Zpět na úvodní stránku

 

Organizační řád Sdružení chovatelů koček ČSCH

 

čl. 1

Začlenění do ČSCH a vzájemné vztahy

1.1        Sdružení chovatelů koček (dále jen SCHK) je začleněno v Českém svazu chovatelů (dále jen ČSCH) jako jedna z jeho chovatelských odborností a podílí se na činnosti ČSCH v rámci Stanov ČSCH a tohoto Organizačního řádu.

1.2        Ústřední orgány SCHK řídí a koordinují činnost nižších organizačních článků tj. základních specializovaných organizací chovatelů koček ČSCH (felinologických organizací) přímo, bez mezičlánku oblastních organizací ČSCH.

1.3        Základní specializované organizace (dále jen ZO) jsou oprávněny samostatně rozhodnout o formě a rozsahu své spolupráce s okresními/oblastními orgány ČSCH.

1.4        Název „Sdružení chovatelů koček“ je ekvivalentem „chovatelské odbornosti chovatelů koček“ ve smyslu Stanov ČSCH, § 4, odst. 1., název „Předsednictvo SCHK“ je ekvivalentem „Ústřední odborné komise ( ÚOK )“ ve smyslu § 28 Stanov ČSCH.

 

čl. 2

Členství ve FIFé

2.1        ČSCH je členem mezinárodní federace chovatelů koček "Fedération Internationale Féline" zkr. "FIFé" se sídlem v Lucembursku.

2.2        2.1Ustanovení Statutu FIFe a dalších předpisů a rozhodnutí FIFe jsou pro ČSCH a jeho individuální členy závazná a jsou zapracována do předpisů ČSCH (Stanovy ČSCH, § 31, odst.1) a SCHK.

 

čl. 3

Organizační struktura

3.1        3.1Základním organizačním článkem ČSCH – SCHK jsou specializované základní organizace chovatelů koček.

3.2        Ústředními orgány SCHK jsou: 

                a) a)ústřední konference delegátů specializovaných ZO ČSCH,

                b) předsednictvo

                c) odborné komise

                d) revizní komise

 

čl. 4

Základní organizace

4.1        Základní organizace Svazu jsou právnickými osobami, nabývají svým jménem práva a povinnosti.

4.2        Předpokladem k založení organizace je nejméně 10 členů. Ustavující schůzi svolává přípravný výbor, který na ustavující schůzi pozve zástupce vyššího orgánu Svazu. Při zakládání nové specializované ZO chovatelů koček je předsednictvo SCHK vyšším orgánem Svazu ve smyslu § 10, odst. 3 Stanov ČSCH.

4.3        Orgány ZO jsou:

                a)členská schůze,

                b)výbor,

                c) revizní komise

4.4        Zásady činnosti, úkolů a odpovědnosti orgánů ZO jsou obsaženy v §§ 10 – 14 Stanov ČSCH.

 

čl. 5

Ústřední konference delegátů

5.1        Nejvyšším zastupitelským orgánem SCHK je ústřední konference delegátů specializovaných ZO.

5.2        Ústřední konference se účastní delegáti zvolení na členských schůzích specializovaných ZO. Počet delegátů za každou ZO se stanovuje dle klíče: do 30ti členů ZO včetně – 1 hlas, 31 – 60 členů ZO – 2 hlasy, 61 a více členů ZO – 3 hlasy. Pro stanovení počtu členů ZO je rozhodující počet zaplacených členských známek ČSCH pro běžný kalendářní rok.

5.3        Konferenci svolává předsednictvo SCHK 1x ročně k projednání zásadních otázek činnosti SCHK a to písemně nejméně 60 dní před termínem konference.

5.4        Specializované ZO a ústřední orgány SCHK předkládají písemné návrhy k projednání na konferenci nejméně 90 dní před termínem konference sekretariátu SCHK.

5.5        Pravomoci a úkoly konference vymezuje § 27 Stanov ČSCH.

5.6        Konference je konečným odvolacím a kárným orgánem.

 

čl. 6

Předsednictvo SCHK

6.1        Předsednictvo SCHK je nejvyšším výkonným orgánem pro řízení činnosti SCHK v období mezi ústředními konferencemi SCHK. Schází se nejméně 4x ročně a o své činnosti podává zprávu ústřední konferenci.

6.2        Ve své činnosti se řídí usneseními valné hromady Svazu a ústřední konference SCHK.

6.3        Rozpočet předsednictva je součástí ústředního rozpočtu Svazu.

6.4        Předsednictvo má 7 členů, kteří jsou voleni ústřední konferencí. Ze svého středu volí předsedu.

6.5        Kompetence předsednictva SCHK jsou vymezeny § 28 Stanov ČSCH. O neodkladných záležitostech, které spadají do kompetence předsednictva, může mezi zasedáními rozhodnout předseda SCHK a své rozhodnutí si nechá dodatečně schválit.

6.6        Schvaluje na základě návrhu ZO a posuzovatelsko-výstavní komise plán výstav a provádí jeho mezinárodní koordinaci.

6.7        Administrativní činnost předsednictva a vedení plemenné knihy koček zajišťuje zaměstnanec sekretariátu ČSCH.

6.8        Předsednictvo je odvolacím a kárným orgánem. V odůvodněných případech může na sebe vztáhnout provedení kárného řízení, pro které je příslušný kárný orgán nižšího stupně (ZO).

 

čl. 7

Odborné komise

7.1        Odborné komise SCHK jsou odbornými orgány ústřední konference SCHK. V čele komise stojí předseda, který je volený ústřední konferencí.

7.2        Předseda komise navrhuje složení komise, kterou jako celek schvaluje předsednictvo SCHK.

7.3        Předseda komise má právo se zúčastňovat jednání předsednictva SCHK s hlasem poradním ( pokud není sám voleným členem předsednictva ).

7.4        Odborné komise zřizuje a ruší ústřední konference.

7.5        V rámci SCHK působí tyto odborné komise:

                a) chovatelská a pro plemenné knihy

                b) posuzovatelsko-výstavní

                c) pro zdraví a pohodu koček

               d) disciplinární.

7.6        V případě potřeby je předsednictvo oprávněno ustavit komisi ad hoc k řešení neodkladných úkolů.

 

čl. 8

Revizní komise

8.1        Revizní komise působí nezávisle na předsednictvu a ze své činnosti se odpovídá ústřední konferenci delegátů.

8.2        Je tříčlenná a její členy volí ústřední konference SCHK. Komise volí ze svého středu předsedu, který má právo zúčastňovat se jednání předsednictva SCHK s hlasem poradním.

8.3        Práva a povinnosti revizního orgánu odpovídají působnosti ústřední revizní komise s určením pro SCHK ve smyslu §§ 26 a 28 Stanov ČSCH.

čl. 9

Chovatelské kluby

9.1        Chovatelské kluby sdružují chovatele vyhraněných odborných zájmů. O členství v klubu se může ucházet jen člen specializované ZO ČSCH-SCHK.

9.2        Kluby ustavuje, řídí a ruší předsednictvo SCHK.

9.3        Chovatelské kluby jsou právnickými osobami, mohou nabývat práv a majetku a přijímat závazky.

9.4        Kluby se ve své činnosti řídí Stanovami ČSCH, Výkladem Stanov ČSCH, tímto organizačním řádem a případně vlastními směrnicemi pro činnost klubu.

9.5        Delegát klubu se může účastnit ústřední konference SCHK jako host, nemůže hlasovat, volit ani být volen do orgánů SCHK.

 

čl. 10

Závěrečná ustanovení

10.1        V  obecných zásadách řídící činnosti platí Stanovy ČSCH a Výklad Stanov ČSCH.

10.2       Organizační řád SCHK byl schválen ústřední konferencí delegátů SCHK dne 23.2.2008 s okamžitou účinností.

10.3        Dnem účinnosti tohoto organizačního řádu pozbývá platnost Organizačního řád SCHK ze dne 19.2.2000.