ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ - SDRUŽENÍ CHOVATELŮ KOČEK

Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 6.12. 2007

4/2007

Přítomni:

Ing. B. Mahelka, MUDr. M. Říhová,Ing. M. Šanda, E. Reijers, A. Šimková 

Omluveni:

J. Kytlerová, P. Fries, B. Němcová

Hosté:

Mgr. Z. Maršíčková

 

 1.

Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání: 

 

- dr. Říhová předložila návrh změn znění chovatelského řádu a současně registračního řádu (LO, RX – barvy x), předsednictvo schvaluje doplnění hl. IX. – úkol splněn;
- Ing. Šanda předal přítomným seznam výstav pro rok 2008 - úkol splněn;
- Ing. Mahelka předložil návrh nového znění organizačního řádu odbornosti. Řád bude rozeslán všem ZO v prosinci s pozvánkou na plénum (23.2.2008), kterému bude předložen ke schválení;

- paní Šimková informovala společně s Ing. Šandou paní Litvanovou o zamítnutí stížnosti paní Babické. Paní Babická zaslala stížnost s požadavkem na omluvu od paní Knýové a ZO Praha 4/17. Záležitost bude předána JUDr. Soukenkové jako předsedkyni disciplinární komise s žádostí o stanovisko do konce ledna 2008;

- dne 8.9.2007 se konalo výjezdní zasedání ÚV ČSCH, rozšířené o předsedy jednotlivých odborností ve Slavkově u Brna. Za naši odbornost byl předsednictvem na toto zasedání delegován Ing. Šanda. Ing. Šanda podal předsednictvu zprávu o průběhu zasedání;

- u příležitosti 50 let trvání činnosti ČSCH se konalo 17.11.2007 v Poděbradech slavnostní zasedání. Delegáty byli Ing. Šanda a pan Zdeněk Gorgon st. Ing. Šanda referoval o průběhu zasedání;

- SVS  sdělila  písemně ČSCH,  že  pravidla EU, co se týče frekvence aplikace vakcíny proti vzteklině, platí i pro ČR. Odpověď bude v plném znění zveřejněna na webu SCHK, v IZ  a obdrží ji všechny ZO s pozvánkou na plénum.

2.

Výstavy

 

1.OK Praha bude pořádat příští rok další výstavu v termínu původně rezervovaném ZO Ústí n.L. 2;

ZO Liberec opakovaně porušuje výstavní řád tím, že klece při volbě BIS jsou stavěny na sebe. Pokud nedojde k nápravě, nebudou této ZO výstavy povolovány. O stanovisku předsednictva bude ZO Liberec informovat Ing. Śanda, předseda výstavní komise;

 

SV – návrh na FIFe na konání v ČR v roce 2014 byl podán, pan Reijers informoval přítomné;

 

Předsednictvo diskutovalo návrh na eventuální limit povinné obměny posuzovatelů na SV. Vzhledem k nejednotnosti názorů na výši limitu, projedná tuto otázku znovu na příštím zasedání.

3.

Informační zpravodaj

 

MVDr. Mahelková - rané kastrace, změny ve výstavním řádu na MVK od r. 2008, SV, účetnictví ČSCH SCHK, výklad stanov atd.(pokud již budou aktuální informace).

4.

Příprava konference

 

Konference odbornosti – plénum se bude konat  23.2.2008 na sekretariátě ČSCH v Praze. Organizacím bude pozvánka rozeslána do 21. 12. 2007. Současně bude organizacím zaslána kopie odpovědi SVS – týkající se očkování proti vzteklině, dále návrh organizačního řádu odbornosti,  návrhy na konferenci podané jednotlivými ZO (návrhy podaly 2 ZO), dotazník pro organizaci, tiskopis pro objednání členských známek  a složenka k jejich úhradě. V průvodním dopise budou ZO upozorněny na to, že rok 2008, resp. počátek roku 2009 je rokem volebním. V ZO musí proběhnout volby funkcionářů tak, aby na konferenci – plénu  21.2.2009, kde bude voleno nové předsednictvo, předsedové komisí a revizní komise, byli jako delegáti  již nově zvolení funkcionáři ZO.

 

5.

Sibiřské kočky s odznaky

 

Předsednictvo s uspokojením bere na vědomí předložený materiál skupiny chovatelek s návrhem na změnu standardu SIB tak, aby uznanými barevnými varietami tohoto plemene byly i variety s odznaky ( tzv. Něva Maškaráda ). Materiál předsednictvo schvaluje  a v anglickém znění jej předává panu Reijersovi, který návrh z titulu své funkce generálního sekretáře FIFe, po event. nezbytných formálních úpravách, neprodleně odešle  funkcionářům standardní komise a LO komise FIFe.

6.

Různé

 

 a)

ZO Trutnov podala 3 návrhy na vyznamenání. Předsednictvo schválilo pouze paní Bažantovou, která je již dlouholetou členkou ZO. Návrh na vyznamenání pro Mgr. Horáčkovou a paní Omrtovou  předsednictvo nedoporučilo pro krátké členství obou jmenovaných v ČSCH.

 b)

Soutěž kočka roku – Firma AVET  dodá ceny pro vítěze a diplomy. Diplomy budou pro všechny přihlášené. Předsednictvo, resp. paní Šimková zajistí pro vítěze poháry a pro 1. – 3. místo kokardy.

 c)

Předsednictvo schválilo uzavřenou dohodu s Ing. Jaroslavem Procházkou na zpracování nového počítačového programu pro plemennou knihu koček. V letošním roce bude uhrazena částka 30 000 Kč.

 

 

 

Termíny zasedání předsednictva v r. 2008:

22. 2. 2008    - předsednictvo Praha (požadavky na noclehy nahlásit do 10.2.2008)

                      zahájení v 16.00 hod.

23. 2. 2008    konference odbornosti Praha

14. 5. 2008    předsednictvo Praha

03. 9. 2008    předsednictvo Praha

03.12.2008    předsednictvo Praha

Termíny  zasedání  pro rok 2009:

20. 2. 2009   předsednictvo Praha

21. 2. 2009   konference odbornosti Praha

 

 

 

 

A. Šimková v.r.

Ing. B. Mahelka v.r.