Metodický list - Způsob podávání stížností - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 20.4.2024
Přejít na obsah

Metodický list - Způsob podávání stížností

Struktura


Metodický list k postupu podávání stížností


Metodický list pro podávání stížností
Metodický list je výkladový předpis Stanov ČSCH

1. Oprávnění podávat stížnosti
Oprávnění člena podávat stížnosti a návrhy je zakotvené v čl.7 odst. 3 Stanov ČSCH.
2. Předmět stížnosti
a. Stížnost nebo návrh prošetření (dále jen Stížnost) lze podat v případě porušení Výstavního řádu, Chovatelského řádu, Organizačního řádu nebo Metodických listů.
b. Ve Stížnosti musí být jasně uvedeno co je předmětem stížnosti a čeho se Stěžovatel domáhá. Pokud je Stížnost směřována proti určité osobě, tato musí být identifikována jménem, příjmením a pokud možno bydlištěm nebo označením její mateřské SO.
c. ČSCH nemůže zasahovat do vztahu mezi prodávajícím a kupujícím – nemůže tedy ani řešit Stížnosti týkající se tohoto tématu, pokud při koupi/prodeji nebyl porušen Chovatelský řád nebo ML Chovatelské komise.
d. Nebudou řešeny Stížnosti týkající se sporů chovatelů na sociálních sítích.
3. Způsob podání
a. Stížnost podává člen (dále jen Stěžovatel) písemně prostřednictvím své SO/ZO.
b. Stížnost je možné podat ve lhůtě do jednoho měsíce od události, která je předmětem stížnosti. Pro vyloučení případných pochybností o datu podání, je doporučeno si převzetí Stížnosti nechat potvrdit výborem SO/ZO (dále jen Výbor), případně posílat doporučeným dopisem nebo emailem s doručenkou (potvrzením přečtení).
c. Výbor SO/ZO ve lhůtě do jednoho měsíce od data přijetí Stížnosti nebo ve lhůtě do jednoho měsíce od odstranění vad stížnosti tuto projedná, připojí k ní své písemné stanovisko a odešle sekretariátu ÚOK (dále jen Předsednictvo).
d. Pokud Výbor zjistí, že Stížnost je neprojednatelná (pro neurčitost, nesrozumitelnost, chybějící náležitosti atd.), upozorní Stěžovatele písemně na nedostatky Stížnosti a vyzve jej k jejímu doplnění/odstranění nedostatků ve lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů.
e. Neodstraní-li Stěžovatel vady Stížnosti ve stanovené lhůtě, Výbor Stížnost věcně neprojedná a postoupí ji bez dalšího se svým stručným stanoviskem Předsednictvu.
f. Stížnost může podat i Komise přímo k Předsednictvu.
4. Způsob zpracování stížnosti
a. Sekretariát podle povahy Stížnosti předá tuto k řešení jednotlivým komisím nebo zařadí na následující jednání Předsednictva.
b. Předsednictvo ve lhůtě do tří měsíců od obdržení Stížnosti rozhodně samo nebo ve lhůtě do jednoho měsíce pověří písemně k jejímu vyřízení příslušnou pracovní komisi předsednictva (dále jen Komise). Své rozhodnutí doručí Stěžovateli a Výboru.
c. Komise o Stížnosti rozhodne ve lhůtě do dvou měsíců od data pověření. Své rozhodnutí doručí Stěžovateli, Výboru a Předsednictvu.
d. Proti rozhodnutí Předsednictva nebo Komise je přípustné odvolání, které se podává k Ústřední konferenci SCHK prostřednictvím orgánu, který o Stížnosti rozhodl, ve lhůtě 15ti dnů od doručení rozhodnutí. Rozhodnutí Ústřední konference SCHK je konečné.

Seznam použitých zkratek:
ČSCH    Český svaz chovatelů
ML        Metodický list
SO        Specializovaná základní organizace chovatelů koček
ZO        Základní všeobecná organizace
ÚOK      Ústřední odborná komise (Předsednictvo)
SCHK    Sdružení chovatelů koček (odbornost chovatelů koček v ČSCH)

                                                                         

Tento  metodický  list  nabývá účinnosti datem  zveřejnění  na webových  stránkách SCHK

©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah