Doporučené zásady pro konání OMCH - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 12.5.2024
Přejít na obsah

Doporučené zásady pro konání OMCH

Chovatelé > Mladí chovatelé > Olympiáda MCH

Prováděcí předpis pro práci s dětmi a mládeží v ČSCH

Stanovami ČSCH je dána povinnost aktivně se podílet na výchově mladých chovatelů a vytvářet jim podmínky pro jejich činnost a to na všech organizačních stupních.

I. Hlavní úkoly práce s dětmi a mládeží v ČSCH

Všem organizačním stupňům ČSCH se stanoví tyto hlavní úkoly:
a) Intenzivně se věnovat hledání nových mladých zájemců o chovatelství, pomáhat jim v jejich chovatelských začátcích, při pořizování zvířat a se vstupem do ČSCH.
b) Zahrnovat práci s dětmi a mládeží do plánů činnosti a následně ji pak zabezpečovat a nejméně 2x ročně vyhodnocovat.
c) V rozpočtech vyčleňovat pro práci s dětmi a mládeží potřebné finanční prostředky.
d) Vedením dětí a mládeže pověřovat morálně a odborně vyspělé členy, kteří mají kladný vztah k dětem, přirozenou autoritu a jsou schopni děti zaujmout.
e) Při práci s dětmi a mládeží v ČSCH se doporučuje spolupracovat se všemi institucemi, které se ve své činnosti zabývají využitím volného času dětí a mládeže v oblasti chovatelství, ochrany přírody apod. Jedná se zejména o domy dětí a mládeže, stanice mladých přírodovědců, centra volného času, školy a orgány samospráv měst a obcí atd.
f) Věnovat maximální podporu soutěži mladých chovatelů –
"Olympiáda mladých chovatelů".
g) Propagovat chovatelství dětí a mládeže na výstavách všech stupňů, oceňovat diplomy, poháry, věcnými cenami i jinak nejlepší mladé chovatele.


II. Organizační formy práce s dětmi a mládeží v ČSCH


1. Základní organizace ČSCH a chovatelské kroužky (ZO ČSCH)
Základní organizace a chovatelské kroužky jsou základním a nejdůležitějším článkem v práci s dětmi a mládeží. Hlavním úkolem ZO ČSCH a chovatelských kroužků je jejich příprava pro systematickou chovatelskou práci, výstavnictví a zapojení do soutěže Olympiáda mladých chovatelů a dalších soutěží a akcí pořádaných ČSCH.
a) V případě, že jsou v ZO ČSCH minimálně tři mladí chovatelé, doporučuje se, aby byl zvolen, případně jmenován funkcionář starší 18 let, pověřený vedením mladých chovatelů.
b) Při ZO ČSCH je možno založit chovatelský kroužek mladých chovatelů. Podmínkou pro jeho vznik je členství minimálně 3 chovatelů ve věku do 18 let. Dolní věková hranice není omezena. Vedením kroužku je pověřen funkcionář starší 18 let. Tyto kroužky mohou fungovat i ve školách, domech dětí a mládeže a v dalších institucích.
c) Kroužek mladých chovatelů se může založit i mimo ZO ČSCH, a to například ve školách, domech dětí a mládeže a v dalších institucích. Zřizovatelem je daná instituce. Členové kroužku se mohou účastnit akcí pořádaných ČSCH. Pořadatel je však oprávněn požadovat úhradu části nebo celého účastnického poplatku. Doporučuje se zejména, aby byla těmto kroužkům poskytnuta ze strany ČSCH, dle možnosti, odborná pomoc.


2. Okresní (oblastní,městské) komise pro práci s mládeží (OKPM)
Okresní (oblastní,městská) konference ustavuje okresní (oblastní,městskou) komisi pro práci s mládeží – OKPM. Komise je minimálně tříčlenná. Její úkoly jsou:
a) Organizovat činnost mladých chovatelů na okresní (oblastní,městské) úrovni.
b) Metodicky vést pracovníky s mládeží na nižších organizačních složkách Svazu.
c) Spolupracovat s okresními odbornými komise (OOK).
d) Propagovat práci s mládeží na výstavách a dalších chovatelských akcích.
e) Pořádat Okresní (oblastní,městská) kola Olympiády mladých chovatelů a připravovat děti k účastí na kole celostátním či mezinárodním. Zabezpečit doprovod dětí na tuto akci a dohled nad nimi po celou dobu konání akce.
Volby do OKPM se řídí Stanovami a dalšími předpisy ČSCH. Totéž platí i pro případné odvolání z funkce. OKPM svolává 1x ročně aktiv s vedoucími mladých chovatelů ze ZO ČSCH a vedoucími chovatelských kroužků. Aktivu se mohou účastnit i zástupci OOK, ale pouze s hlasem poradním.


3. Ústřední komise pro práci s mládeží (ÚKPM)
K zabezpečení úkolů a koordinace činnosti na úseku práce s dětmi a mládeží v ČSCH je volena Ústřední komise pro práci s mládeží - ÚKPM. Jejím úkolem je:
a) spolupracovat se všemi ústředními odbornými komisemi (ÚOK).
b) Organizovat soutěže a další akce pro děti a mládež.
c) Metodicky vést pracovníky s mládeží v nižších organizačních složkách Svazu, zpracovávat metodické materiály.
d) Propagovat práci s mládeží mimo Svaz hlavně v médiích, státních institucích atd.
e) Hledat finanční zdroje pro práci s mládeží na všech úrovních.
f) Spolupracovat s dalšími chovatelskými organizacemi na mezinárodní, celostátní a regionální úrovni na poli práce s dětmi a mládeží.
Rozpočet ÚKPM je v rámci celosvazového rozpočtu schvalován Valnou hromadou ČSCH. ÚKPM má svoji revizní komisi (RK).
Všichni členové ÚKPM a RK jsou oprávněni k účasti na jednáních OKPM a to s hlasem poradním.
Volby do ÚKPM a RK se řídí Stanovami a dalšími předpisy ČSCH. Totéž platí i pro případné odvolání z funkce.
ÚKPM svolává minimálně 1x ročně konferenci předsedů OKPM, společně se zástupci krajských sdružení (KS) a ÚOK, kteří však mají pouze hlas poradní. Členové ÚKPM a RK mají při jednání hlas rozhodující.

III. Obecná ustanovení

1. Členství v ZO ČSCH
Mladým chovatelem je člen ve věku do 18 let (za mladého chovatele se považuje naposledy v kalendářním roce, kdy dosáhne věku 18 let). Rok narození je určující zejména při účasti v chovatelských soutěžích, pro výši poplatků v ČSCH a výši vstupného na výstavy ČSCH. Mladí chovatelé platí členské příspěvky určené valnou hromadou pro daný rok.
Nedoporučuje se vybírání dalších účelových poplatků, které si stanoví svým usnesením ZO ČSCH.


2. Členství v klubech
Členství v chovatelských klubech je členstvím exkluzivním a zde by měl mladý chovatel hradit všechny poplatky dle usnesení členské schůze klubu. Klub však může mladým chovatelům poskytnout úlevy nebo je úplně osvobodit od poplatků.


3. Účast na výstavách
Doporučuje se, aby chovatelé do věku 15 let měli bezplatný vstup na výstavy pořádané všemi organizačními složkami ČSCH. Mladým chovatelům ve věku od 15 do 18 let včetně) se doporučuje poskytnout 50 % slevu ze vstupného. Podmínkou k bezplatnému vstupu, případně ke slevě, je předložení členského průkazu s vylepenou členskou známkou pro daný rok. Chybějící členská známka se toleruje jen v 1. kvartálu daného roku. Doporučuje se, aby byli mladí chovatelé na výstavách osvobozeni od výstavních poplatků, případně aby jim byly sníženy. K účasti na výstavě je nutný minimální věk 6 let (rok zahájení povinné školní docházky). Osvobození či snížení výstavních poplatků je však ponecháno plně na úvaze pořadatele výstavy, kterému se však doporučuje umísťovat zvířata mladých chovatelů do samostatných expozic. V případě malého počtu mladých vystavovatelů a jimi přihlášených zvířat, vystavují tito společně s dospělými chovateli. Je doporučeno, aby byla tato zvířata ve výstavním katalogu i na výstavišti výrazně označena písmenem „M“. Pořadateli výstavy se dále doporučuje, aby udělil v každé odbornosti čestnou cenu nejlepším zvířatům mladých chovatelů.

IV. Závěr

Tento prováděcí předpis byl projednán ÚKPM dne 12.11.2009 a schválen na zasedání ÚV ČSCH dne 4.12.2010.
Tímto dnem pozbývají platnosti Doporučené zásady pro práci s dětmi a mládeží v ČSCH ze dne 28. 6. 2001, včetně pozdějších úprav.
Materiál je hlavním platným dokumentem pro činnost na úseku práce s dětmi a mládeží v ČSCH a jeho aktualizované znění je umístěno na webové adrese www.cschdz.eu.

Jiří Král v. r., předseda ÚV ČSCH
Vlastimil Jura v. r., předseda ÚKPM ČSCH
©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah