METODICKÝ LIST

Tento Metodický list má sloužit organizacím ČSCH-SCHK k lepší organizaci a zvýšení úrovně výstav koček, zejména mezinárodních. Zabývá se detailně některými jednotlivými body Výstavního řádu, obsahuje pokyny pro všechny činnosti od počátku přípravy výstavy až po její ukončení.
 

 

I. Předvýstavní přípravy
1. Datum výstavy, nutná povolení, výstavní prostory
 • zajistit datum a místo výstavy s dostatečným předstihem (nejlépe do konce jednoho kalendářního roku na další rok) tak, aby výstava mohla být bez problémů zařazena do plánu výstav
 • zajistit potřebná povolení (nejpozději 3 měsíce před výstavou) Státní veterinární správy (na předepsaném formuláři)
 • zajistit ohlášení akce u místně příslušného úřadu místní správy
 • zajištění výstavní haly.
  P
  ři výběru haly dbát na to, aby hala byla opravdu vhodná pro výstavu koček, aby v dostupné vzdálenosti od haly byla možnost stravování pro vystavovatele, možnost parkování. Ověřit si možnost kapacity vystavovaných zvířat a tuto v žádném případě nepřekračovat. Zajistit kvalitní ozvučení výstavních prostor.
2. Propozice
V češtině a cizojazyčné, nejlépe v angličtině, event. v němčině (týká se i národních výstav, neboť i o ně občas jeví cizinci zájem). Nezapomínat zaslat propozice (české i cizojazyčné) na sekretariát ČSCH- SCHK a předsedovi Výstavní a posuzovatelské komise.
Co musí propozice obsahovat viz Výstavní řád čl. 8b.
3. Posuzovatelé

Zvát posuzovatele písemně v takovém složení, aby byly dobře pokryty všechny kategorie koček. Nejpozději 14 dní před výstavou zaslat pozvaným posuzovatelům (poštou, faxem, e-mailem) dopis s následujícími informacemi:

 • adresa výstavní haly
 • adresa a telefon hotelu, ve kterém jsou ubytováni, způsob dopravy z letiště/nádraží do hotelu
 • přijíždějí-li už večer před výstavou, oznámit, jakým způsobem a v kolik hodin je pro ně zajištěna večeře, v kolik  hodin ráno budou dopraveni na výstavu
 • časový rozvrh výstavy pro oba dny (začátek posuzování, začátek BIS, ukončení výstavy)
 • bezpodmínečně jméno osoby, která bude mít posuzovatele na starosti vč. spojení na ni (telefon, fax, e-mail, mobil)
4. Příprava katalogu
Nejdůležitější zásady pro řazení koček do katalogu:
 • kočky je nutno řadit do katalogu v takovém pořadí, jak jsou uvedeny ve standardech, resp.dle seznamu EMS-systému
 • kategorie I a pak dle barev jak uvádí standardy, totéž pro kategorie II, III, IV a domácí kočky
 • neuznané barevné variety se uvádějí vždy na konec plemene, ke kterému náleží
 • neuznaná plemena se uvádějí vždy na konec kategorie, ke které náleží
 • u koček, posuzovaných ve skupinách rozhoduje pro uvedení do katalogu skupina, barva je uvedena pouze informačně
 • kočky, patřící svojí barvou a kresbou do jedné skupiny lze rozdělit k více posuzovatelům pouze v případě možnosti udělení BIV samostatně pro dospělá zvířata, mláďata, resp. kastráty
 • katalog musí být označen logy FIFe, ČSCH, SCHK
5. Rozdělení koček k jednotlivým posuzovatelům
 • je nutné připravit před výstavou, nejideálnější stav je, je-li toto rozdělení uvedeno v katalogu. Pokud tomu tak není, musí být zveřejněno ve výstavní hale a musí být také vyvěšeno spolu se jménem posuzovatele u každého posuzovacího stolu
 • kočky by měly být k jednotlivým posuzovatelům přiděleny tak, aby měly více šancí a vystavovatelé byli s rozdělením spokojeni. V praxi to znamená, že např. kastráty (pokud nejsou 3 v barvě) nepřidělíme pouze k jednomu posuzovateli. Rovněž je třeba hledět na to, aby jeden posuzovatel neměl pouze velké skupiny barev  nebo plemen (např. RUS a BRI a u jednoho posuzovatel nebo všechny skupiny SIB nebo MCO u jednoho, všechny ABY u jednoho apod.) a jiný třeba jednotlivé barvy koček o 1 až 2 ks. Při takovémto rozdělené koček  mají kočky nevyrovnanou konkurenci pro nominaci (velkou nebo malou) a vystavovatelé jsou velmi nespokojeni
 • je krajně nežádoucí, aby kočky jinak početně dobře obsazené kategorie (např. 18 koček kat. II u každého ze 4 posuzovatelů) byla v malém počtu (např. 4) u posuzovatele pátého bez konkurence pro nominaci, zejména pokud se jedná o kočky členů pořádající organizace - toto samozřejmě neplatí v případě, že to počet koček v dané kategorii (např. pouze 5 mláďat tř, 12 nebo kastrátů - kocourů) umožní.
6. Posuzovatel musí bezpodmínečně před začátkem posuzování obdržet všechny potřebné doklady uvedené ve Výstavním řádu čl. 8d.
 

 

II. Vlastní průběh výstavy
1. Stavění klecí
 • klece musí být čisté a vydesinfikované
 • v každém případě zachovat uličky o minimální povinné šířce 1,25 m pro návštěvníky
 • pokud stavíte klece zadní stranou k sobě (není vhodné - pouze v krajním případě), musí se mezi ně připevnit neprůhledné přepážky (papír, textil, nejlépe však pevné) k zamezení kontaktu se sousedními kočkami
 • číslování klecí lze provádět aritmeticky dle číslování v katalogu nebo abecedně (podle jmen vystavovatelů). V druhém případě musí být v hale veřejně přístupný plán číslován klecí a tento plán musí být také k dispozici u každého posuzovatelského stolu. Na klecích musí být viditelné orientační body - abeceda nebo označení sektorů, pokud číslování není provedeno aritmeticky.
2. Veterinární přejímka
 • měla by být zajištěna dostatečným počtem veterinářů (nejméně 2) podle velikosti výstavy tak, aby při ní nevznikaly fronty. Pro veterinární přejímku je nutno zajistit desinfekci a průběžné čistění stolů.
3. Stevardi
Stevardi dodržují Etický kodex stevarda:
 • jsou důležitou součástí chodu výstavy a reprezentanty svých národních svazů, základních organizací, chovatelských klubů a jejich chování a jednání musí být za každých okolností maximálně korektní vůči posuzovatelům, vystavovatelům a především vůči předváděným kočkám, a to jak při základním posuzování, tak i při soutěži BIS a BOB
 • musí se za každých okolností snažit vyvarovat možných konfliktů a nesmí zapříčinit žádné narušení průběhu výstavy
 • bez výhrad dbají pokynů šéfstevarda a posuzovatelů, k nimž jsou v průběhu výstavy přiděleni
 •  musí za každých okolností a zejména v průběhu BIS zacházet se svěřenými kočkami maximálně citlivě, všechny kočky předvést (pokud to okolnosti dovolí) stejně kvalitně a nesmí za žádných okolností znevýhodnit svým chováním a jednáním jimi předváděnou kočku
 • dodržují Řád pro posuzovatele, žáky a stevardy, čl.4
 • dodržují při předvádění koček zásady hygieny.
Je nutno vybrat opravdu zkušeného šefstevarda, který se bude pečlivě starat o předávání hotových posudků ke zpracování výsledků. Zároveň musí dohlížet na  činnost ostatních stevardů a řešit vzniklé problémy během posuzování.
Šéfstevard musí umět s dostatečnou autoritou rozdělit stevardy k jednotlivým posuzovatelům, může však akceptovat přání posuzovatele resp. stevarda.
U
každého posuzovatele, pokud vystavovatelé předvádějí své kočky sami, musí být minimálně 1 stevard schopný komunikovat event. i v některém z jazyků FIFe. Na výstavách, kde kočky předvádějí pouze stevardi, musí být u posuzovatele nejméně 2 stevardi. Všichni stevardi musí být před započetím posuzování proškoleni, v čem spočívá jejich činnost a jak zacházet s kočkami.
Rovněž musí být určena osoba, která se bude starat o občerstvení posuzovatelů a stevardů během posuzování.

 

4. Zpracování výsledků
 • výsledky je nutné zpracovávat průběžně ihned, jak jsou přineseny od posuzovatelů. Zpracovávat výsledky by měly nejméně 2 osoby (podle velikosti výstavy)
 • výsledky je nutno zapsat do katalogu (raději do 2), do výsledkové listiny a do diplomů
 • diplom má obsahovat jméno kočky, její EMS kód, jméno majitele, místo a datum výstavy a jméno posuzovatele, pokud není čitelně (nejlépe razítkem) vyznačeno na posudku
 • posudky včetně diplomů, event. kokard musí být vystavovatelům předány během výstavy, nejlépe do započetí volby BIS.
5. Přípravy BIS
 • mít připravenu tabulku pro volbu BIS (pro každou kategorii)
 • ihned po obdržení nominační listiny zapsat nominované kočky do této příslušné tabulky; před zapsáním do tabulky zkontrolovat podle katalogu, zda uvedené číslo  a všechny údaje jsou správné (doporučujeme nominační tabulku před započetím BIS nechat odsouhlasit a podepsat jednotlivými posuzovateli); vždy musí být uvedeno číslo klece, EMS kód, event. pohlaví a datum narození kočky; povinné je rovněž uvedení jmen posuzovatelů u jednotlivých nominací
 • posuzovatelé musí obdržet před započetím volby BIS kopie příslušných tabulek pro všechny kategorie
 • podle nominačních listin a příslušných tabulek pro volbu BIS připravit dvojmo lístečky, na kterých je uvedeno číslo klece, EMS kód, o kterou část volby se jedná (dospělý kocour1.0, dospělá kočka 0.1 atd.)
 • těmito lístečky jsou označeny:
  a) klece, do kterých jsou umístěny příslušné kočky čekající na volbu
  b) stevardi, kteří příslušné kočky předvádějí (nezapomenout na prostředky k upevnění lístečků na pláště stevardů - kolíčky, sponky apod.)
6. Vlastní průběh volby BIS viz Výstavní řád čl. 29
Personální obsazení
 • Vedoucí BIS - kontroluje a organizuje její průběh po všech stránkách, pomáhá moderátorovi s hlášením vítězných koček
 • Šéfstevard - organizuje předvádění jednotlivých koček k posuzovatelům pro volbu; určuje, který stevard ponese kterou kočku. sám kočky neprezentuje (pouze výjimečně, při řešení event. kritických situací)
 • Moderátor - vyhlašuje vítězná zvířata spolu s označením jejich jména, majitele a země, odkud pochází, event. plemene a barvy. Je vhodné představit i ostatní nominované kočky, které nezvítězily. Je dobré, když moderátor mimo češtiny vyhlašuje výsledky i v jiném jazyce (angličtina, němčina)
 • Předavatel cen - předává ceny určené vítězným zvířatům
 • Sčitatel hlasů - hlavně pokud se hlasuje lístečky tyto sbírá a předává vedoucímu BIS.
Ceny spolu s příslušnými kokardami by měly být připraveny a příslušně označeny předem tak, aby při jejich předávání nedocházelo ke zmatkům a nebyl ohrožen hladký průběh volby BIS.
Označení vítězných zvířat do diplomů (nominace, BIS, BIS op.sex apod.) by mělo být prováděno určenou osobou ještě během volby BIS (někde v dosahu podia) a nebo na sekretariátě po jejím zakončení; čas a místo označování nutno vyhlásit veřejně před započetím BIS. Osobě, určené k zápisu do diplomů, musí být poskytnut ověřený dokument o volbě BIS, ve kterém pak označí již zapsaný výsledek. (Nelze zapisovat pouze podle oznámení vystavovatele.)

 

7. Speciální soutěže
V poslední době je častým jevem, že organizátoři výstavy pořádají speciální soutěž pro určité plemeno či barvu, aby učinili soutěž atraktivnější. Prvně by si měli uvědomit, zda svými silami, znalostmi a personálním obsazením vůbec na organizaci takové soutěže stačí. Pro tyto soutěže neexistují žádná pravidla, přesto by i tato soutěž měla mít dobrou úroveň tak, aby se nestala pouze formální a nekončila ostudou.
Soutěž by zásadně měla probíhat v mezidobí ukončení posuzování a počátkem oficiální volby BIS.
Organizací takovéto soutěže by se neměli zabývat ti členové, kteří připravují normální volbu BIS, ale měly by být určeny jiné osoby.
Pokud se této speciální soutěže účastní zvířata nominovaná do BIS, nesmí být vyhlášena jejich jména. Při speciální soutěži si mohou zvířata předvádět majitelé sami. Pokud se vyhlášení výsledků soutěže koná bez přítomných posuzovatelů, je možné všechna zvířata označit jejich jménem i jménem vystavovatele.

 

III. Všeobecná ustanovení
Výstavní výbor by se měl skládat z osob, které dobře spolupracují, vzájemně se respektují a nepřipustí, aby event. spory narušily hladký průběh výstavy.
P
ro každou činnost během příprav i vlastní výstavy by měla být určena osoba, která za tuto činnost zodpovídá.
Je dobře si vypracovat písemně velmi podrobný plán všech činností s uvedením jmen zodpovědných osob a dat plnění; tento rozdat všem členům výstavního výboru a provádět průběžné kontroly.
Při zjištění vážných nedostatků bude postupováno podle Závěru Výstavního řádu.

 

Metodický list vydala Výstavní a posuzovatelská komise v návaznosti na Výstavní řád