Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 1.9.2010 v Praze

3/2010

Přítomni:

MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, Mgr. Z. Maršíčková, E. Reijers, J. Makovcová, Z. Gorgoň, A. Šimková

Hosté: J. Pánek, J. Venclíková, J. Knýová


1. Zahájení
  Zasedání zahájila místopředsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová přivítáním všech přítomných a vzpomínkou na zesnulého Ing. B. Mahelku.
2. Kontrola úkolů z minuleho zasedání: 
  - Databáze chovatelů - vzhledem k tomu, že pro rok 2011 bylo schváleno konferencí odbornosti zvýšení členského příspěvku o 100 Kč účelového příspěvku, tj. celkem 35O,- Kč s tím, že v tomto celkovém příspěvku je zahrnut i Informační zpravodaj pro každého, je třeba, aby plemenná kniha koček měla k dispozici aktuální adresy všech chovatelů. Předsednictvo pověřilo A. Šimkovou jednáním s Ing. Procházkou o vypracování event. programu pro novou evidenci členů. A. Šimková jednala s Ing. Procházkou, cena zhotovení požadovaného programu bude 12- 15 tis. Kč. Předsednictvo souhlasí. A. Šimková zajistí sepsání dohody o provedení práce a předá požadavky panu Procházkovi. Úkol trvá.
- Metodický list pro pořádání výstav. - Úkol splněn.
- Soutěž kočka roku – změna zpracovatele – Ing. Y. El Khaled – bude zveřejněno v IZ a na webu. – Ing. Šanda + Mgr. Maršíčková.
- Vyhlášení soutěže na návrh loga pro SV 2014 – zveřejněno v IZ – úkol splněn.
- Metodický list upravující postup při přestupech členů z důvodu zahájení kárného řízení - dle sdělení JUDr. Soukenkové nelze vydat předpis, který by byl v rozporu se stanovami. - Úkol splněn.
3. Volba předsedy a místopředsedy.
  Návrh na předsedu: Dr. Říhová. Hlasování: pro 5 hlasů. Návrhy na místopředsedu: Ing. M. Šanda a Mgr. Maršíčková. Hlasování: Ing. Šanda - pro 4 hlasy, Mgr. Maršíčková - pro 2 hlasy.
Předsednictvo zvolilo předsedu – MUDr. Marii Říhovou a místopředsedu Ing. Martina Šandu.
4. Doplnění předsednictva, návrh kandidáta do ÚV ČSCH.
  Předsednictvo kooptovalo za člena pana Jaroslava Pánka, který při posledních volbách byl prvním nezvoleným kandidátem. J. Pánek by se chtěl při práci v předsednictvu zaměřit na výstavy a práci s mládeži.
A. Šimková prověřila následně, zda zvolený způsob byl v souladu se stanovami a dle výkladu stanov, kdy členové mají právo volit své zástupce, bylo dohodnuto, že v únoru na konferenci odbornosti budou uspořádány doplňkové volby. Informaci o volbách vč. formuláře pro kandidáty rozešle A.Šimková všem ZO.
Na příštím předsednictvu je třeba jmenovat volební komisi.

Předsednictvo navrhuje jako kandidáta do ÚV ČSCH Ing. Martina Šandu.
Odsouhlaseno všemi hlasy.
5. Výstavy.
  Na jednání předsednictva se dostavili J.Pánek a J.Venclíková a hlavní poradce chovu kategorie III paní Jana Knýová. ZO Olomouc požádala o předběžné projednání návrhu na uznání nové barevné variety u plemene britské kočky, a to skořicové a plavé. Paní J. Venclíková požádala o totéž u BML se zlatým zbarvením.
Za přítomnosti členů chovatelské a registrační komise FIFe a komise posuzovatelské budou v prosinci na olomoucké výstavě koček v sobotu předvedeny kočky BRI x (o) a BRI x (p) a v neděli BML se zlatým zbarvením. Všechny budou uvedeny v katalogu. Z organizačních důvodů by třídy 13 měly být posouzeny jinými posuzovateli než členy komisí, kteří se budou věnovat uznávací prezentaci.
Po výstavě obdrží předsednictvo SCHK zprávu od organizátorů výstavy – zodpovídá J. Pánek.

Na generální zasedání můžeme žádost o uznání nových barevných variet BRI a BML podat jako dva návrhy. Žádost o uznání ve 3 jazycích připraví pan E. Reijers.
6. Informační zpravodaj
Obsah č. 3/10:
aktualizovaný chovatelský řád – Mgr. Maršíčková + celá CHK
pravidla soutěže kočka roku – Ing. Šanda
standard OCI – Dr. Říhová
standard BEN - Dr. Říhová

Obsah č. 4/10:
standard SBI - Ing. Šanda, standard SNO- J. Makovcová
světová výstava - Mgr. Maršíčková
(V době po konání zasedání došlo ke změně a z technických důvodů vyjde dvojčíslo 3-4/10).

Obsah č. 1/11:
standard BRX,CRX,DRX,GRX - Dr.Říhová, standard TUA,TUV - Ing. Šanda.

7. Různé.
- A.Šimková seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu v letošním roce a s plánem pro rok 2011.

- Jednáním s firmou Genomia o možnostech testů u koček jsou pověřeny Mgr. Maršíčková a A. Šimková.

- A. Šimková dojedná schůzku předsedy a místopředsedy ÚV ČSCH s předsedkyní a místopředsedou SCHK, aby projednali aktuální otázky týkající se odbornosti koček ve vztahu k ČSCH.

- stížnost paní Paulíkové a Cihlářové – byla projednána předsednictvem. Vzhledem k době, která uplynula od MVK v Olomouci do podání stížnosti a vzhledem k tomu, že se nepodařilo jednoznačně prokázat opodstatněnost stížnosti, byla tato předsednictvem zamítnuta.

Předsednictvo se dohodlo, že si na příštím zasedání stanoví pravidla pro podávání stížností (termíny apod.). Všechny stížnosti musí být podávané prostřednictvím ZO.
Termíny zasedání předsednictva v roce 2010:
8.12.2010 - 15.00 - Praha
Termíny zasedání předsednictva v roce 2011:
18.2.2011 - 15.00 Praha
19.2.2011 - konference (plénum) - Praha
11.5.2011 - 15.00 Praha
10.8.2011 - místo a čas bude určen dodatečně
19.12.2011 - 14.00 Praha

A. Šimková v.r.

MUDr. M. Říhová, v.r.
předsedkyně SCHK