Organizační řád SCHK - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 26.3.2023
Přejít na obsah

Organizační řád SCHK

Struktura

Organizační řád Sdružení chovatelů koček Českého svazu chovatelů, z.s.

Článek 1 - Začlenění do ČSCH a vzájemné vztahy
1.1 Sdružení chovatelů koček (dále jen „SCHK“) je součástí Českého svazu
chovatelů (dále jen „Svaz“) jako jedna z jeho chovatelských odborností
(chovatelských sekcí) a podílí se na činnosti Svazu v souladu se Stanovami
Svazu (dále jen „ Stanovy“) a tímto Organizačním řádem.
1.2 Ústřední orgány SCHK řídí a koordinují činnost pobočných spolků přímo
bez územního mezičlánku.
1.3 Název Sdružení chovatelů koček je ekvivalentem „chovatelské odbornosti
chovatelů koček“ ve smyslu Stanov Svazu, § 4, odst. 5 písm. b); název
Předsednictvo SCHK je ekvivalentem Ústřední odborné komise („ÚOK“) ve
smyslu § 4 odst. 5 písm. b) Stanov Svazu.

Článek 2 - Členství ve FIFe
2.1 Svaz je členem mezinárodní federace chovatelů koček Fedération
Internationale Féline, zkr. FIFe (dále jen „FIFe“).
2.2
Ustanovení Stanov FIFe a dalších předpisů a rozhodnutí FIFe jsou pro Svaz a
jeho individuální členy - chovatele koček – závazná, pokud tyto neodporují
právním předpisům ČR (Stanovy, VI. Přechodná a závěrečná ustanovení, odst. 1).

Článek 3 - Organizační struktura
3.1  Pobočné spolky SCHK jsou základním organizačním článkem SCHK.                              
3.2  Ústředními orgány SCHK jsou:
a) ústřední konference delegátů základních specializovaných organizací ČSCH
b) předsednictvo
c) disciplinární komise
d) kontrolní komise

Článek 4 - Základní organizace specializované
4.1 Základní organizace specializované, ve smyslu Stanov Svazu § 10 odst. 1,
mají status pobočných spolků (dále jen „SO“), jsou právnickými osobami,
nabývají svým jménem práva a povinnosti.
4.2 Předpokladem k založení SO je nejméně 5 členů. Ustavující schůzi svolává
přípravný výbor, který na ustavující schůzi pozve zástupce vyššího orgánu
Svazu. Při zakládání nové SO chovatelů koček je Předsednictvo SCHK vyšším
orgánem Svazu ve smyslu § 10, odst. 3 Stanov Svazu
4.3 Orgány SO jsou:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) kontrolní komise
4.4  Zásady činnosti, úkolů a odpovědnosti orgánů ZO jsou obsaženy v
§
§ 13-15
Stanov.

Článek 5 - Ústřední konference (ÚK)
5.1  Ústřední konference delegátů SO (dále jen „Konference“) je nejvyšším
zastupitelským orgánem SCHK
5.2  Konference se účastní delegáti zvolení na členských schůzích SO a delegáti
chovatelských sekcí územních pobočných spolků. Počet hlasů za každou SO se
stanovuje dle klíče jeden hlas na každých dvacet započatých dospělých členů
SO (§ 4 odst. 10 Stanov). Pro stanovení počtu členů SO je rozhodující aktuální
početní stav členské základny dle databáze členů ČSCH ke dni konání
konference. (§ 4 odst. 12 Stanov). Chovatelskou sekci územního pobočného
spolku zastupuje delegát s jedním hlasem
5.3  Konferenci svolává Předsednictvo SCHK nejméně 1x ročně k projednání
činnosti SCHK, a to písemně, nejméně 90 dní před termínem Konference.
5.4  SO a další orgány SCHK, včetně pracovních komisí, předkládají písemné
návrhy k projednání na Konferenci nejméně 60 dní před termínem Konference
sekretariátu SCHK
5.5  Předsednictvo SCHK rozesílá závazný program jednání Konference včetně
všech návrhů k jednání nejméně 30 dní před konáním konference.
5.6  Pravomoci a úkoly Konference vymezuje § 31 Stanov
5.7 Jednání Konference se řídí Jednacím řádem ČSCH.

Článek 6 - Předsednictvo SCHK
6.1 Předsednictvo SCHK je nejvyšším výkonným orgánem pro řízení činnosti3
SO a chovatelů koček v ZO všeobecných v období mezi Konferencemi SCHK.
Schází se nejméně 4x ročně a o své činnosti podává zprávu Konferenci.
6.2Ve své činnosti se řídí usneseními Valné hromady Svazu a Konference
SCHK.
6.3  Rozpočet SCHK navrhuje Předsednictvo a schvaluje Konference. Je součástí
ústředního rozpočtu Svazu.
6.4 Předsednictvo má 7 členů, které volí a odvolává Konference. Zvolení
členové ze svého středu volí předsedu.
6.5 Kompetence předsednictva SCHK jsou vymezeny ustanovením § 32 Stanov.
O neodkladných záležitostech, které spadají do kompetence Předsednictva,
může mezi zasedáními rozhodnout předseda SCHK po poradě s ostatními členy
ÚOK. Rozhodnutí dodatečně schvaluje Předsednictvo SCHK na svém
nejbližším zasedání a je uvedeno v zápise z jednání.
K plnění úkolů Předsednictvo ustavuje stálé a dočasné pracovní komise,
zejména komisi chovatelskou, posuzovatelsko-výstavní a komisi pro zdraví a
pohodu zvířat, volí nebo odvolává jejich předsedy a na návrh předsedů jmenuje
a odvolává ostatní členy, stanoví jim jejich pravomoci, pověřuje je úkoly a
kontroluje jejich činnost. Předsedové pracovních komisí mají právo účasti na
jednání Předsednictva s hlasem poradním (pokud nejsou sami volenými členy
Předsednictva).
6.6 Předsednictvo schvaluje na základě návrhů SO a posuzovatelsko-výstavní
komise plán výstav a provádí jeho (mezi)národní koordinaci v rámci FIFe.
6.7 Administrativní činnost Předsednictva a vedení plemenné knihy koček
zajišťuje zaměstnanec sekretariátu Svazu.
6.8 Předsednictvo na sebe může v odůvodněných případech vztáhnout provedení
kárného řízení, pro které je příslušný kárný orgán nižšího stupně (SO a komise),
případně tuto rozhodovací pravomoc může delegovat na disciplinární komisi.

Článek 7 - Disciplinární komise
7.1  Disciplinární komise SCHK je odborným odvolacím a přezkumným
orgánem Konference SCHK, v obecných otázkách se řídí Disciplinárním řádem
ČSCH.
7.2  Komise má 3 členy, které volí a odvolává konference SCHK. Členové
komise volí ze svého středu předsedu, který má právo účastnit se jednání
předsednictva SCHK s hlasem poradním (pokud sám není voleným členem
Předsednictva).

Článek 8 - Kontrolní komise
8.1 Kontrolní komise působí nezávisle na Předsednictvu a ze své činnosti se odpovídá ÚK.
8.2 Komise má 3 členy, které volí a odvolává Konference SCHK. Členové
Kontrolní komise SCHK volí ze svého středu předsedu, který má právo účastnit
se jednání Předsednictva SCHK s hlasem poradním (pokud sám není voleným
členem Předsednictva).
8.3 Práva a povinnosti Kontrolní komise odpovídají působnosti Ústřední
kontrolní komise ČSCH s určením pro SCHK a chovatele koček v ZO
všeobecných ve smyslu ustanovení § 27 Stanov Svazu.

Článek 9 - Chovatelské kluby
9.1  Chovatelské kluby sdružují chovatele vyhraněných odborných zájmů. O členství
v klubu se může ucházet jen člen specializované ČSCH.
9.2  Kluby ustavuje, řídí a ruší Předsednictvo SCHK.
9.3  Chovatelské kluby jsou právnickými osobami, mohou nabývat práv a majetku a přijímat závazky.
9.4  Kluby se ve své činnosti řídí Stanovami ČSCH, Výkladem Stanov ČSCH, tímto
Organizačním řádem a případně vlastními směrnicemi pro činnost klubu v souladu s pravidly FIFe.
9.5  Delegát klubu se může účastnit Konference SCHK jako host, nemůže hlasovat a volit ani být
volen do orgánů SCHK.  

Článek 10 - Závěrečná ustanovení
10.1  V obecných zásadách řídící činnosti platí Stanovy ČSCH a tento Organizační řád,
v odborných otázkách další odborné předpisy, schválené Předsednictvem
SCHK.
10.2  Tento Organizační řád byl schválen Konferencí delegátů SCHK dne
4.3.2023.
10.3 Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2024.
©SCHK 2022
Návrat na obsah