Zpět na úvodní stránku

Kárný řád ČSCH  

1. Úvodní ustanovení

1. Tento Kárný řád je prováděcím předpisem ke Stanovám ČSCH.

Určuje zásady pro vedení řízení směřujících k zabezpečení pořádku při svazové činnosti, a to v případech, kdy nebylo možno dosáhnout kázně napomenutím nebo udělením výtky.

2. Za jedno provinění nemůže být nikdo trestán dvakrát nebo dvěma kárnými opatřeními.

3. Potrestání člena soudem nevylučuje, aby proti němu bylo vedeno řízení podle tohoto kárného řádu. Kárné orgány rozhodují nezávisle na rozhodnutích soudu a mohou uložit kárné opatření i v případech, kdy soud stíhání zastavil.

 

2. Kárná provinění

1. Kárným proviněním je zaviněné porušení platných právních nebo svazových předpisů při chovatelské činnosti, poškození zájmu Svazu nebo organizací či orgánů.

2. Kárné provinění je zaviněno úmyslně, jestliže člen

      -         chtěl porušit své povinnosti,

-         věděl, že je může  porušit a byl s tím srozuměn.

3. Kárné provinění je zaviněno z nedbalosti, jestliže člen

-         věděl, že může porušit povinnosti, ale spoléhal na to, že je neporuší,

-         nevěděl, že může své povinnosti porušit, ač to měl vědět vzhledem k okolnostem a poměrům.

4. Vznikne-li podezření, že byl při činnosti člena Svazu spáchán trestný čin, přečin, přestupek podle obecně platných právních předpisů, vzniká povinnost ohlásit skutek příslušnému státnímu orgánu. V kárném řízení se postupuje nezávisle na postupu státního orgánu.

 

3. Kárné orgány

1. Výbor základní organizace nebo chovatelského klubu ve věcech členů organizace nebo klubu, včetně členů výboru a revizní komise, za provinění učiněná při činnosti člena nebo funkcionáře organizace či chovatelského klubu (1. stupeň).

Odvolacím orgánem je členská schůze (2. stupeň).

2. Výbor oblastní (okresní, městské) organizace za provinění při činnosti člena nebo funkcionáře výboru a revizní komise oblastní (okresní, městské), organizace (1. stupeň).

Odvolacím orgánem je oblastní (okresní, městská) konference (2. stupeň).

3. Ústřední odborná komise ve věcech členů výboru, revizní komise a posuzovatelů za provinění, která byla učiněna při činnosti členy těchto orgánů nebo při výkonu funkce (1. stupeň).

Odvolacím orgánem je ústřední konference delegátů chovatelské odbornosti (2. stupeň).

4. Ústřední výbor ve věcech členů ústředního výboru a ústřední revizní komise za provinění při činnosti člena těchto orgánů (1. stupeň).

Odvolacím orgánem je valná hromada Svazu (2. stupeň).

Pro určení příslušnosti kárného orgánu je rozhodný skutek, kterého se člen nebo funkcionář dopustil.

Kárný orgán vyššího stupně může na sebe vztáhnout v odůvodněných případech provedení kárného řízení, pro které je příslušný kárný orgán nižšího stupně.

Kárné orgány mohou k přešetření případů ustavovat pracovní (kárné) komise. Rozhodnutí v kárné věci však přísluší vždy kárnému orgánu.

 

4. Kárná opatření

1. Kárnými opatřeními jsou:

a)      důtka

b)      odvolání z funkce

c)      zákaz zúčastňovat se soutěžních akcí na určitou dobu

d)      dočasné nebo trvalé zrušení kontrolovaného chovu

e)      dočasné nebo trvalé zastavení posuzovatelské činnosti

f)        dočasné nebo trvalé vyloučení ze základní organizace nebo chovatelského klubu

g)      dočasné nebo trvalé vyloučení z ČSCH.

2. Při rozhodování o tom, které kárné opatření má být uloženo, se bere v úvahu význam zájmu Svazu, který byl kárným proviněním ohrožen nebo porušen a oblast činnosti, ve které bylo provinění spácháno, polehčující a přitěžující okolnosti.

3. Doba trvání dočasných opatření se stanoví zpravidla na dobu trvání do 3 let.

4. Uložení opatření trvalého vyloučení ze základní organizace nevylučuje možnost, aby se člen ucházel o členství v jiné základní organizaci.

Trvalé vyloučení z ČSCH lze uložit jen za takové provinění, kterým byl zvlášť závažným způsobem porušen nebo ohrožen zájem Svazu jako celku nebo kterým byl při činnosti ve Svazu spáchán trestný čin. Trvalé vyloučení z ČSCH potvrzuje svým usnesením vyšší svazový orgán podle příslušnosti, tj. okresní (oblastní, městská) konference nebo ÚOK nebo ÚV ČSCH nebo valná hromada.

 

5. Promlčecí doba

1. Kárné provinění nelze postihnout, uplyne-li od jeho dokončení do zahájení kárného řízení doba jednoho roku.

2. Promlčecí doba se přerušuje zahájením kárného řízení.

 

6. Kárné řízení

1. Kárné řízení se zahajuje usnesením kárného orgánu. Usnesení se provádí písemně s tímto obsahem:

-         název a sídlo kárného orgánu

-         datum přijetí usnesení

-         stručný popis skutku, který je kladen za vinu

-         odkaz na ustanovení předpisu, který byl porušen

-         rozhodnutí o případném pozastavení funkce

-         poučení o právu vyjádřit se k obvinění a navrhovat důkazy k obhajobě

-         místo, datum a hodina konání kárného řízení

-         poučení o tom, že neúčast stíhaného člena na kárném řízení bez předchozí řádné omluvy znamená, že se vzdal svých práv.

2. Usnesení o pozastavení výkonu funkce lze přijmout tehdy, jestliže by výkonem funkce mohl stíhaný člen v průběhu kárného řízení pokračovat v provinění nebo mařit průběh řízení.

3. K přešetření a projednávání složitých kárných případů mohou kárné orgány ustavovat pracovní komise (kárné komise) a jmenovat jejich členy. Kárná komise soustředí důkazy, uskuteční výslechy a navrhne kárnému orgánu usnesení, ale nemá rozhodovací pravomoc.

4. V průběhu kárného řízení je stíhaný člen seznámen s důkazy a je vyslechnut k těmto důkazům. O řízení se vystavuje podrobný zápis.

5. Kárný orgán posoudí všechna zjištění. Po objektivní a nezaujaté poradě v nepřítomnosti stíhaného člena rozhodne hlasováním o uložení kárného opatření.

6. Rozhodnutí kárného orgánu se sděluje členu osobně, pokud je přítomen nebo písemně do 15 dnů od přijetí rozhodnutí.

7. Kárné řízení je neveřejné, zastupování člena při řízení vedeném proti němu není možné.

 

7. Zastavení kárného řízení

1. Kárné řízení se zastavuje usnesením kárného orgánu, jestliže dospěl k závěru, že

-         se člen nedopustil kárného provinění

-         se člen dopustil skutku, který není kárným proviněním

-         kárné provinění je promlčeno

-         stíhanému členu zaniklo jeho členství v ČSCH.

2. Usnesení o zastavení kárného řízení se členu doručuje písemně a je v něm uvedeno:

-         označení orgánu, který usnesení přijal, datum

-         označení kárné věci

-         zdůvodnění zastavení kárného řízení.

 

8. Rozhodnutí o uložení kárného opatření

Rozhodnutí o uložení kárného opatření musí být zpracováno písemně a z textu musí být zřejmé tyto náležitosti:

-         název kárného orgánu a datum jeho rozhodnutí

-         jméno, adresa a funkce člena, jehož se rozhodnutí kárného orgánu týká

-         označení uloženého kárného opatření (u dočasných opatření je třeba uvést datum počátku a ukončení trvání opatření)

-         označení povinnosti, která byla porušena

-         uvedení skutku, kterým byla povinnost porušena

-         odůvodnění opatření včetně důkazů

-         poučení o opravném prostředku.

Rozhodnutí o uložení kárného opatření se doručuje doporučeně poštou nebo do vlastních rukou.

 

9. Odvolání

1. Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Podává se orgánu 1. stupně, který kárné rozhodnutí vydal a to buď ústně do zápisu nebo písemně do 15 dnů od doručení kárného rozhodnutí.

2. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání podané opožděně kárný orgán zamítne. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek.

3. Odvolání projedná kárný orgán na svém nejbližším zasedání. Provede důkazy, které odvolatel navrhl a které nemohl navrhnout v řízení před vydáním kárného rozhodnutí. Dospěje-li kárný orgán 1. stupně k názoru, že je odvolání důvodné, zruší sám své rozhodnutí a nahradí jej novým. Proti tomuto kárnému rozhodnutí je přípustné další odvolání.

4. Pokud kárný orgán 1. stupně nevyhoví odvolání, postoupí je se svým stanoviskem odvolacímu orgánu               (tj. orgánu 2. stupně).

5. Odvolací orgán může napadené rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit a vrátit věc k novému projednání, je-li napadené rozhodnutí v rozporu se skutkovým zjištěním nebo jsou-li skutková zjištění neúplná nebo byli-li v nalézacím řízení porušeny základní zásady kárného řádu, zejména právo na obhajobu. Drobná nebo formální pochybení odvolací orgán napraví zpravidla sám. Právní názor a pokyny odvolacího orgánu pro nové projednávání věci jsou pro kárný orgán 1. stupně závazná.

6. Odvolatel má právo být k jednání odvolacího orgánu přizván.

7. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější opatření než v napadeném rozhodnutí. to platí i v řízení podle bodu 3.

8. Projednávání a rozhodování v odvolacím řízení nemohou být přítomni členové, kteří se účastnili projednávání a rozhodování téže věci u nižšího orgánu Svazu.

9. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není přípustné další odvolání.

 

10. Vykonatelnost kárného opatření

1. Jakmile se stane kárné opatření vykonatelným, provede kárný orgán 1. stupně jeho výkon.

2. Důtka je vyslovena veřejně na nejbližší schůzi.

3. Odvolání z funkce zajistí příslušný výbor (komise) formou protokolárního předání dokumentů a nástrojů souvisejících s výkonem funkce.

4. Kárné opatření zákazu zúčastňovat se soutěžních akcí se provede tak, že postiženému se v době trestu nepotvrzují přihlášky k soutěžním akcím a pokud se jich zúčastní bez potvrzení své organizace, jeho soutěžní výsledky se anulují.

5. Kárné opatření zrušení kontrolovaného chovu, zastavení posuzovatelské činnosti se provedou tak, že se příslušným registračním místům a příslušným ústředním orgánům pošle opis kárného rozhodnutí s doložkou o jeho vykonatelnosti.

6. Kárné opatření vyloučení ze základní organizace či chovatelského klubu má za následek, že členu není umožněno plnit členské povinnosti a vykonávat členská práva a je vymazán z členské evidence. Vyloučení z ČSCH se provede tak, že se vyloučenému odeber členský průkaz a vyloučení se oznámí dalším organizacím, v nichž je členem.

7. Kárné opatření, které členovi uložil jiný kárný orgán než základní organizace, se opisem kárného rozhodnutí sdělí základní organizaci.

 

12. Přezkoumání kárného rozhodnutí mimo odvolací řízení

1. Odvolací orgán nebo vyšší orgán Svazu může z vlastního podnětu nebo na základě stížnosti přezkoumat vykonatelná rozhodnutí nižších orgánů.

2. Kárná rozhodnutí, kterými byl porušen Kárný řád nebo nepřiměřeně tvrdá rozhodnutí může změnit nebo zrušit a vrátit věc k novému projednání kárnému orgánu 2. stupně. Právní názor a pokyny vyššího orgánu pro nové projednání věci jsou pro nižší orgán v kárných věcech členů závazné.

3. Stížnost proti vykonatelnému rozhodnutí může být podána jen jestliže po skončení kárného řízení vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy nebo byl-li v kárném řízení porušen Kárný řád a odvolacím řízením nebyla sjednána náprava. Stížnost se podává u orgánu vyššího tomu, který vydal nebo potvrdil napadené rozhodnutí.

 

13. Ustanovení přechodná a závěrečná

Tento Kárný řád byl schválen usnesením ÚV ČSCH č. 94/2/6a dne 1.3.2001 a nabývá platnosti dnem schválení. Kárný řád ze dne 23.3.1991 je neplatný.

 

Ing. Jaroslav Kratochvíl, předseda ÚV ČSCH

Slavibor Petržílka, gen. sekretář ČSCH