Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 18.2.2011 v Praze

1/2011

Přítomni:

MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, Mgr. Z. Maršíčková, E. Reijers, J. Makovcová, Z. Gorgoň, J. Pánek, A. Šimková

Hosté:

MVDr. K. Mahelková, JUDr. D. soukenková, Mgr. M. Slámová1. Zahájení
  Zasedání zahájila předsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová přivítáním všech přítomných.
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání: 
  - Databáze chovatelů - vzhledem k tomu, že pro rok 2011 bylo schváleno konferencí odbornosti zvýšení členského příspěvku o 100 Kč účelového příspěvku, tj. celkem 35O,- Kč s tím, že v tomto celkovém příspěvku je zahrnut i Informační zpravodaj pro každého člena SCHK, je třeba, aby plemenná kniha koček měla k dispozici aktuální adresy všech chovatelů.
Na programu se pracuje. Úkol trvá.
Poznámka M. Říhové: o členských příspěvcích je třeba diskutovat i na zasedání v květnu 2011.

- Soutěž kočka roku 2010 – výsledky oznámeny na konferenci, zveřejněny v IZ a na webu.
Úkol splněn.

- Soutěž na návrh loga pro SV 2014 – na květnovém zasedání členové předsednictva dodané návrhy posoudí.

- Návrh pana Reijerse - v zápisech z pléna - konference, pokud budou volby, bude v zápise uveden počet hlasů i u nezvolených kandidátů.
Úkol trvá.

- Předsednictvo navrhlo volební komisi ve složení Rudolf Maťha, Eva Hlaváčková a MVDr. Martin Urban, a jako náhradník pan Lehký.
A. Šimková kontaktovala pana Maťhu, Urbana a paní Hlaváčkovu , zda jsou ochotni se stát členy volební komise. Všichni souhlasili.

Úkol splněn.

- Předsednictvo SCHK předloží na generální zasedání FIFe 2011 návrh na uznání barevných variet BRI o a BRI p a i BML se zlatým zbarvením. Návrh vypracuje pan Reijers.
Úkol trvá.

- Jednání s předsedou a místopředsedou ČSCH – dr. Říhová byla zplnomocněna k zastupování svazu týkající se jednání ohledně světové výstavy. Předsednictvo požaduje plnou moc obecnou v souvislosti s odborností koček.
Úkol trvá.

- PKK je již vybavena notebookem i mobilním telefonem (734621758)
Úkol splněn.

JUDr. Soukenková připravila metodický list pro postup při vyřizování stížností členů SCHK. Tento metodický listu bude platit od zveřejnění v IZ. JUDr. Soukenková napíše do IZ článek zabývající se touto problematikou.

- Plenární zasedání – konference odbornosti: předsednictvo schválilo doplnění a změnu programu takto:
11a.  rozpočet na r. 2012
16.  usnesení
17.  závěr


- Slečna Eva Slováková a paní Irina Vanžurová se odvolaly proti rozhodnutí předsednictva o zamítnutí stížnosti na posuzování Berty Němcové v Liberci. Bude předneseno na konferenci.
3. Informační zpravodaj.
  Termíny uzávěrky:
1/2011 - 31.1.2011
2/2011 - 30.4.2011
3/2011 - 31.7.2011
4/2011 - 31.10.2011

Paní Maršíčková požádala o dodání materiálů pro č. 1 co nejdříve.
4. Informace předsedů komisí.
Předsedové jednotlivých komisí přednesli zprávu o činnosti za rok 2010. Tyto zprávy jsou jedním z bodů programu konference.
5. Různé.
Předsednictvo trvale pověřuje chovatelskou komisi k vydávání rozhodnutí ohledně chovnosti koček a věcí souvisejících s chovem.

Předsednictvo trvale pověřuje výstavně posuzovatelskou komisi k vydávání rozhodnutí týkajících se výstavních a posuzovatelských záležitostí.

Předsednictvo navrhuje Ing. Šandu jako zapisovatele na konferenci. Pan Reijers informoval přítomné o neetickém jednání některých posuzovatelů, zejména co se týče vyplňování cestovních účtů.
Termíny zasedání předsednictva v roce 2011:
 11.5.2011 - 15.00 Praha
 10.8.2011 - místo a čas budou určeny dodatečně
 19.12.2011 - čas bude určen dodatečně - Praha

A. Šimková v.r.

MUDr. M. Říhová, v.r.
předsedkyně SCHK