu při výrazném zhoršení podmínek, které by mohly ohrozit nebo ohrožovaly pohodu zvířat nebo jejich ochranu;
d) vyloučit zvíře z veřejného vystoupení nebo svodu v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete;
e) nepřijmout na výstavu zvíře, které neodpovídá stanoveným veterinárním podmínkám a neprojde veterinární přejímkou.
Čl. 12 Platnost a účinnost Řádu
1. Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být schváleny.
2. Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.
3. Tento řád je platný 5 let od jeho schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat, po této době bude provedena revize Řádu a požádáno o schválení nového řádu.

V Praze dne 9.1.2006 Slavibor Petržílka, gen. sekretář ČSCH