Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 11.5.2011 v Praze

2/2011

Přítomni:

MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, Mgr. Z. Maršíčková, Z. Gorgoň, Mgr. M. Slámová, A. Šimková

Omluveni:

J. Makovcová, E. Reijers1. Zahájení
  Zasedání zahájila předsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová přivítáním všech přítomných a omluvou nepřítomných.
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání: 
  - Databáze chovatelů - vzhledem k tomu, že pro rok 2011 bylo schváleno konferencí odbornosti zvýšení členského příspěvku o 100 Kč účelového příspěvku, tj. celkem 35O,- Kč s tím, že v tomto celkovém příspěvku je zahrnut i Informační zpravodaj pro každého člena SCHK, je třeba, aby plemenná kniha koček měla k dispozici aktuální adresy všech chovatelů.
V současné době bylo zahájeno naplňování databáze chovatelů jednotlivými zástupci ZO. Úkol trvá.
Předsednictvo se zabývalo dotazem vzneseným na konfereci odbornosti, týkajícím se částky 50,- Kč z hodnoty členského příspěvku, která byla v několika předchozích letech ponechána v ZO. V letošním roce byla na ČSCH odvedena plná hodnota čl.příspěvku. Od 8.3.2011 je tato informace zveřejněna na webu SCHK, tak jak vyplynulo z usnesení konference. Vzhledem k tomu, že nebyla zaznamenána žádná reakce, považuje předsednictvo SCHK úkol za splněný. Pro rok 2012 předsednictvo navrhuje, že se navrátí k předchozí praxi a částka 50,- Kč z hodnoty členského příspěvku bude ponechána v ZO, pro potřeby ZO. Definitivně předsednictvo rozhodne na svém příštím zasedání. Současně předsednictvo konstatuje, že není správné , pokud organizace od svých členů vybírají příspěvek již snížený o tuto částku. Při objednání, úhradě a rozesílání čl. známek bude pracovnice plemenné knihy postupovat jako doposud. Pokud některá ZO bude vyžadovat fakturu k úhradě čl. příspěvků, musí předem zaslat objednávku.

- Soutěž kočka roku 2010 – výsledky oznámeny na konferenci, zveřejněny v IZ a na webu. Pro rok 2012 platí pravidla soutěže již vyhlášená tj. neomezený počet výstav. Pokud generální zasedání FIFe nezruší titul Národní vítěz, připraví výstavní komise na příští zasedání nová pravidla. Vzhledem k tomu, že titul zrušen nebyl, komise pravidla vypracuje. [Doplněno po zasedání FIFe].
Úkol splněn.

- Soutěž na návrh loga pro SV 2014 – předsednictvo zhodnotilo všechny podané návrhy loga pro SV a vybralo návrh slečny Adély Justové. Do příštího zasedání pan Zdeněk Gorgoň zjistí, jak je to s autorskými právy a s užitím vítězného loga. Poté bude informována vítězka a bude dohodnut další postup. Úkol trvá.

- Návrh pana Reijerse - v zápisech z pléna - konference, pokud budou volby, bude v zápise uveden počet hlasů i u nezvolených kandidátů.V zápise z konference 2011 uvedeno.
Úkol splněn a přechází v úkol trvalý.

- Předsednictvo SCHK předložilo na generálním zasedání FIFe 2011 návrh na uznání barevných variet BRI o a BRI p a i BML se zlatým zbarvením. Návrhy zpracoval pan Reijers.
Oba návrhy přijaty, u BML posuzování ve stávajících dvou skupinách, tj. bez červené a s červenou. Celkem předsednictvo předložilo 3 návrhy. Třetí návrh byl na místě stažen ve prospěch stejného návrhu chovatelské komise FIFe, tento návrh byl přijat. [Doplněno po zasedání].
Úkol splněn.

- Jednání s předsedou a místopředsedou ČSCH – dr. Říhová byla zplnomocněna k zastupování svazu týkajícímu se jednání ohledně světové výstavy. Předsednictvo požaduje plnou moc obecnou v souvislosti s odborností koček.
Úkol trvá.

JUDr. Soukenková připravila metodický list pro postup při vyřizování stížností členů SCHK. Tento metodický list bude platit od zveřejnění v IZ. JUDr. Soukenková výklad k ML (plánovaný ke zveřejnění společně v IZ 1/2011) napíše do IZ 2/2011. Úkol trvá.
3. Zhodnocení konference - pléna odbornosti.
  Konference se konala 19. 2. 2011 a zápis byl zveřejněn na webu a v IZ. Pro příští rok je třeba apelovat na jednotlivé ZO, aby platby za členské příspěvky realizovaly v předstihu a ne až na místě konference, neboť tím dochází k časovému skluzu a k doplňování evidence a konference je pak zahájena se zpožděním.

Vedení ČSCH při kontrole cestovních účtů delegátů konference zjistilo rozdíly v počtu kilometrů udaných účtovateli s počtem kilometrů dle internetového vyhledavače. Pracovnice plemenné knihy koček kontaktovala jednotlivé delegáty a požádala je o vysvětlení, eventuálně o vrácení přeplatku. Úkol trvá.
4. Informační zpravodaj.
  Některé organizace ani po urgencích nedodaly aktuální adresy svých členů pro rozeslání IZ. V jednom případě dokonce zástupce ZO po urgenci sdělil, že nikdo z členů není odběratelem zpravodaje.

Termíny uzávěrky:
2/2011 -  30.5.2011
3/2011 -  31.8.2011
4/2011 - 31.11.2011

5. Různé.
- paní Mgr. Jana Čechová se k předsednictvu odvolala proti rozhodnutí chovatelské komise nevydat PP pro vrhy R, S, T. Koťata byla narozena 15.7.2010,19.7.2010 a 1. 9. 2010. O vydání PP paní Čechová písemně požádala 21. 3. 2011 poté, co ji i plemennou knihu urgovaly nové majitelky koťat. V prosinci 2010 telefonicky oznámila plemenné knize, že má koťata, ale je nemocná a nemůže si pro PP zajet. Paní Čechová vždy vyzvedávala PP osobně. K žádosti o výjimku z chovatelského řádu (pozdní podání žádosti o PP) přiložila lékařské potvrzení o nemoci a doporučení své ZO k udělení výjimky. Předsednictvo potvrdilo rozhodnutí chovatelské komise - PP nevydat (4 hlasy proti vydání). Proti tomuto rozhodnutí se může paní Mgr. Čechová odvolat ke konferenci odbornosti prostřednictvím své ZO.

- pracovní schůzky předsedů jednotlivých ÚOK, tajemníků ÚOK a zástupců ÚV ČSCH s ředitelem Labské investiční a.s., panem Miloslavem Čapíkem, se konaly ve dnech 16. a 23. února 2011 na Sekretariátu ÚV ČSCH v Praze. Tohoto jednání se zúčastnily v druhém termínu Dr. Říhová, J. Makovcová a Bc.Vanda Kubíčková.
Pan Miloslav Čapík podal přítomným obsáhlou informaci o dvou stěžejních projektech, které bude Labská investiční a.s. pro Český svaz chovatelů zajišťovat na základě mandátní smlouvy uzavřené pro roky 2011 – 2015. Závěrem bylo dohodnuto, že všechny odbornosti předloží do 30. 4. 2011 návrhy na specifické činnosti, například školení, publikační činnost, překlady, ale i na nosné akce, jako jsou výstavy vyšší úrovně (výstavy mezinárodní, celostátní, krajské, specializované). Finanční prostředky budou využívat i nižší svazové organizační složky pro různé vzdělávací akce, veterinární činnost a plemenářskou práci v chovech. Spolupráce s Labskou investiční a.s. bude koordinována prostřednictvím garantů, které tato společnost proškolí. Za naší chovatelskou odbornost byly podány tyto rámcové návrhy:

- školení (vzdělávání) stevardů, posuzovatelů-žáků a posuzovatelů s teoretickou i praktickou částí;
- semináře a přednášky z genetiky nejen felinologické, ale i obecná genetika (odborníci např. z některé fakulty - vysokoškolský učitel) a genetika na molekulární úrovni;
- seminář z všeobecné biologie s fundovanými lektory (odborníci např. z fakulty či lékař-biolog);
- přednášky / kurzy;
- nové poznatky z veterinární medicíny - opět přednášející z veterinární fakulty apod.;
- nové poznatky ve výživě koček - přednášející nikoliv z firmy, ale opět odborník z fakulty; pokud by přednášející byl zahraniční - zajistit simultánní překlad + písemné materiály a (nebo) záznam
- literatura:
- vydání standardů koček s fotografiemi zástupců plemen;
- překlad odborných cizojazyčných publikací, článků z odborného tisku;
- podrobná anatomie kočky - překlad;
- vytvoření odborné knihovny pro chovatele koček
- technika :
- plátno, projektory, notebook či jiná technika vztahující se k výše uvedeným činnostem.
Bude vhodné doplnit ještě návrh na různé tuzemské či zahraniční stáže a semináře.

- chovatelská komise předala předsednictvu stížnost paní Mileny Šidlíkové na jednání chovatelky paní Jany Knýové a na pracovnici plemenné knihy Alici Šimkovou. Paní Šidlíková si stěžuje, že jí paní Knýová zadržuje rodokmeny pro koťata narozená v její chov. stanici (otec koťat - kocour paní Knýové) a paní Šimková, že jí nepředala vystavené rodokmeny.
K celé záležitosti A. Šimková uvedla: Dne 10.3.2011 se na PKK dostavily obě chovatelky, paní Šidlíková a paní Knýová. Paní Knýová mi předala krycí list na koťata ze spojení Damaris Mogadiscio, CZ x Dundee Rosa Glauca, CZ chovatelské stanice Mogadiscio, CZ. (To datum si pochopitelně nepamatuji, ale našla jsem si ho v plemenné knize). Po vystavení rodokmenů jsem byla paní Knýovou požádána o okopírování rodokmenů, resp. horní části tj. bez rodičů s tím, že se takto s paní Šidlíkovou písemně dohodly a předložila mi tuto dohodu. Celkem mi je jedno, jak se kdo s kým dohodne. Nijak jsem se tím dále nezabývala, protože obě chovatelky byly u mne na plemenné knize spolu a normálně spolu komunikovaly. Šla jsem tedy okopírovat rodokmeny a pak jsem veškeré doklady tj. originály i kopie položila na pult s tím, že si to mohou rozebrat. Co si kdo vzal, jsem nesledovala a bylo mi to jedno. Ani jedna z obou chovatelek se na mne neobrátila s nějakým dotazem, připomínkou či jiným projevem jakékoliv nespokojenosti.

Stížnost na jednání paní Knýové byla předána k řešení Mgr. Slámové - místopředsedkyni ZO Felis club, kde jsou obě (pp. Šidlíková a Knýová) členem. Mgr. Slámová bude na příštím zasedání Předsednictvo informovat. Aby se napříště zamezilo jakýmkoliv pochybnostem, předsednictvo rozhodlo, že v případě, že si chovatelé vyzvedávají PP osobně, stvrdí svým podpisem na krycím listu, že průkazy převzali. V případech, kdy po domluvě přebírají rodokmeny pro jiného chovatele, prokáží se jednorázovou plnou mocí, kterou paní Šimková přiloží ke krycimu listu.

- předseda výstavní komise Ing. Šanda připraví ve spolupráci s komisí pro zdraví a pohodu koček návrh výstavních propozic, týkající se povinného očkování koček před výstavou.

- předsednictvo pověřilo výstavní komisi důslednou kontrolou výstav, především co se týče počtu vystavovaných zvířat s tím, že nedoporučuje schvalovat výjimky z počtu zvířat.

- Mgr. Slámová připraví formulaci návrhu dohody s členy ostatních federací chovatelů koček, působících na území ČR, o vzájemném respektování přetisků na PP.

- předsednictvo projednalo návrhy na generální zasedání FIFe a dohodlo, jak budou delegáti o jednotlivých návrzích hlasovat.

- místopředseda ÚV ČSCH - Ing. Richard Konrád se obrátil na Ing. Šandu s tím, zda by byl ochoten pracovat jako člen ekonomické komise ČSCH. Předsednictvo i pan Šanda souhlasí.

- dne 6.6.2011 se koná ustavující schůze nové ZO chovatelů koček v Praze s názvem Star Cats. Za SCHK se účastní p. Zdeněk Gorgoň.

- dne 6.5. 2011 se konala ustavující schůze ZO chovatelů koček s názvem Wild Cats Litoměřice. Za SCHK byla přítomna Alice Šimková.
Termíny zasedání předsednictva v roce 2011 a 2012:
 10.8.2011 (středa) - Řadovy, Kamýk n. Vltavou - 11.00 hod
   7.12.2011 - Praha - 16.30 hod
 17.2.2012 (pátek) - Praha - 16.00 hod
 18.2.2012 (sobota) - konference odbornosti - Praha - 9.00 hod

A. Šimková v.r.
MUDr. M. Říhová, v.r.
předsedkyně SCHK