Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 8.12.2010 v Praze

4/2010

Přítomni:

MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, Mgr. Z. Maršíčková, E. Reijers, J. Makovcová, Z. Gorgoň, J. Pánek, A. Šimková1. Zahájení
  Zasedání zahájila předsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová přivítáním všech přítomných.
2. Kontrola úkolů z minuleho zasedání: 
  - Databáze chovatelů - vzhledem k tomu, že pro rok 2011 bylo schváleno konferencí odbornosti zvýšení členského příspěvku o 100 Kč účelového příspěvku, tj. celkem 35O,- Kč s tím, že v tomto celkovém příspěvku je zahrnut i Informační zpravodaj pro každého člena SCHK, je třeba, aby plemenná kniha koček měla k dispozici aktuální adresy všech chovatelů. Předsednictvo pověřilo A. Šimkovou jednáním s Ing. Procházkou o vypracování programu pro novou evidenci členů. A. Šimková jednala s Ing. Procházkou, cena zhotovení požadovaného programu bude 12 - 15 tis. Kč. Předsednictvo souhlasí. A. Šimková zajistí sepsání dohody o provedení práce a předá požadavky panu Procházkovi. Požadavky předány, dohoda podepsána. Úkol trvá.

- Soutěž kočka roku 2010 – změna zpracovatele – Ing. Y. El Khaled – bude zveřejněno v IZ a na webu. – Ing. Šanda + Mgr. Maršíčková. Úkol splněn. Pravidla pro rok 2011 budou rovněž zveřejněna. Ceny pro vítěze (krmivo) a diplomy věnuje firma Avet s.r.o. - zajistí Ing. Šanda. Kokardy zajistí A. Šimková. Předsednictvo schválilo návrh A. Šimkové nahradit poháry pro vítěze keramickou soškou kočky. Zajistí A. Šimková.
Při diskusi o soutěži Kočka roku padlo několik různých návrhů, jak upravit její pravidla, např. změnit podmínky podle vzoru Švédska či Rakouska - tj. uznávat výsledky pouze domácích (českých) výstav. Tato záležitost nebyla uzavřena a je potřeba se k ní během příštího roku vrátit.

- Vyhlášení soutěže na návrh loga pro SV 2014 – zveřejněno v IZ – úkol splněn. Termín pro odevzdání návrhů je 31.12.2010. Na příštím zasedání předsednictva bude rozhodnuto o dalším postupu při výběru vítězného návrhu.

- Metodický list upravující postup při přestupech členů z důvodu zahájení kárného řízení - dle sdělení JUDr. Soukenkové nelze vydat předpis, který by byl v rozporu se stanovami. - Úkol splněn.
Na návrh z předsednictva bude oslovena ještě Mgr. Slámová a požádána o rozbor této problematiky. K tomuto rozhodnutí předsednictvo došlo poté, kdy p. Reijers podotkl, že každý právník může mít na danou problematiku jiný pohled. Zajistí A. Šimková.

- Předsednictvo kooptovalo na schůzi 1.9.2010 za člena na uvolněné místo p. Jaroslava Pánka, který při posledních volbách byl prvním nezvoleným kandidátem (12 hlasů). J. Pánek by se chtěl při práci v předsednictvu zaměřit na výstavy a práci s mládeží.
A. Šimková následně prověřila, zda zvolený způsob (kooptace) byl v souladu se stanovami a dle jejich výkladu, kdy členové mají právo volit své zástupce, bylo dohodnuto, že v únoru na konferenci odbornosti budou uspořádány doplňkové volby. Informaci o volbách, vč. formuláře pro kandidáty rozešle A. Šimková na všechny ZO.

K této části zápisu mají výhrady p. Reijers a p. Gorgoň: původně byla kooptována Mgr. Slámová, p. Reijers cestou z předsednictva dodatečně ověřil u předsedkyně volební komise JUDr. Soukenkové, že prvním nezvoleným byl p. Pánek (12 hlasů, Mgr. Slámová 8 hlasů). Telefonicky informoval A. Šimkovou, která informaci předala ostatním členům předsednictva a současně ověřila soulad se stanovami - viz výše. Zápis byl tedy vyhotoven podle těchto závěrů. Pro příště je třeba jakékoliv změny v jednání a závěrech vzájemně řešit emaily, aby se předešlo nedorozuměním.
Pan Reijers navrhl, aby při případných dalších volbách byly uváděny do zápisu i počty hlasů u nezvolených kandidátů. Návrh přijat.

Předsednictvo navrhlo volební komisi ve složení p. Maťha, pí Hlaváčková, MVDr. Urban, náhradníkem p. Lehký. A. Šimková bude navržené členy kontaktovat.

Pan Pánek měl výhrady k tomu, že A. Šimková mu při telefonickém hovoru položila otázku, zda je ochoten se stát členem předsednictva, a pokud by neměl zájem, náhradnicí je paní Slámová. Paní Maršíčková podotkla, že si myslí, že stejné otázka - zda je ochotna se stát členem předsednictva – byla položena původně i Mgr. Slámové. A. Šimková se vyjádřila, že tady vzniklo nedorozumění a pokud pan Pánek pochopil, že ho v předsednictvu nechce, omlouvá se a navíc ani není v její kompetenci o něčem takovém rozhodovat. Paní Maršíčková navrhla, aby předsednictvo bylo devítičlenné. Tento návrh byl přijat jako úvaha pro budoucnost (ve Stanovách je ÚOK stanovena jako 7-členná).

- Volby do ÚV ČSCH na valné hromadě: kandidát za SCHK Ing. Šanda nebyl zvolen.

- Za přítomnosti členů chovatelské a registrační komise FIFe a komise posuzovatelské byly v prosinci na olomoucké výstavě koček v sobotu předvedeny kočky BRI x (o) a BRI x (p) a v neděli BML se zlatým zbarvením. Zprávu o průběhu podal pan Pánek. Předsednictvo SCHK předloží na generální zasedání FIFe 2011 návrh na uznání výše uvedených barevných variet BRI a BML. Návrh vypracuje pan Reijers.

- Jednání o spolupráci s firmou Genomia, týkající se inzerce v IZ a zvýhodněné nabídky provádění genetických testů pro členy SCHK.
Paní Maršíčková ještě před zasedáním předsednictva rozeslala všem členům předsednictva nabídku výše zmíněné firmy. K této nabídce se e-mailem vyjádřil pan Reijers a sdělil své výhrady. Následně paní Maršíčková, rovněž e-mailem, požádala o doplňující vysvětlení zástupkyni Genomie Mgr. Dajbychovou. Její vyjádření paní Maršíčková rozeslala všem členům předsednictva. Pan Reijers nesouhlasí s tím, aby předsednictvo uzavřelo dohodu o výhradní spolupráci s výše zmíněnou firmou. Z jednání ale vyplynulo, že předsednictvo v žádném případě nechce nutit členy k tomu, aby využívali k testování pouze tuto firmu, což ani nebylo zamýšleno, jen má zájem vyjednat pro své členy zvýhodněnou nabídku - slevu, s čímž Genomia souhlasí. Genomia má zájem inzerovat v IZ. Paní Maršíčková k inzerátu napíše krátký průvodní text. Předsednictvo hlasovalo o nabídce Genomie. Informace, která vyjde v IZ s komentářem paní Maršíčkové, byla schválena pěti hlasy. Pan Reijers a paní Maršíčková se hlasování zdrželi.

- Schůzka předsedy ÚV ČSCH pana Jiřího Krále a místopředsedy ÚV ČSCH pana Ing. Richarda Konráda s předsedkyní SCHK MUDr. Marií Říhovou, místopředsedou SCHK Ing. Martinem Šandou a členkou předsednictva paní Maršíčkovou a za přítomnosti generálního sekretáře z pověření pana Martina Kabáta (nebyl z pracovních důvodů přítomen až do konce jednání) se uskutečnila 29. září 2010. Přítomní si vyměnili otázky a názory zajímající obě strany a z jednání byl sepsán zápis. Dr. Říhová přítomné členy předsednictva seznámila s jeho zněním. Zápis je k dispozici u paní Šimkové. Kromě jiného bylo na tomto setkání dohodnuto:
- Rozpočet ČSCH na rok 2011: ÚV ČSCH vyjádřil přání, aby odbornost chovatelů koček zvýšila svůj odhad očekávaného zisku na 200 000 Kč. Požadavek byl akceptován a ÚOK se pokusí v roce 2011 dosáhnout zisku 200 000 Kč.
- Bylo přislíbeno, že MUDr. Marie Říhová obdrží plnou moc, aby mohla ve věcech týkajících se odbornosti chovatelů koček samostatně jednat. Tuto plnou moc měl dříve předseda ÚOK chovatelů koček Ing. Bohumír Mahelka a logicky jí obdrží MUDr. Marie Říhová, která je nyní jeho nástupkyní.
- Prostředky v rámci rozpočtu bude moci odbornost chovatelů koček čerpat podle potřeby, to znamená přesouvat si volné prostředky z jedné položky do jiné. Vše ale v rámci celkového rozpočtu, který tím nebude ovlivněn.
- Nově vznikající webové stránky ČSCH budou mít redakční systém a bude zde i prostor pro prezentaci odbornosti chovatelů koček. Tento prostor odbornost chovatelů koček využije, ale bude i nadále provozovat své samostatné stránky.
- Z prostředků v rámci rozpočtu odbornosti chovatelů koček bude zakoupen a financován mobilní telefon pro pracovnici plemenné knihy koček Alici Šimkovou, bude jí z těchto prostředků zakoupen i notebook.
- Od listopadu je dohodnuta provozní doba plemenné knihy koček tak, jak to vyhovuje ÚOK chovatelů koček. Alice Šimková bude pracovat některé dny z domova, do budovy ČSCH docházet jen v určitých dnech. Tyto dny budou dohodnuty.
- Stanovisko předsednictva k platovému zařazení Alice Šimkové je jednoznačné a předsednictvo je toho názoru, že stávající platový výměr včetně stanoveného procentuálního podílu z tržeb plemenné knihy by mělo zůstat beze změny.


Ke dni zasedání MUDr. Říhová plnou moc nemá, PKK není vybavena mobilním telefonem ani notebookem.

Předsednictvo schválilo od ledna zkušebně návštěvní dny PKK (úterý + čtvrtek 9 - 18 hod., po předchozí dohodě event. i jinak).

- Předsednictvo stanovilo pravidla pro podávání stížností.
Všechny stížnosti musí být podávané prostřednictvím ZO, která ke stížnosti napíše své vyjádření. Termín projednání stížnosti v ZO je jeden měsíc. Další jeden měsíc má sekretariát na její vyřízení.
Je třeba stanovit přesná pravidla ohledně stížností. Kárným orgánem je ZO. Požádáme proto JUDr. Soukenkovou, aby zformulovala přesný postup pro podání stížností.
3. Příprava plenárního zasedání - konference odbornosti v r. 2011.
  Plenární zasedání odbornosti chovatelů koček se bude konat dne 19.února 2011 na sekretariátě ČSCH.
Program:
1.  8.30 - 9.30 prezence
2.  9.30 zahájení: MUDr. Říhová
3.  kontrola usnesení konference 2010: MUDr. Říhová
4.  volba mandátové a volební komise
5.  volební řád
6.  volby
7.  zpráva o činnosti za minulé období: MUDr. Říhová
8.  zpráva chovatelské komise - p. Gorgoň
9.  zpráva komise pro zdraví a pohodu: MVDr. Mahelková
10. zpráva výstavně-posuzovatelské komise: Ing. Šanda
11. zpráva disciplinární komise: JUDr. Soukenková
12. návrh ZO
13. Informační zpravodaj: Mgr. Maršíčková
14. zpráva PKK: pí Šimková
15. různé
16. závěr
Diskuse bude přímo ke každému bodu jednání.
Pozvánku včetně všech příloh týkajících se plenárního zasedání a evidence členské základny rozešle A. Šimková nejpozději do 17.12.2010.
4. Seminář pro posuzovatele - žáky
  Seminář pro posuzovatele - žáky se uskuteční 19. února 2011 (po ukončení plenárního zasedání) na sekretariátě ČSCH. Pravděpodobné zahájení v 16.00 hod. Pozvánku a program připraví a zajistí Ing. Martin Šanda ve spolupráci a A. Šimkovou.
5. Informační zpravodaj.
  Termíny uzávěrky:
1/2011 - 31.1.2011
2/2011 - 30.4.2011
3/2011 - 31.7.2011
4/2011 - 31.10.2011

Obsah č. 1: standardy CRX, DRX, MUDr. Říhová, foto E. Reijers + Z. Gorgoň, standardy TUA a TUV - Ing. Šanda
statistika za r. 2010 - A. Šimková

Obsah č. 2: zápis z pléna - Ing. Šanda, soutěž Kočka roku 2010 - Ing. Šanda, standardy ACL a ACS - Ing. Šanda, standard BUR - MUDr. Říhová

Obsah č. 3: standard BRX a GRX - MUDr. Říhová

Členové smíšených ZO platí za IZ 260 Kč.
6. Stížnosti.
Na Plemennou knihu koček byla doručena stížnost pana MVDr. Urbana a stejná stížnost paní Vyčichlové na průběh světové výstavy koček ve Francii. Pan Reijers uvedl, že analogickou stížnost z několika míst již vyřizuje předsednictvo FIFe a proto není nutné ji za ČSCH podávat jako duplicitní.

Stížnost paní Seidlerové na jednání pana Slabého – bude pověřena JUDr. Soukenková.

Stížnost paní Seidlerové na paní Helenu Blažkovou a následná opačná stížnost – projednají komise pro zdraví a pohodu a chovatelská.

Stížnost paní Waldmannové na paní Hrabětovou – předáno ZO Praha 8/9 k vyřízení.

Stížnost MUDr. Suské na jednání pana Reijerse – A. Šimková zjistí u předsedkyně ZO Brno 36, zda tato stížnost byla podána za ZO nebo ji podává paní Suská jako jednotlivý člen.

Stížnost pana Kořízka na jednání předsedy ZO Liberec pana Lehkého bude postoupena disciplinární komisi. J. Pánek nabízí panu Kořízkovi čestné členství v ZO Olomouc.

Stížnost paní Evy Slovákové a paní Iriny Vanžurové na posuzování Berty Němcové na MVK v Liberci.
1.
Podle článku 6.2 Výstavního řádu (a SCHK):
rozhodnutí posuzovatele je nenapadnutelné, proto stížnost na rozhodnutí paní Němcové je podle názoru předsednictva SCHK bezpředmětná. Veřejná omluva za neudělení certifikátu jakékoliv kočce je podle názoru předsednictva SCHK nepřijatelná.
2.
Čl. 3.10 téhož řádu říká:
Obecné vady vylučující udělení certifikátu: m) jakékoliv deformace ocasu jako např. zálomek nebo uzlík vylučují udělení certifikátu a jakéhokoliv vyššího ocenění než Výborná (nelze udělit certifikát, BIV nebo NOM). Výjimku mají kastrované kočky a plemena bobtail; což ale v tomto případě není relevantní, protože uvedené kočce nebylo uděleno ocenění Výborná 1, tudíž certifikát ani obdržet nemohla.
3.
Paní Jana Knýová je HPCH pro kočky kategorie III a z toho titulu je oprávněna provést kontrolu chovaných zvířat spadajících do její kompetence a chovatel je povinen v souladu s čl. 2.5 Chovatelského řádu SCHK jí kontrolu umožnit. Kromě toho na ocas uvedené kočky sahala na žádost nejen paní Němcové, ale i majitelů kočky. Tedy i tato část stížnosti není relevantní.
Stížnost byla shledána neopodstatněnou ve všech bodech a zamítá se.
Termíny zasedání předsednictva v roce 2011:
 18.2.2011 - 15.00 Praha
 19.2.2011 - konference (plénum) - Praha
 11.5.2011 - 15.00 Praha
 10.8.2011 - místo a čas budou určeny dodatečně
19.12.2011 - čas bude určen dodatečně - Praha

A. Šimková v.r.

MUDr. M. Říhová, v.r.
předsedkyně SCHK