Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 2.9.2009 v Praze

3/2009

Přítomni:

MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, Mgr. Z. Maršíčková, J. Makovcová, Z. Gorgoň, A. Šimková

Omluveni: Ing. B. Mahelka, E. Reijers


1. Zahájení
  Zasedání místopředsedkyně SCHK zahájila MUDr. M. Říhová přivítáním všech přítomných a omluvou nepřítomných.
2. Kontrola úkolů z minuleho zasedání: 
  - Trvá úkol doplnit výstavní řád, který stanoví, že o přiznání titulu je nutno zažádat do jednoho měsíce po získání potřebného ocenění, o dodatek : v případě, že není tento termín splněn má PKK možnost sankcionovat chovatele.

- A. Šimková opětovně písemně kontaktovala pana Kořízka, který si stěžoval na činnost předsedy ZO CHK Liberec, pana Stanislava Lehkého. Odpověď pana Kořízka bude předána předsedkyni disciplinární komise JUDr. Dagmar Soukenkové, s níž se sejdou místopředsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová a tajemnice SCHK Alice Šimková v průběhu měsíce září. Předsednictvo tímto pověřuje JUDr. Dagmar Soukenkovou k prošetření celé záležitosti.

- Dle sdělení generálního sekretáře ČSCH pana S. Petržílky je třeba o požadavku SCHK o povolení a umožnění neomezeného přístupu do databáze chovatelů informovat ústřední výbor ČSCH, který by měl vydat své stanovisko. ÚV zasedá 26.září - úkol trvá

- Stížnost Mgr. Přibylové a p. Heleny Blažkové na postup ZO Hradec Králové při přejímce zvířat na výstavu – předáno výstavní komisi. Výstavní komise posoudila všechny předložené dokumenty (vet.vyjádření......) a rozhodla, že stížnost není oprávněná. Zúčastněné informovali A. Šimková a Ing. Šanda písemně.

- 30. června se uskutečnilo jednání, které řídila JUDr. Soukenková, za přítomnosti členů předsednictva SCHK MUDr. Říhové, Ing. Šandy a pí Šimkové s paní Kolací a zástupci ZO Praha 8/9 paní Růžičkovou, pí Hrabovou. pí Venclíkovou a p. Jurou ml. Ze zápisu pořízeného JUDr. Soukenkovou vyplývá, že ZO musí provést zpětnou kontrolu stavu členské základny a podle jejího počtu následně rozhodnout, zda schůze konaná 9.3.2009 byla usnášeníschopná. Výbor ZO provedl kontrolu dle počtu uhrazených členských příspěvků a konstatuje, že schůze byla usnášeníschopná. V tomto smyslu bude pí Šimková informovat paní Kolací.

- Rodokmeny paní Catullové. Paní Catullová uhradila dodatečně členské příspěvky a je tudíž členem ČSCH. MUDr. M. Říhová bude posuzovat na výstavě ve Švýcarsku a bylo dohodnuto, že rodokmen kocoura, který je otcem koťat s dosud nevystavenými průkazy původu, který paní Catullová nepředložila PKK k registraci, jí předloží sekretářka švýcarského svazu paní S. Feyfar. Pokud bude vše v pořádku, může plemenná kniha rodokmeny vystavit, a to za podmínek, které jí určí chovatelská komise.
3. Informace z generálního zasedání FIFe 2009
  Ing. Martin Šanda informoval přítomné o průběhu generálního zasedání FIFe 2009. Závěry přijaté zasedáním byly již uveřejněny v IZ 2/09, Chovateli 8/09 a v Našich kočkách 8/09.
4. Návrh rozpočtu odbornosti na rok 2010
  Předsednictvo schvaluje návrh rozpočtu odbornosti pro rok 2010, vypracovaný Alicí Šimkovou a Ing. Martinem Šandou. Návrh tvoří přílohu tohoto zápisu.
5. Výstavy
Ing. Šanda informoval přítomné o situaci týkající se výstav v Jindřichově Hradci. Výbor ZO Jindřichův Hradec zrušil nedění výstavu. O změně Ing. Šanda informoval FIFe.
Dále byly projednány některé nedostatky na již uspořádaných výstavách. Výhrady byly zejména k oběma výstavám v Ústí nad Labem a v Příbrami.
Na výstavě pořádané ZO ČSCH Freya Cat byly na upozornění nedostatky odstraněny již v průběhu výstavy. Rovněž bylo konstatováno, že prostory ve škole nejsou nejvhodnější k pořádání mezinárodní výstavy koček.
Na výstavě v červenci, pořádané ZO ČSCH Ústí nad Labem 2, bylo málo posuzovatelů a výstava nebyla dobře organizačně zvládnuta. Výstavní výbor byl upozorněn, že pokud se nedostatky budou opakovat, nebudou další výstavy povoleny.
Organizační nedostatky při výstavě v Příbrami, projedná s ýstavním výborem Ing.
Šanda. K výše uvedeným výstavám nebyla podána žádná oficiální stížnost.
6. Informační zpravodaj
Obsah č. 3/09:
- standard SIA a sest. plemena: MUDr. Říhová
- stříbřitost : Ing. Šanda
Obsah č. 4/09:
- standard SPH : MUDr. Říhová
- kresby: Ing. Šanda

A. Šimková navrhuje zvýšit členský příspěvek na 350 Kč pro člena a IZ by obdržel každý člen. Vzhledem k tomu, že by se muselo vyřešit mnoho problémů, které se zvýšením příspěvků souvisí, připadalo by toto řešení v úvahu pravděpodobně až v roce 2011.
7. Různé
- Elektronický časopis ZO Zlín. Předsednictvo bere na vědomí informaci ZO Zlín. V případě, že se tvůrci časopisu obrátí s žádostí o příspěvek na některého z členů předsednictva, je zcela na vůli každého člena, zda se a v jakém rozsahu do projektu zapojí.
- Předsednictvo informoval MVdr. Martin Urban o úmyslu založit v Plzní novou ZO chovatelů koček Pilsen cat club. Předsednictvo pověřuje Ing. Šandu účastí na ustavující schůzi. Pí Šimková předá p. Urbanovi telefonický kontakt na Ing. Šandu.
Termíny zasedání pro rok 2009:
14.12.2009 - 10.00 - Praha
 
Termíny zasedání pro rok 2010:
19.2.2010 - 16.30 - Praha
20.2.2010 - konference odbornosti

A. Šimková v.r.

MUDr. M. Říhová, v.r.
místopředsedkyně SCHK