ML Chovatelské stanice - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 26.3.2023
Přejít na obsah

ML Chovatelské stanice

Chovatelé > Předpisy a formuláře > Metodické listy
CHOVATELSKÉ STANICE v. 2021  
 
Metodický list – výkladový předpis Chovatelského a registračního řádu.

1. Definice
 
Chovatelská stanice (dále CHS) je chráněné jmenné označení, přiznávané chovateli koček organizovanému
v ČSCH. Opravňuje jej k provádění plemenitby koček v souladu s platnými chovatelskými předpisy.
 
 
Majitelem CHS se může stát řádný člen ČSCH starší 18 let, mladý chovatel po dosažení věku 15 let pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce.
 
Chov mladým chovatelem probíhá v režimu řízeného chovu.
 
 
CHS je osobním vlastnictvím chovatele a stejný název nesmí být v rámci FIFe v ochranné době užíván jiným chovatelem. Mezinárodní registrace názvu CHS sekretariátem FIFe je povinná. Právo užívat chráněný název CHS nastává okamžikem zapsání do mezinárodní knihy chovatelských stanic FIFe.
 
 
Chovatel má právo vlastnit pouze jednu CHS a její název je neměnný.
 
 

2. Jak požádat o CHS
 
O přiznání chráněného názvu CHS chovatel požádá plemennou knihu s dostatečným předstihem před uskutečněním prvního odchovu. Na formuláři chovatel uvede 6 návrhů možných názvů CHS v požadovaném pořadí.
 
 
Název CHS nesmí být delší než 15 znaků včetně mezer mimo kódu CZ, nesmí obsahovat EMS kód nebo jakoukoliv jinou zkratku plemene, jméno plemene nebo výraz pro chovatelskou stanici (např. cattery)
v jakémkoliv jazyce.
 
 
Plemenná kniha zprostředkuje po uhrazení příslušného poplatku registraci CHS pod jedním z navržených názvů
v sekretariátu FIFe. Chovateli vystaví písemné osvědčení a přidělí evidenční číslo. Dodatečná oprava nebo změna již provedené registrace není přípustná, s výjimkou nápravy technické chyby (zaviněné orgánem FIFe nebo ČSCH). Spoluvlastnictví názvu CHS je možné pouze u osob se společným bydlištěm a společnou domácností.
 
 

3. Použití názvu CHS
 
K registraci narozených koťat do plemenné knihy musí chovatel vlastnit název chovatelské stanice, zapsané
v Knize chovatelských stanic FIFe (BCN). Celý název CHS je chovatel povinen uvádět za jménem každého svého odchovu.
 
Výjimka pro registraci vrhu bez založení CHS není z technických důvodů možná.
 
 

4. Zánik CHS
 
Chovatelská stanice se stává neaktivní, pokud chovateli z jakéhokoliv důvodu zaniklo členství v ČSCH. Pokud chovatel obnoví členství v ČSCH, bude CHS za poplatek zaktivována.
 
Přešla-li práva k chráněnému názvu CHS na dědice, platí podmínka jeho členství v ČSCH a povinnost oznámit
a doložit potřebné skutečnosti plemenné knize, jinak se název CHS stává neaktivním.
 
 
Stejný název může být znovu přiznán nejdříve po 20 letech neaktivity CHS.


©SCHK 2022
Návrat na obsah