ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ - SDRUŽENÍ CHOVATELŮ KOČEK

Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 22.2. 2008

1/2008

Přítomni:

Ing. B. Mahelka, MUDr. M. Říhová,Ing. M. Šanda, B. Němcová, A. Šimková 

Omluveni:

J. Kytlerová, P. Fries, E. Reijers

Hosté:

MVDr. K. Mahelková, JUDr. D. Soukenková, Mgr. Z. Maršíčková

 

 1.

Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání: 

 

- návrh nového znění  organizačního řádu  odbornosti byl rozeslán všem ZO v prosinci s pozvánkou na plénum (23.02.2008).

Úkol splněn.

- JUDr. D. Soukenková podala zprávu disciplinární komise o výsledku šetření stížnosti  paní Jany Babické na paní Knýovou a ZO Praha 4/17. Vzhledem k tomu, že obsahy  původních stížností nebyly zveřejněny tak, aby mohly paní Babickou poškodit a že od data, kdy mělo dojít k událostem, na které si paní Babická stěžuje, uplynula již doba delší než 1 rok, nelze tento případ řešit a byl odložen. V tomto smyslu bude  JUDr. Soukenková informovat plénum. Úkol splněn.

- písemné sdělení SVS  o frekvenci aplikace vakcíny proti vzteklině byla  v plném znění zveřejněna na webu SCHK, v IZ  a obdržely ji všechny ZO s pozvánkou na plénum.

Úkol splněn.

- Ing. Šanda osobně informoval ZO Liberec o stanovisku předsednictva k porušování výstavního řádu (stavění klecí na sebe). Úkol splněn.

- vzhledem k nejednotnosti názorů na výši a potřebu limitu povinné obměny posuzovatelů činných při SV a k tomu, že za ekonomiku SV odpovídají národní členové FIFe nebyla tato problematika dále diskutována a úkol byl odložen.

- pozvánky na konferenci odbornosti vč. příslušných materiálů byly na všechny ZO rozeslány.

Úkol splněn.

2.

Výstavy

 

Ing. Martin Šanda  informoval přítomné  o výstavách pro rok 2008. Seznam výstav je přílohou tohoto zápisu

3.

Informační zpravodaj

 

V roce 2006 bylo 405 předplatitelů IZ. Pro rok 2007 bylo zaregistrováno pouze 330 předplatitelů. Na plénu budou účastníci vyzváni ke zvýšené aktivitě v odběru IZ. Pro rok 2008 zůstává zachována výše předplatného tj. 260,-Kč

Obsah č 1/08: kočka roku, konference odbornost, vyšetření sluchu, výstavní řád

4.

Příprava konference

 

Konference odbornosti se bude konat 23.2.2008. Podkladové materiály jsou připraveny. Na této konferenci je třeba zvolit volební komisi. Předsednictvo navrhuje JUDr. D. Soukenkovou.

JUDr. Soukenková byla současně pověřena přípravou volebního řádu.

Volit se bude (na konferenci 21.2.2009) 7 členů předsednictva, 3 členové revizní komise a předsedové odborných komisí.

Dále je třeba zvolit delegáty na valnou hromadu ČSCH, která se bude konat 26. 4.2008 v Praze. Předsednictvo navrhuje paní Janu Knýovou, paní Jaroslavu Hubkovou a paní Helgu Topolovou.

 

5.

Různé

 

 a)

Předsednictvo projednalo stížnost paní Holúsekové na jednání paní Evy Mikuláškové, týkající se nezaplacení kočky. Předsednictvo resp. ČSCH není kompetentní v tomto sporu rozhodovat a doporučuje řešit tento spor občanskoprávní cestou. V tomto smyslu bude paní Šimková informovat paní Holúsekovou

 b)

Belgický spolek chovatelů  koček DVDK se obrátil na PKK s dotazem, týkajícím se pravosti průkazu původu kocoura  Clark Neli, nar. 4.12.2006, (CZ) ČSCH LO 59/4/BRI.

Kopie PP zaslána el. poštou. Kocour Clark Neli*CZ skutečně existuje a je v držení chovatelky paní Jany Ježkové v Plzni. Z uvedeného vyplývá, že se jedná o falešný rodokmen.

Předsednictvo požádala JUDr. D. Soukenkovou o zaujmutí stanoviska z hlediska právních předpisů.

 

 

 

Termíny zasedání předsednictva v r. 2008:

14. 5. 2008    předsednictvo Praha

03. 9. 2008    předsednictvo Praha

03.12.2008    předsednictvo Praha

Termíny  zasedání  pro rok 2009:

20. 2. 2009   předsednictvo Praha

21. 2. 2009   konference odbornosti Praha

 

 

 

 

A. Šimková v.r.

Ing. B. Mahelka v.r.