ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ - SDRUŽENÍ CHOVATELŮ KOČEK

Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 13. 5. 2005 v Mostě

 1/2005

Přítomni:

Ing. B. Mahelka, MUDr. M. Říhová, J. Kytlerová 
Ing. M. Šanda, A. Šimková 

Omluveni:  B. Němcová, E. Reijers, P. Fries
Hosté: Mgr. Z. Maršíčková,  MVDr. K. Mahelková


 1. Kontrola zápisu a úkolů: 
  Předsednictvo schválilo bez připomínek zápis z konference odbornosti a zápis z minulého zasedání předsednictva
2. Kontrola rozpočtu 2004 a plán na rok 2005
  rok 2004
plán. náklady     plán. výnosy     plán. zisk
1 070 000         1 090 000        20 000
skutečnost
1 170 119,20    1 195 987,90   25 868,80

rok 2005
1 112 000         1 135 000        23 000
Předsednictvo schválilo čerpání roku 2004 i rozpočet na rok 2005

3. Zpráva revizní komise
  Paní Šimková přednesla zprávu revizní komise ze dne 19.4.2005. Předsednictvo zprávu schválilo.
4. Kočka roku 2004
  Vzhledem k pracovnímu vytížení a technickým chybám, ke kterým došlo při zpracování výsledků soutěže, pověřilo předsednictvo ing. Šandu zpracováním výsledků soutěže pro další období. Pravidla soutěže včetně změny adresy k zasílání výsledků budou zveřejněna v IZ 3/2005.
Soutěž Kočka roku 2005 bude vyhodnocena na pražské výstavě v březnu 2006. Případné stížnosti k letošnímu vyhodnocení (r. 2004) zodpoví ing. Šanda ve spolupráci s pí Kytlerovou.
 5.  Patronát nad Rumunskem 
 

Předsednictvo rozhodlo, že na zasedání FIFe bude výše zmíněný patronát dán volně k dispozici.
Ing. Mahelka se pokusí zajistit zaplacení dlužných částek od obou rumunských spolků.

 6. Seminář žáků
  Seminář se uskuteční v sobotu 17.12.2005, event. v neděli 18.12.2005 v Praze na Smíchově. Součinností při přípravě je pověřen ing. Šanda a pí Kytlerová.
7. Výstavy
Plán výstav v konečné podobě zpracuje pí Šimková a pí Kytlerová, poté bude zveřejněn v IZ a na webových stránkách.
8. Řád ochrany při chovu a svodu
  MVDr. Mahelková seznámila přítomné s připravovaným řádem. Výjimka platí do 1.3.2006.
Pí Šimková připraví na příští zasedání statistiku o počtu koček matek starších 8 let za r. 2003 a 2004.
9. Generální zasedání FIFe
  Předsednictvo zaujalo stanovisko k návrhům na generální zasedání a dohodlo způsob hlasování. 
10. IZ
   V IZ 2/2005 budou zveřejněny výsledky soutěže Kočka roku 2004, dále met. pokyn Výstavní komise k možnosti odběru IZ. V současné době je 331 předplatitel.
11. Různé
 
a) MUDr. Říhová informovala předsednictvo o odvolání pana Bílka z Chovatelské komise SCHK. Předsednictvo bere na vědomí.
b) Ing. Šanda informoval o výsledku dotazu k Výstavní komisi FIFe - pokud dojde u kočky ke změně barvy, titul JW jí zůstává.
c) Ing. Šanda navrhuje, aby pro potřeby PKK byl pořízen mobilní telefon. Předsednictvo návrh podpořilo.
d)  Termíny zasedání předsednictva:
 21.09.2005   14.30 Praha  ČSCH
 16.12.2005   17.00 Praha  Smíchov
 
A. Šimková v.r.

Ing. B. Mahelka v.r.