Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 19.2.2010 v Praze

1/2010

Přítomni:

MUDr. M. Říhová, E. Reijers, Ing. M. Šanda, Mgr. Z. Maršíčková, J. Makovcová, Z. Gorgoň, A. Šimková

Omluveni: Ing. B. Mahelka
Hosté: MVDr. K. Mahelková, JUDr. D. Soukenková, RNDr. M. Smrček - omluven


1. Zahájení
  Zasedání zahájila místopředsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová přivítáním všech přítomných a omluvou předsedy SCHK Ing. B. Mahelky, který se nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodu. A. Šimková omluvila generálního sekretáře ČSCH RNDr. M. Smrčka, který se rovněž jednání nemohl zúčastnit. Předsednictvo SCHK vzalo tuto informaci na vědomí a pověřilo A. Šimkovou sjednáním nového termínu.
2. Kontrola úkolů z minuleho zasedání: 
  - trvá úkol doplnit výstavní řád, který stanoví, že o přiznání titulu je nutno zažádat do jednoho měsíce po získání potřebného ocenění o dodatek: v případě, že není tento termín splněn, má PKK možnost sankcionovat chovatele. Výstavní řád bude zveřejněn v IZ 1/10. Připraví výstavní komise.

- nadále trvá úkol o možnosti převést databázi chovatelů koček/zajistit její návaznost na program plemenné knihy. Touto otázkou se budeme nadále zabývat, neboť tento úkol souvisí s dalším odstavcem tohoto zápisu.

- návrh zvýšit členský příspěvek o 100,-Kč účelového příspěvku (pro zvýšení informovanosti členské základny) na 350,- Kč s tím, že by v této výši celkového příspěvku byl zahrnut i Informační zpravodaj pro každého člena, bude přednesen na plénu a je zahrnut do návrhu rozpočtu pro rok 2011. Pokud bude tento návrh na konferenci schválen, bude třeba, aby plemenná kniha koček měla k dispozici aktuální adresy všech chovatelů. V tom případě by se údaje ukládaly duplicitně na sekretariátě a na plemenné knize koček. Úkol trvá.
3. Konference odbornosti
  Pozvánky na konferenci odbornosti, která se bude konat 20. února 2010 byly zástupcům základních organizací rozeslány v termínu.

Program konference:
1) 8.30-9.30 - prezentace
2) 9.30 - zahájení
3) kontrola zápisu z minulého zasedání
4) zpráva předsednictva o činnosti za minulý rok
5) zprávy komisí
6) návrhy předsednictva a komisí
7) různé
8) závěr

Vzhledem k tomu, že Ing. Mahelka se nemůže zúčastnit konference odbornosti, pověřil Dr. Říhovou jejím vedením. Dr. Říhová seznámila přítomné s pozdravným dopisem, který nepřítomný Ing. Mahelka adresoval všem účastníkům konference a v němž se mimo jiné přimlouval za správné zhodnocení životních priorit a za korektnost ve vzájemných vztazích.
Zpráva o činnosti předsednictva a plemenné knihy koček - Dr. Říhová.
Zpráva o činnosti chovatelské komise - Dr. Říhová.
Zpráva o činnosti výstavní komise a vyhlášení výsledků soutěže Kočka roku 2010 - Ing. Šanda. Ing. Šanda bude informovat o předběžných přípravách SV v roce 2014. Po ukončení konference se sejdou zástupci obou ostravských základních organizací.
Zpráva o činnosti komise pro zdraví a pohodu - Dr. Mahelková.
Zpráva o činnosti disciplinární komise - Dr. Soukenková.
Revizní komise provede revizi, jakmile bude hotova účetní uzávěrka.
Mgr. Maršíčková podá informace o Informačním zpravodaji.
4. Plán výstav na rok 2010
  Plán výstav pro rok 2010 byl přílohou minulého zápisu. Pro ZO bude k dispozici na konferenci.
Příprava Světové výstavy v ČR v roce 2014 - získání finančních prostředků - bude jedním z bodů jednání s generálním sekretářem Dr. Smrčkem. Úkol trvá.
5. Informační zpravodaj
Obsah č. 1/10:
Výstavní řád - výstavní komise - Ing. Šanda
standard RUS - Knýová Linda
standard CHA - Dr. Říhová
Hill´s Kočka roku 2010 - Ing.Šanda, Mgr. Maršíčková

Obsah č. 2/10:
standard OCI - Dr. Říhová
standard BEN- Dr. Říhová
obecná část standardu / odznaky - Ing. Šanda
informace z gen. zasedání FIFe - Ing.Šanda

Chovatelský řád bude vydán jako příloha IZ 3/10. Chovatelská komise před tím provede jeho aktualizaci.
Na konferenci budou vybídnuti členové a zejména veterináři, aby zasílali příspěvky do IZ.
Pro jednotlivá čísla byl stanoven termín uzávěrky (datum, do kdy mají být předány rukopisy Mgr. Maršíčkové)
č. 1/10 - 28.2.2010
č. 2/10 - 31.5.2010
č. 3/10 - 31.8.2010
č. 4/10 - 30.11.2010

V souvislosti s pravidelným zpožďováním vydání IZ bylo uvažováno o eventuální změně místa tisku a zpracování. Pan Gorgoň předložil kalkulaci fy Graspo. Předsednictvu byl doručen vysvětlující dopis paní Liškové a pana Černého. Předsednictvo rozhodlo zatím neměnit zavedený způsob, pouze dbát na to, aby jednotlivá čísla vycházela včas.
6. Návrhy na generální zasedání FIFe 2010
Plné uznání NEM - předáme podklady polskému svazu, který návrh podá. Ještě před jeho podáním na FIFe bychom ho rádi konzultovali.
Návrh na plné uznání DSP – podá slovenský svaz. Pokud ne, podáme ho my.
7. Různé
- Dr. Mahelková seznámila přítomné s navrženými drobnými změnami ve stávajícím Řádu na ochranu koček při veřejném vystoupení nebo svodu. A. Šimková zapracuje změny do stávajícího řádu a zjistí na sekretariátě, zda Řád bude odeslán na ÚKOZ přímo nebo prostřednictvím sekretariátu ČSCH.

- výsledky soutěže kočka roku – Ing. Šanda bude informovat na konferenci zástupce ZO o nominovaných kočkách, aby je jejich majitelé mohli příp. přihlásit na výstavu v Pyramidě. Firma Avet s.r.o bude soutěž sponzorovat – vítěz v každé kategorii obdrží krmení zn. Hill's. Poháry pro vítěze a kokardy pro účastníky soutěže zajistí A. Šimková z prostředků SCHK.

- ZO Praha 8/9 pořádala svou první samostatnou výstavu (bez spolupráce se ZO Praha 7 – Felis club) v hotelu Clarion. Hlavním sponzorem byla firma Royal Canin, kterou zastupuje v ČR fa Almika. Vzhledem k tomu, že s touto firmou má ČSCH několik vleklých soudních sporů, budou ZO na konferenci upozorněny, že není vhodné, aby tato firma sponzorovala základní organizace.

- spor chovatelky paní Matoušové ze ZO Praha 4/17 a paní Judith Toth z Maďarska nespadá do kompetence předsednictva. Záležitost musí řešit chovatelky samy mezi sebou dohodou nebo soudně. Současně byla pověřena Dr. Říhová k podpisu dopisu paní Toth, ve kterém ji předsednictvo požádá o doložení případu/ů, kdy došlo k registraci kotěte v rozporu s předpisy FIFe. Pokud takový případ nezná, resp. jej nemůže doložit, požádat ji o vysvětlení, co slovy, použitými v oficiální stížnosti myslela.
Pan Reijers k záležitosti podotkl, že svou roli zde mohla sehrát jazyková bariera.
Termín do 28.2.2010

- paní Pavavasiliová ze ZO Ostrava – zakoupila kočku od paní Marty Gorczyci z PL. Chovatelka odmítá vydat transfer. Předsednictvo resp. A. Šimková a Ing. Šanda bude kontaktovat polský svaz Felis Polonia, dle BRR čl. 4.3.1 musí být transfer vydán. Stejný problém má paní M. Brůhová ze ZO Teplice. Marně čeká na transfer kocoura BG*Vagabogo Iceberg. Pan Roshev - chovatel - je členem Felis Romania. V obou případech bude stanoven termín do 14 dnů.

- delegátem na zasedání FIFe byl zvolen Ing. Mahelka, jeho zástupkyní Dr. Říhová a přísedícím Ing. Šanda

- pan Adam Sabák podal prostřednictvím své základní organizace (ZO Brno 36) odvolání proti rozhodnutí chovatelské komise nevystavit průkazy původu pro koťata narozená 11.3.2008. O průkazy původu bylo zažádáno v prosinci 2009. Předsednictvo schválilo rozhodnutí chovatelské komise – PP nevydat

- ZO Hradec Králové po předběžném jednání s Magistrátem HK, projevila zájem o pořádání SV v roce 2014. Vzhledem k tomu, že ZO Ostrava tento návrh podala již dříve, a Ostrava je lépe strategicky položena (letiště, dálnice, výstaviště), předsednictvo nezměnilo svůj původní záměr pořádat SV v Ostravě.
Termíny zasedání předsednictva v roce 2010:
14.5.2010 - 18.00 - Most (MVK Most, A. Šimková zajistí noclehy pro členy předsednictva i místo pro jednání ve spolupráci s výborem ZO Litvínov)
8.9.2010 - 15.00 Praha
8.12.2010 - 15.00 - Praha

A. Šimková v.r.

MUDr. M. Říhová, v.r.
místopředsedkyně SCHK