Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 14.12.2009 v Praze

4/2009

Přítomni:

MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, E. Reijers, Mgr. Z. Maršíčková, J. Makovcová, Z. Gorgoň, A. Šimková

Omluveni: Ing. B. Mahelka, MVDr. K. Mahelková, JUDr. D. Soukenková
Hosté: St. Petržílka, RNDr. M. Smrček


1. Zahájení
  Zasedání zahájila místopředsedkyně SCHK MUDr. M. Říhová přivítáním všech přítomných a omluvou předsedy SCHK Ing. B. Mahelky, který se nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů.
Zároveň přivítala hosty, pana St. Petržílku, odstupujícího generálního sekretáře ČSCH a nově jmenovaného do této funkce p. RNDr. M. Smrčka.
Jménem celého předsednictva SCHK poděkovala p. Petržílkovi za dosavadní spolupráci a popřála mu do další etapy jeho života mnoho úspěchů.
Nově nastupujícímu generálnímu sekretáři ČSCH RNDr. Smrčkovi představila jednotlivé členy předsednictva SCHK a vyslovila naději na dobrou budoucí spolupráci.
S panem dr. Smrčkem byla dohodnuta schůzka na 19. února 2010 v 15,00 hod. na sekretariátě ČSCH, při které by měla být dohodnuta další spolupráce, vč. financování plánované Světové výstavy v ČR v roce 2015.
2. Kontrola úkolů z minuleho zasedání: 
  - Trvá úkol doplnit výstavní řád, který stanoví, že o přiznání titulu je nutno zažádat do jednoho měsíce po získání potřebného ocenění, o dodatek : v případě, že není tento termín splněn má PKK možnost sankcionovat chovatele.
Výstavní řád bude zveřejněn v IZ 1/10. Připraví výstavní komise.
- Stížnost p. Kořízka na činnost předsedy ZO CHK Liberec, p. Stanislava Lehkého: předsedkyně disciplinární komise JUDr. Dagmar Soukenková písemně kontaktovala p. Kořízka a seznámila ho s výsledkem jejího šetření, při kterém konstatovala, že pokud pan Kořízek trvá na obvinění, je třeba věc řešit občanskoprávní cestou. Pan Kořízek již nijak nereagoval. Úkol splněn.
- Nadále trvá úkol převedení databáze chovatelů koček do počítače plemenné knihy a upravit program tak, aby bylo možno využívat údaje kdykoliv pro potřeby plemenné knihy a aby tento program s programem plemenné knihy spolupracoval. Tento úkol je jedním z bodů, které budou projednávány na schůzce s generálním sekretářem dne 19. února 2010. Úkol trvá.
- stížnost Mgr. Přibylové a p. Heleny Blažkové na postup ZO Hradec Králové při přejímce zvířat na výstavu. Výstavní komise posoudila všechny předložené dokumenty (vet.vyjádření......) a rozhodla, že stížnost není oprávněná. Zúčastněné informovali A. Šimková a Ing. Šanda písemně. Úkol splněn.
- Spor ZO Praha 8/9 s pí Kolací. Výbor ZO provedl kontrolu dle počtu uhrazených členských příspěvků a konstatuje, že schůze 9.3.2009 byla usnášeníschopná. A. Šimková informovala o výsledku šetření pí Kolací. Úkol splněn.
- Rodokmeny paní Catulové: PP byly vystaveny za podmínek, určených chovatelskou komisí. Úkol splněn.
- Návrh A. Šimkové zvýšit členský příspěvek o 100,- Kč účelového příspěvku na 350,- Kč s tím, že by v této výši celkového příspěvku byl zahrnut i Informační zpravodaj pro každého člena, bude přednesen na plénu a je zahrnut do návrhu rozpočtu pro rok 2011.
- Ing. Šanda se zúčastnil ustavující schůze ZO CHK – Pilsen cat club.
3. Příprava pléna (konference odbornosti) 2010
  Plénum – konference odbornosti se bude konat 20. února 2010 v zasedací místnosti sekretariátu ČSCH v Praze. Pozvánky vč. eventuálních návrhů rozešle A. Šimková nejpozději do 20.prosince 2009, současně s ostatními písemnými materiály (evidenční list ZO, objednávka čl. příspěvků...).
Program:
1) 8.30 - 9.30 presentace
2) 9.30 zahájení
3) kontrola zápisu minulého zasedání
4) zpráva předsednictva o činnosti za minulý rok
5) zprávy komisí
6) návrhy předsednictva a komisí
7) různé
8) závěr

A. Šimková zajistí občerstvení ve stejném rozsahu jako vloni.

4. Plán výstav na rok 2010
Ing. Martin Šanda seznámil přítomné s plánem výstav pro rok 2010. Další doplnění do plánu výstav pro další roky zpracuje výstavní komise.
Výstavní komise navrhuje vypustit z Výst. řádu SCHK čl. 1.4.c (14 dní mezi výstavami v ČR), dále navrhuje zavést novou výstavní tř. 18 - registrační třída. Tato třída bude používána pro registraci koček pocházejících z non FIFe organizací v Plemenné knize SCHK místo tř. 13 c – ověřovací, která se stala oficiální třídou FIFe pro ověření barvy, druhu kresby apod.
Příprava Světové výstavy v ČR v roce 2015 - získání finančních prostředků – bude jedním z bodů jednání s generálním sekretářem dr. Smrčkem.
5. Informační zpravodaj
Obsah č. 4/09:
- standard SPH - MUDr. M. Říhová
- standard NFO + kresby - Ing. M. Šanda
Obsah č. 1/10:
- standard RUS - L. Knýová
- standard CHA - MUDr. M. Říhová
Výstavní řád, Kočka roku 2009
Obsah č. 2/10:
- standard OCI, BEN, zbarvení s odznaky.
Chovatelský řád bude vydán jako příloha IZ, CHK provede jeho aktualizaci.
6. Návrhy na Generální zasedání FIFe 2010
Plné uznání NEM - připraví Ing. Šanda. ( Při hlasování předem odsouhlasit způsob hlasování (veřejné či tajné).
Návrh na veřejné hlasování na výstavách při BIS - připraví p. Reijers.
Oba návrhy budou předloženy na příštím zasedání předsednictva.
7. Různé
a) Řád ochrany zvířat při svodu
Vzhledem k tomu, že vyšla novela zákona na ochranu zvířat, je třeba inovovat stávající Řád. Po předchozí konzultaci s předsedou SCHK ing. Mahelkou ukládá předsednictvo komisi pro ochranu zdraví a pohody koček, zastoupené předsedkyní této komise MVDr. K. Mahelkovou zpracování novely řádu na ochranu koček při veřejném vystoupení nebo svodu. Termín : 19.2. 2010.
Dle novely řádu na ochranu zvířat není nutné vypracovávat řád na ochranu při chovu. Předsednictvo se domnívá, že by nové zpracování bylo nadbytečné, vzhledem k našemu stávajícímu chovatelskému řádu, do kterého můžeme vždy dle potřeby novinky zapracovat. Termín: 31.3.2010.
b) informace chovatelské komise
Dr. Říhová informovala přítomné o celoroční práci chovatelské komise. Podrobná zpráva bude přednesena na konferenci – plénu 20. února.
Termíny zasedání pro rok 2010:
19.2.2010 - Praha - 15.00 jednání s gen. sekretářem ČSCH
19.2.2010 - Praha - 16.00 předsednictvo
20.2.2010 - Praha - konference odbornosti
14.5.2010 - Most - 18.00 předsednictvo
  8.9.2010 - Praha - 15.00 předsednictvo
8.12.2010 - Praha - 15.00 předsednictvo

A. Šimková v.r.

MUDr. M. Říhová v.r.