ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ - SDRUŽENÍ CHOVATELŮ KOČEK

Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 5.9. 2007

3/2007

Přítomni:

Ing. B. Mahelka, MUDr. M. Říhová,Ing. M. Šanda, P. Fries, A. Šimková 

Omluveni: J. Kytlerová, E. Reijers, B. Němcová
Hosté: Mgr. Z. Maršíčková


 1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání: 
-nadále trvá úkol - upravit znění chovatelského řádu a současně registračního řádu (LO, RX – barvy x)- ing. Šanda;
- Ing. Šanda předal přítomným seznam výstav pro poslední čtvrtletí 2007 a rok 2008 - úkol splněn;
- předsedkyně chovatelské komise informovala předsednictvo o průběhu jednání s p. Seidlerem. Pan Seidler rezignoval na funkci poradce chovu - úkol ukončen;
- Ing. Mahelka provedl revizi organizačního řádu odbornosti. Předsednictvo upřesnilo některé body. Řád bude rozeslán všem ZO v prosinci s pozvánkou na plénum (23.2.2008), kterému bude předložen ke schválení. 
2. Výstavy
 

Ing. Šanda informoval o propagační výstavě ZO Ústí nad Labem Freya Cat, která se bude konat 14.10.2007 v České Lípě v hotelu Merkur. Celá výstava bude zaměřena jako výstava umísťovací, zúčastní se jí 3 útulky, které budou prezentovat svá zvířata a snažit se jim nalézt vhodný domov. Předsednictvo oceňuje aktivitu ZO a přispěje každému útulku 10 kg suchého krmení pro kočky. Krmení zajistí a předá pí Šimková.

3. Informační zpravodaj
 

MVDr. Mahelková - rané kastrace, Ing. Šanda - soutěž Kočka roku, změny ve výstavním řádu na MVK od r. 2008. V IZ 3/2007 nebo 4/2007.

4. Různé
 
 a)

Stížnost pí Babické z Plzně, podaná prostřednictvím předsedkyně její ZO pí Litvanové, na informace zveřejněné na webových stránkách předsednictvo zamítlo, neboť na stránkách uvedené znění, které bylo předmětem stížnosti není a nikdy nebylo. Zprávu podá pí Litvanové pí Šimková ve spolupráci s Ing. Šandou.

 b)

Ing. Mahelka informoval o jednání s Ing. Zvěřinovou získat grant na kastraci koček. Ing. Mahelka se s ní dohodl, že tuto žádost podá její ZO. Předsednictvo zajistí odbornou stránku v případě, že tato ZO o to požádá.

 c) Dne 8.9.2007 se koná výjezdní zasedání ÚV ČSCH, rozšířené o předsedy jednotlivých odborností ve Slavkově u Brna. Vzhledem k tomu, že předseda SCHK Ing. Mahelka je v té době zaneprázdněn, byl na toto zasedání delegován Ing. Šanda.
 d) U příležitosti 50 let trvání ČSCH se bude 17.11.2007 konat v Poděbradech slavnostní zasedání. Předsednictvo na toto zasedání deleguje Ing. Šandu a pana Zdeňka Gorgoně st. jako zasloužilého chovatele.
Pí Šimková nahlásí sekretariátu do 15.9.2007 jména delegátů.
 e) Ing. Šanda a pí Šimková informovali předsednictvo o nepřevzetí PP paní Matušínskou. Jednalo se o průkazy původu, o jejichž vydání se hlasovalo na plénu, jelikož se pí Matušínská odvolala proti rozhodnutí chovatelské komise resp. předsednictva průkazy nevydat. PP pí Matušínská nepřevzala z důvodu, že byly vystaveny s přirážkou.
 f) Předsednictvo schválilo objednání výstřižkové služby pro účely event. použití v IZ.
 g) Ing. Mahelka bude písemně prostřednictvím ČSCH kontaktovat ředitele odboru ochrany a zdraví zvířat SVS MZe dr. Vitáska s žádostí o vysvětlení, zda pravidla EU ohledně frekvence aplikace vakciny proti vzteklině platí i pro ČR.
 h) Předsednictvo schválilo vyplatit příspěvky účastníkům tábora MCH dle rozpisu.
ch) Vzhledem k tomu, že rok 2008 je rokem volebním, budou v IZ 4/2007 zveřejněny instrukce pro jejich konání. V praxi to znamená, že jednotlivé ZO si zvolí své zástupce v průběhu roku 2008 tak, aby na plénu konaném v r. 2009, na kterém budou volby předsednictva, již noví funkcionáři volili nové předsednictvo a předsedy komisí.
 i) Předsednictvo schvaluje Ing. Šandu jako další oprávněnou osobu ke komunikaci s FIFe.
 j) Chovatelská komise bude zasedat 19.9.2007 v 17.00 na sekretariátu ČSCH.
 k) Předsednictvo opakovaně konstatuje, že PKK resp. SCHK je bez možnosti telefonického kontaktu se zahraničními partnery. V případě, že nebude k dispozici mezinárodní pevná linka, předsednictvo navrhuje, aby pracovnici PKK byl pořízen služební mobilní telefon.
 l) Předsednictvo projednalo návrhy na úpravu členských příspěvků na rok 2008 dle předloženého znění z 24.5.2007 s tímto závěrem:
návrhy uvedené pod bodem 3 a 4 nezískaly na VH ČSCH žádný hlas z platných 4, které přísluší odbornosti chovatelů koček. Předsednictvo SCHK - ÚOK je pro výši členského příspěvku, uvedeného v bodu 1 a již schváleného VH.
 m) Do konce měsíce září pí Šimková zakoupí a rozešle členům předsednictva a posuzovatelům diáře.
 n) Příští zasedání předsednictva se bude konat dne 5.12.2007 v Praze na sekretariátě ČSCH v 15.00 hod. Pozvánky nebudou rozesílány.
 
A. Šimková v.r.

Ing. B. Mahelka v.r.