Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 14.5.2010 v Mostě

2/2010

Přítomni:

MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, Mgr. Z. Maršíčková, J. Makovcová, Z. Gorgoň, A. Šimková

Omluveni: Ing. B. Mahelka, E. Reijers


1. Zahájení
  Zasedání zahájila místopředsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová přivítáním všech přítomných a omluvou nepřítomných.
2. Kontrola úkolů z minuleho zasedání: 
  - úkol doplnit výstavní řád - splněno.

- databáze chovatelů - vzhledem k tomu, že pro rok 2011 bylo schváleno konferencí odbornosti zvýšení členského příspěvku o 100 Kč účelového příspěvku, tj. celkem 35O,- Kč s tím, že v tomto celkovém příspěvku je zahrnut i Informační zpravodaj pro každého, je třeba, aby plemenná kniha koček měla k dispozici aktuální adresy všech chovatelů. Předsednictvo pověřuje A. Šimkovou jednáním s Ing. Procházkou o vypracování event. programu pro novou evidenci členů - úkol trvá.

- Paní Judit Toth, HU byla písemně vyrozuměna, viz minulý zápis. Dle jejího vyjádření vznikl problém jazykovou barierou. - Úkol splněn.

- Po písemném kontaktování polského a rumunského svazu byly transfery k obou dovezeným kočkám vydány. Úkol splněn.

- Ing. Mahelka se ze zdravotních důvodů nezúčastní zasedání FIFe. Delegátem na FIFe bude po dohodě s Ing. Mahelkou Dr. Říhová a přísedícím Ing. Šanda.
3. Konference odbornosti
  " Konference odbornosti se konala 20. února 2010 - viz: zápis z průběhu konference. Zápis byl rozeslán všem ZO a členům předsednictva.
4. Výstavy v roce 2010
  Metodický list pro pořádání výstav bude zpracován výstavní komisí a vydán v IZ 2/10. Zpracuje : výstavní komise, termín : 31.5.2010

Předsednictvo schválilo návrh výstavní komise neomezovat počet výstav započítávaných do soutěže Kočka roku. Rovněž schválilo návrh, aby soutěž zpracovával člen výstavní komise Ing. Y. El Khaled.

Předsednictvo vyhlašuje soutěž na návrh loga na SV 2014. Vítěz obdrží 5OOO,-Kč. Soutěž bude vyhlášena v IZ 2/10. Pro IZ zpracuje J. Makovcová.
5. Informační zpravodaj
Obsah č. 2/10:
standard DSP- Dr. Říhová, standard NEM-Ing. Šanda, obecná část: odznaky - Ing. Šanda
informace z gen.zasedání FIFe-Ing.Šanda
Metodický list pro pořádání výstav- Ing. Šanda
Vyhlášení soutěže o logo SV

Obsah č. 3/10:
aktualizovaný chovatelský řád - Dr. Říhová
pravidla soutěže Kočka roku - Ing. Šanda
standard OCI, BEN - Dr. Říhová
Vzhledem k tomu, že v IZ 3/10 bude Chovatelský řád, bude toto číslo vydáno ve zvýšeném nákladu.
Ing. Šanda předběžně rezervuje stranu tři obálky pro firemní inzerci.
Titulní stránka - Dr. Říhová

Obsah č. 4/10:
standard SBI - Ing. Šanda, standard SNO- J. Makovcová
světová výstava - Mgr. Maršíčková

Obsah č. 1/11:
standard BRX,CRX,DRX,GRX - Dr.Říhová, standard TUA,TUV - Ing. Šanda.

Termín uzávěrky IZ (datum do kdy mají být předány rukopisy Mgr. Maršíčkové):
č. 2/10 - 31.5.2010
č. 3/10 - 31.8.2010
č. 4/10 - 30.11.2010

6. Návrhy na generální zasedání FIFe 2010
Předsednictvo prodiskutovalo jednotlivé návrhy a dohodlo způsob hlasování.
7. Různé
- paní Špuláková informuje předsednictvo o záměru založit novou ZO. Současně žádá předsednictvo o delegáta, který by se zúčastnil ustavující schůze. Předsednictvo pověřuji Ing. Šandu. A Šimková předá paní Špulákové kontakt na Ing. Šandu.

- založení ZO Boskovice panem Šafářem za přítomnosti člena ÚV ČSCH ing. Hulmana. Místopředsedkyně SCHK dr. Říhová se písemně dotáže ing. Hulmana, proč umožnil svým jednáním panu Šafářovi založit ZO, zvláště, když stávající ZO (Brno 36) měla v té době řešit s panem Šafářem porušení výstavního řádu.

- předsednictvo požádá disciplinární komisi resp. její předsedkyni JUDr. Dagmar Soukenkovou o zpracování Metodického listu, který by upravoval postup v případě, že základní organizace zahájí se svým členem kárné řízení, ten se proti rozhodnutí odvolá a další členské schůze např. nejsou usnášeníschopné. Mezi tím tento člen např.. požádá o přestupní lístek a přejde do jiné organizace . Cílem předpisu by mělo být zamezit obcházení platných předpisů a vyhýbání se tak zodpovědnosti za spáchané přestupky proti platným normám.
Termín : 31. 8.2010.

- Dr. Říhová popřála jménem předsednictva Mgr. Maršíčkové k jejím narozeninám.
Termíny zasedání předsednictva v roce 2010:
8.9.2010 - 15.00 Praha
8.12.2010 - 15.00 - Praha
Termíny zasedání předsednictva v roce 2011:
18.2.2011 - 15.00 Praha
19.2.2011 - konference (plénum) - Praha

A. Šimková v.r.

MUDr. M. Říhová, v.r.
místopředsedkyně SCHK